fbpx

Full verksamhet mitt i stiltjen

Det är lätt att tro att Svenska kyrkan inte driver någon verksamhet under sommaren. Inga grupper, inget bibelstudium, ingen kör. Men inget kunde väl vara mer fel.

Givetvis är det förändringar i verksamheten. Även vår församlingspersonal behöver semester.

Men den senaste tiden har åtminstone mitt sociala medie-flöde svämmat över av konfirmandläger och annan verksamhet som pågår i Svenska kyrkan. Det ordnas familjeläger, körläger och sommarläger. Det ordnas musikgudstjänster och specialgudstjänster. Och det firas alldeles vanliga gudstjänster varje vecka i våra kyrkor!

Befinner man sig i Almedalen den här veckan så finns det över 1000 olika seminarier och föredrag att delta i. Svenska kyrkan finns med och har flera olika och bland annat står man för de populära och välbesökta Nicodemus-samtalen i Domkyrkan.
Hela programmet kan du läsa här:
http://www.svenskakyrkan.se/almedalsveckan>>

Svenska kyrkan i Göteborg har producerat en tidning för de som firar semestern hemma. "Hemester" som det kallas. Du kan läsa tidningen här:

 

Du kan också hämta tidningen i en kyrka i Göteborg.

Jacob Sunnliden, informatör och kommunikatör i Helsingborg skriver på sin blogg om Svenska kyrkan på Instagram. Det finns ett vandringskonto som heter Svenska kyrkan. Varje vecka är det en ny medlem; anställd, frivillig eller förtroendevald som delar Svenska kyrkans vardag ur deras perspektiv.  Jacob skriver att det nu finns 1574 bilder som speglar Svenska kyrkans vardag ur olika vinklar. Det är en fantastisk skatt.

Jacob Sunnliden: Bilder som upprör #svenskakyrkan #instagram #SoMe>>

Det pågår alltså full verksamhet runt om i Svenska kyrkan. Glädje och sorg. Smått och stort. Viktigt och mindre relevant.

Skicka en klimatutmaning

Från Svenska kyrkans intranät hittar jag följande>>:

Förändringarna i klimatet kan vara den allvarligaste utmaningen mänskligheten hittills ställts inför. Var med och visa Sveriges politiska partier att vi är många som efterlyser mod och handlingskraft i klimatpolitiken!

För att nå en vision om liv i Guds rike – en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred så måste klimatfrågan tas på allvar. Det handlar om att värna skapelsen men det är också en fråga om rättvisa.

I industriländerna bor knappt 16 procent av världens befolkning, men de står för drygt hälften av utsläppen av växthusgaser varje år. Människor som lever i fattigdom, som släpper ut minst växthusgaser, drabbas hårdast av växthuseffekten.

Genom att skicka en uppmaning till valfritt riksdagsparti är du med och uppmanar till högre ambitioner i klimatpolitiken!

Läs mer och skicka din klimatutmaning här :
http://www.svenskakyrkan.se/klimatutmaningen

Vykortet finns också tillgängligt för utskrift på samma sida. Skicka din utmaning senast 5 september. Sprid gärna sidan på Facebook, församlingens hemsida eller till vänner och familj. Kontakt: agera@svenskakyrkan.se

Att vår jord och klimatet är viktigt tror jag ingen av oss egentligen säger något emot. Men jag vet att det finns de som anser att kyrkan inte alls borde bry sig så mycket om miljön, att det är viktigare att satsa på mission och gudstjänster.

Jag personligen tycker inte att det ena är viktigare än det andra. Det är kyrkans skyldighet att tala om skapelsen, om ansvaret, om Jesus och frälsningen.

Svenska kyrkans biskopar skrev i sitt senaste biskopsbrev om miljön. Har du inte läst det kan du göra det här:

 

Så här står det i POSK vision och program:

POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet.

POSK vill att kyrkan ska tala tydligt om miljökonsekvenserna av ett kortsiktigt utnyttjande av jordens resurser på ett ohållbart sätt, och vikten av rättvisare resursfördelning av tillgångar i fattiga länder.

