fbpx

Invigning av utbildningsinstitutets lokaler

På måndag är den officiella invigningen av utbildningsinstitutets lokaler.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut>>

Så här står det i pressmeddelandet:

MyNewsDesk: Snart öppnas dörrarna till nya utbildningsinstitutet>>

På måndag den 1 september sker officiell invigning av Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Lokalerna vid gamla Fjellstedtska skolan på Linnégatan1 är nyrenoverade och klara att ta emot de första studenterna. Öppnande av institutets verksamhet i Lund sker på tisdag den 2 september. Det nya utbildningsinstitutet kommer att ge pastoralteologisk utbildning för diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster i Svenska kyrkan. Årligen kommer cirka 200 elever efter respektive fackutbildning att genomgå ett slutår eller en sluttermin på utbildningsinstitutet.

Välutbildad personal
– På institutet vill vi skapa en studiemiljö där vi kan utveckla professionalitet, växa i tro och kärlek till Svenska kyrkan och där vi stärker vår förmåga att analysera vår samtid och formulera evangeliets tilltal till varje människa i varje tid, säger rektor Anne-Louise Eriksson, chef för ca 25 anställda.
– Utbildningsreformen syftar till att Svenska kyrkans församlingar också i framtiden ska ha professionell, välutbildad personal som kan samverka med varandra, säger hon.

För blivande diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker sker intag till ny kurs en gång per år. För blivande präster sker intag varje termin. För kyrkomusiker startar utbildningen första gången vårterminen 2015. Institutet kommer att bedriva verksamhet också i Lund där invigning sker på tisdag – se nedan.

INVIGNINGSPROGRAM

UPPSALA 1 SEPT Kl 10.00 högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka. Därefter mingel och lätt förtäring på Linnégatan 1. Tal av ärkebiskop Antje Jackelén och Wanja Lundby-Wedin, kyrkostyrelsens förste vice ordförande. Visning av utbildningsinstitutets lokaler. 

LUND 2 SEPT Öppnande av institutets verksamhet i Lund sker på tisdag. 
Kl 10.30 högtidsgudstjänst i Lunds domkyrka. Därefter mingel och lätt förtäring på Scheelevägen 17 hus Beta 6. Tal av stiftets biskop Johan Tyrberg, Mats Hagelin, kyrkostyrelsens andre vice ordförande och generalsekreterare Helén Ottosson Lovén. Visning av utbildningsinstitutets lokaler.

FAKTA
Utbildningsinstitutet bildar en ny avdelning inom kyrkokansliet i
Uppsala. Rektorn kommer att ingå i kyrkokansliets ledningsgrupp som leds av generalsekreteraren. Anne-Louise Eriksson är sedan 2004 forskningschef vid kyrkokansliet i Uppsala. Hon prästvigdes 1975 i Stockholm är docent i tros- och livsåskådningsfrågor vid Uppsala universitet. Kyrkokansliet ansvarar för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan och har drygt 460 anställda varav 160 är stationerade utomlands. Kansliet samordnar, utvecklar och driver frågor som rör organisation och ekonomi, ansvarar för gemensam information och internationellt arbete, ofta i samarbete med de 13 stiften och med olika kyrkor runt om i världen.

Ur POSKs vision och program:
Rekrytering och utbildning

Utbildningarna till tjänst i kyrkan ska tillföra den kompetens som församlingarna behöver för att fullgöra sitt uppdrag. POSK anser att Svenska kyrkans anställda behöver ha en god teoretisk och praktisk utbildning. Utbildningarnas innehåll och utformning ska vara attraktiv. Antagningarna till vigningstjänst ska vara rättssäkra och likvärdiga i stiften. POSK anser att nyvigda präster och diakoner ska ha likartade villkor under sin introduktionstid.

Svenska kyrkan behöver stärka rekryteringen för tjänst inom kyrkan. POSK menar att de gudstjänstfirande gemenskaperna är en naturlig bas för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i
alla församlingar och stift. Gruppen unga konfirmandledare är ett av
kyrkans största ungdomsarbeten och därför en viktig rekryteringsbas.
POSK vill verka för möjligheten att vara volontär i Svenska kyrkan som
ett sätt för unga människor att pröva hur det är att arbeta där.

Avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker är att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att sjunga och spela. Därför bör kyrkomusikernas tjänster innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen behöver förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

Varje församling behöver väl fungerande arbetslag där företrädare för de olika områdena har en hög yrkeskompetens och kan verka tillsammans för att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd på ett bra sätt. Såväl kyrka som samhälle är stadda i ständig förändring och därför anser POSK att det måste finnas möjligheter till kontinuerlig fortbildning.