fbpx

Stadgar

Ladda ner stadgar för riksorganisationen POSK (PDF) 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN
PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

Antagna av årsmöte 2023-05-13.
Stadgar antogs första gången 1988, och har sedan dess reviderats 1998, 2007, 2016 och 2020.

 

Föreningens namn, säte, ändamål och verksamhet

§ 1
Den ideella föreningen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, vars förkortade namn är POSK, är en riksorganisation för dem som på partipolitiskt obunden grund vill engagera sig i Svenska kyrkans demokratiska val. Det finns även stiftsföreningar och lokala grupper som representerar POSK inom sina respektive områden.

§ 2
Föreningen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3
POSKs ändamål är att främja möjligheten att på partipolitiskt oberoende grund åta sig förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan.

POSK vill arbeta för att det i kyrkliga val väljs personer som lever i kyrkans gudstjänstgemenskap och har insikt i och intresse för kyrkliga frågor.

POSK vill reformera och förenkla kyrkans organisation och valsystem så att de är ett uttryck för Svenska kyrkans teologiska självförståelse, så som den kommer till uttryck i Svenska kyrkans bekännelsedokument och i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument.

§ 4
I POSKs verksamhet ingår att utarbeta ett program, som fastställs av medlemsmöte. Var och en som företräder POSK i ett beslutande organ förväntas agera lojalt med de ställningstaganden som finns i programmet.

Personer valda till förtroendeuppdrag för nomineringsgruppen POSK har som ledamöter i olika beslutande organ rätt att hävda sin egen uppfattning i sakfrågor. En person, som avser att avvika från POSKs program eller från ett ställningstagande som gjorts av POSKs kyrkomötesgrupp, stiftsfullmäktigegrupp eller grupp på lokal nivå, förväntas anmäla detta till gruppen inom skälig tid innan detta sker.

POSK är en registrerad nomineringsgrupp för personer som kandiderar till förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan på lokal nivå, på stiftsnivå och på nationell nivå. Nomineringsgruppens namn är Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK).

För nomineringsgruppen gäller de bestämmelser som finns i kyrkoordningen och i Svenska kyrkans bestämmelser. POSKs styrelse utser nomineringsgruppens ombud. Ombudet är skyldigt att på styrelsens begäran omedelbart lämna sitt uppdrag.

Beteckningen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan eller förkortningen POSK får endast användas av de som registrerats som kandidater av POSKs ombud eller av person utsedd av ombudet, samt stiftsförening och lokal grupp ansluten till POSK. En lokal grupp som inte fullgjort sina skyldigheter kan fråntas rätten att använda beteckningen.

Den som kandiderar för POSK i kyrkovalet får inte utan medgivande från den som är ansvarig för kandidatlistan samtidigt ställa upp för någon annan nomineringsgrupp som är registrerad för val till stiftsfullmäktige eller till kyrkomötet.

Om en person blivit vald till ett förtroendeuppdrag och senare inte beviljas ansvarsfrihet  ska personen ställa sin plats till förfogande. En person som inte längre är medlem i POSK har en moralisk skyldighet att avsäga sig sina förtroendeuppdrag.

§ 5
Verksamhetsår är kalenderår.

Medlemskap

§ 6
Medlemskap i POSK kan beviljas en partipolitiskt obunden stiftsförening, förutsatt att en sådan förening som medlemmar endast antar lokala partipolitiskt obundna grupper och enskilda personer verksamma på platser där lokal grupp saknas. POSKs årsmöte beslutar om normalstadgar för stiftsföreningar och lokalföreningar.

Medlemskap i POSK kan även beviljas en enskild person verksam inom en utlandsförsamling tillhörande Svenska kyrkan.

När begreppet lokala grupper används avses såväl lokala föreningar som grupper vilka inte är juridiska personer (föreningar). Medlemmar av sådana grupper företräds genom av dem utsedd person med fullmakt.

§ 7
Medlemskap beviljas av POSKs styrelse efter ansökan. För enskild medlem sker ansökan genom att erlägga fastställd medlemsavgift. POSK tillämpar en öppen medlemsantagning.

Medlem äger rätt att efter anmälan till styrelsen omedelbart utträda ur föreningen.

En medlem i föreningen (stiftsförening, lokal grupp eller enskild medlem) som handlar i strid mot föreningens stadgar eller dess ändamål eller som inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen eller som genom sitt handlande inom eller utom föreningen avsevärt skadat föreningen kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas när det gäller en stiftsförening av POSKs medlemsmöte och när det gäller en lokal grupp av respektive stiftsförenings medlemsmöte. Gäller det en enskild medlem inom en stiftsförening eller lokal grupp fattas beslut kring uteslutning av riksföreningens styrelse. Innan beslut om uteslutning fattas ska den berörda stiftsföreningen, lokala gruppen och, när det gäller en enskild medlem, personen beredas tillfälle att yttra sig. Ett beslut om uteslutning ska motiveras.

Om enskild person handlar i strid mot föreningens stadgar eller dess ändamål eller inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen eller genom sitt handlande inom eller utom föreningen avsevärt skadat föreningen kan POSKs styrelse förbjuda att den personen framförs som kandidat av nomineringsgruppen vid kyrkoval. POSKs ombud, företrädare och kontaktpersoner vid kyrkoval ska se till att ett sådant förbud iakttas.

§ 8
Medlem ska betala den avgift som POSKs årsmöte beslutar.

Stiftsförening ska före utgången av juni månad tillställa POSKs styrelse föreningens årsberättelse, det vill säga verksamhetsberättelse med enkelt årsbokslut, för det förflutna året samt kopia av föreningens årsmötesprotokoll där frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlats.