Förutom sociala orättvisor och miljöförstöring orsakar en ohållbar livsstil också klimatförändringar. Alla, främst våra medmänniskor i de fattigaste länderna, riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Vi kan bromsa den negativa utvecklingen genom att värna skapelsen. Ett sätt att ta ansvar är att efterfråga och konsumera varor och tjänster som producerats i en god arbetsmiljö som gynnar en hållbar utveckling i samklang med hela skapelsen.

POSK förespråkar därför rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser, och stöder ett aktivt miljöarbete i stift och församling.

Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa (CCME) möts på Sigtunastiftelsen 26-28 juni.

Från Svenska kyrkans intranät>>

Hur kan kyrkorna påverka Europas länder att i högre grad ta ansvar för flyktingkriserna i vår närhet? Den frågan står högt på agendan när den 19:e generalförsamlingen för Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa (CCME) möts på Sigtunastiftelsen 26-28 juni.

Generalförsamlingen beräknas samla cirka femtio delegater från CCME:s medlemsorganisationer över hela Europa samt några representanter för partnerorganisationer i Europa, Mellanöstern och Afrika. 

– Möjligheten att dela, nätverka och lära av varandra i frågor om flykt, migration, mångfald och kyrkornas ansvar är viktiga komponenter i CCME:s arbete, säger Kristina Hellqvist, handläggare för flykting- och integrationsfrågor i Svenska kyrkan. Hon finns även med i Sveriges kristna råds migrationsarbetsgrupp och är vice ordförande i CCME. 

– En viktig fråga under generalförsamlingen kommer att vara hur kyrkorna kan påverka Europas länder att i högre grad ta ansvar för flyktingkriserna i vår närhet, inte minst den humanitära katastrof som inbördeskriget i Syrien burit med sig, fortsätter hon. 

Kyrkans migrationsarbete
På frågan hur Svenska kyrkan arbetar med migration lyfter Kristina Hellqvist fram tre områden:

– Vi vill verka för ett rättssäkert och humant asylsystem. Ett samhällssystem ska utvärderas underifrån, från de utsattas perspektiv. Vidare att människor som kommer till Sverige får en bra start. Svenska kyrkan bistår enskilda personer som anlänt till Sverige och söker asyl.

– Ett inkluderande samhälle med människovärde i fokus är också något som Svenska kyrkan vill verka för. Ett samhälle där människor blir sedda, respekterade och tagna i anspråk – oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga, sexuella läggning och socioekonomiska situation.

EU:s yttre gränser
Ett av seminarierna vid generalförsamlingen i Sigtuna kommer att handla om EU:s yttre gränser med medverkan av experter från civilsamhället och politiker från olika länder i EU.

Tematiken handlar om vilket pris flyktingar och migranter betalar för att korsa gränser och vilket pris vi är beredda att betala för att försöka hålla gränserna till Europa stängda. 

Bland de medverkande vid generalförsamlingen finns Victoria Kamondji, ordförande för CCME, Åke Bonnier, biskop i Skara stift, Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd och Alf Linderman direktor Sigtunastiftelsen, Seta Hadeshian, direktor för det diakonala arbetet vid Mellanösterns kristna råd (MECC) och Tabitha Kentaro Sabiiti, handläggare för påverkansfrågor vid Afrikanska kyrkokonferensen (AACC – All African Conference of Churches).

Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd, de två svenska medlemsorganisationerna i CCME, är värdar för mötet i Sigtuna

Kyrkans Tidning skriver om mötet här: Stort ekumeniskt möte med fokus på flyktingfrågor >>

I POSKs vision och program>>:
POSK anser att det ekumeniska arbetet ska drivas vidare med kraft. Detta sker nationellt i Sveriges Kristna Råd. Det görs även genom stöd åt
lokalt ekumeniskt arbete för att stärka den kristna gemenskapen. Det
sker också internationellt inom Kyrkornas världsråd (KV) och Lutherska
världsförbundet (LVF).