§ 9
Den som är enskild medlem i en lokal grupp eller stiftsförening är därigenom medlem i riksorganisationen POSK.

POSK har ett medlemsregister där samtliga medlemmar inom POSKs lokala grupper och stiftsföreningar ska finnas noterade. Uppgift om enskild person ska behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Beslutanderätt 

§ 10
Enskild person, som är medlem i en stiftsförening eller i en lokal grupp eller som är enskild medlem i POSK har rätt att närvara och yttra sig vid POSKs medlemsmöten.

§ 11
POSKs högsta beslutande organ är dess medlemsmöte. Med medlemsmöte avses årsmöte och extra medlemsmöte. Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer behöriga ombud.

Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

Enskilda medlemmar verksamma inom en utlandsförsamling äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta ombud utses av de enskilda medlemmarna genom majoritetsbeslut.

§ 12
Årsmöte ska äga rum före maj månads utgång. Kallelse ska av styrelsen med e-post tillställas varje medlemsförening och tillkännages på föreningens webbplats. Kallelse ska avsändas senast två månader före årsmötet.

På årsmöte ska beslut fattas om

  1. Fastställande av röstlängd
  2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokollsjusterare, vilka båda har att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet samt tjänstgöra som rösträknare.
  3. Fastställande av resultat- och balansräkning
  4. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning
  5. Fastställande av medlemsavgift
  6. Övriga ärenden väckta av styrelsen eller av medlem
  7. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte
  8. Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 14
  9. Val av två revisorer och två ersättare för tiden fram till nästa årsmöte
  10. Val av valberedning och sammankallande för denna

Styrelsen ska i kallelsen ange de ärenden som enligt dessa stadgar ska förekomma och ange de övriga ärenden styrelsen vill behandla samt till kallelsen foga nödvändiga underlag för de ärenden som behöver behandlas i stifts- och lokalföreningar före årsmötet.

Stiftsförening, lokal grupp liksom person som tillhör sådan och enskild medlem, äger rätt att väcka ärenden till årsmötet genom motion. Motion ska inges till styrelsen senast en månad före årsmötet. Styrelsen bör yttra sig över inkomna motioner och ska tillställa ombuden motioner och eventuella yttranden över dessa senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen äger rätt att inkalla extra medlemsmöte. För extra medlemsmöte ska bestämmelserna om årsmöte gälla i tillämpliga delar.

§ 13
Beslut i styrelsen och vid medlemsmöte fattas med nedan nämnda undantag genom enkel majoritet. Vid omröstning som utfaller med lika röstetal i styrelsen gäller ordförandens utslagsröst. Vid medlemsmöte skiljer lotten.

Beslut om ändring av dessa stadgar liksom beslut om upplösning av POSK ska för att gälla fattas av två på varandra följande årsmöten eller vid ett årsmöte av 2/3 av de röstande.

Löpande förvaltning och revision

§ 14
Beredande och verkställande organ för POSK är dess styrelse.

POSKs styrelse består av ordförande och fyra andra ordinarie ledamöter samt fem ersättare. Ordförande väljs på årsmöte för tiden fram till nästa årsmöte. Övriga ordinarie ledamöter och ersättare väljs på årsmöte för tiden fram till det årsmöte som äger rum andra året efter valtillfället. Valen ska varje år omfatta förutom ordföranden två ordinarie ledamöter och två eller tre ersättare. Vid valtillfället ska anges i vilken ordning ersättarna ska inträda.

Styrelsen väljer bland de ordinarie ledamöterna en vice ordförande och inom eller utom styrelsen en sekreterare och en kassör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför när minst tre ordinarie ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande.

POSKs firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen utsett.

Styrelsen äger rätt att genom skriftlig fullmakt ge rätt att företräda POSK till annan.

I kyrkoordningen finns bestämmelser om ombud för nomineringsgrupp. Den som utsetts till sådant ombud är behörig att ensam teckna POSKs firma i valfrågor.

Delgivning anses ha tillställts POSK, när den har delgivits någon som har rätt att teckna föreningens firma ensam eller tillsammans med en annan. I kyrkoval gäller i stället vad som anges i kyrkoordningen eller Svenska kyrkans bestämmelser.

En styrelsemedlem eller funktionär i föreningen får inte delta i behandlingen eller avgörandet av frågan om avtal mellan honom eller henne och föreningen eller något annat ärende där hans eller hennes enskilda intressen kan stå i strid med föreningens.

Vid styrelsemöten ska föras protokoll vilka justeras av ordföranden och ytterligare en därtill utsedd ledamot.

För varje verksamhetsår ska styrelsen avge en redogörelse bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Resultat- och balansräkning ska senast den 1 mars överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska avge en revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelsen ska innefatta ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningens upplösning 

§ 15
Om POSK genom beslut fattat på sätt som anges i § 13 andra stycket upplöses ska dess överskott användas till kyrkligt ändamål som det sista medlemsmötet bestämmer.

Har beslut fattats om att upplösa POSK, ska styrelsen vidta de likvidationsåtgärder som upplösningen föranleder, om inte föreningen i styrelsens ställe har utsett en eller flera andra likvidatorer. Det är dock inte nödvändigt att företa någon likvidation, om föreningen när den fattar beslut om att upplösa sig samtidigt godkänner en av styrelsen uppgjord slutredovisning enligt vilken föreningen inte har skulder.

 

Ladda ner stadgar för riksorganisationen POSK (PDF) 
(Normalstadgar för stiftsföreningar och lokala föreningar finns på intranätet)