POSK menar att anslagen till dessa organisationer bör prioriteras och att ett närmare samarbete mellan KV och LVF bör eftersträvas. Vidare bör Svenska kyrkan arbeta för att bättre kontakter skapas mellan KV och de kyrkofamiljer som hittills valt att stå utanför det ekumeniska arbetet. Svenska kyrkan har en lång tradition som brokyrka och därför ett särskilt ansvar att arbeta för kyrkans synliga enhet.

Den ökade integrationen inom Europa kräver förstärkta resurser framförallt till den europeiska kyrkogemenskapen (KEK) för bevakning av och påverkan på det arbete som EU bedriver inom framför allt det sociala området och i invandringsfrågor.

Församlingarnas medarbetare behöver vara trygga i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära liksom i sin egen personliga tro och identitet för att kunna verka i dialog med den nyandlighet, allmänreligiositet och sekularisering som präglar vår tid. I det allt mer mångkulturella och mångreligiösa samhället har vi som kyrka också ett ansvar att mötas i religionsdialog.

Äktenskapssynen och anställning

Tidningen Dagen skriver om möjligheten för präster i Svenska kyrkan att få anställning. Särskilt om de inte kan tänka sig att viga samkönade par. Trots att prästerna inte har vigselplikt.

Tidningen Dagen: Äktenskapssyn vägs in vid anställning>>

Tidningen Dagen har pratat med ärkebiskop Antje Jackelén som säger:

– Att bli vigd till präst är inte en garanti för att få jobb, man måste söka, behörighetsprövas och sen avgör och anställer det lokala kyrkorådet.

Antje Jackelén tar ett hypotetiskt exempel där en församling har två präster som inte viger samkönade och vill anställa en tredje. Två personer med lika goda meriter söker, men där en viger och den andra inte.

– Församlingen behöver en som kan viga och väljer då honom eller henne. Det är så arbetsmarknaden fungerar, det är inte konstigt, säger Antje Jackelén.

2009 beslutade Svenska kyrkan att vigsel också skulle vara öppen för par av samma kön. Men kyrkomötet beslutade också att det inte var något tvång för prästerna att viga.

Prästerna har inte vigselplikt. De har vigselrätt. Och de kan därför säga nej till par av olika anledning. Inte hindra dem från att vigas, men att säga nej till att viga dem själv. Kyrkoherden eller prosten är ansvarig för att se till att det finns en präst som kan tjänstgöra.

I POSK är vi tydliga i vårt program om att att alla ska vara välkomna och visas respekt när de kommer till Svenska kyrkan. Men också att möjligheten för en präst att kunna säga nej är viktigt. Vi skriver>>:

För POSK är det självklart att alla, oavsett sexualitet, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan och i POSK. I Sverige är det möjligt att ingå äktenskap mellan personer med samma kön genom borgerlig vigsel sedan den av riksdagen beslutade könsneutrala äktenskapslagstiftningen trädde i kraft 2009.

Efter kyrkomötets beslut är det även möjligt att ingå äktenskap mellan personer med samma kön genom vigsel i kyrkan. Beslutet innebär samtidigt att ingen enskild präst har skyldighet att förrätta sådan vigsel.

POSK delar uppfattningen att Svenska kyrkan med sin lutherska äktenskapssyn kan rymma två olika uppfattningar i vigselfrågan utan att dessa blir kyrkoskiljande och anser att det beslut som har fattats ska stå fast.

Det är dock angeläget att respektera både dem som anser att äktenskap borde vara reserverat för relationen mellan en man och en kvinna och dem som omfattar den nya utvidgade synen på äktenskapet. POSK menar att det viktigaste är att visa omsorg om de människor som vill ingå äktenskap.

Uppdaterad 26 juni: Kyrkans Tidning: EFS oroat över kyrkans syn på oliktänkande >>

Dagen: EFS: Vilken hållning gäller för våra präster?>>

I dag ska jag lyssna på ärkebiskop Antje

I dag kan man lyssna på ärkebiskop Antje i Sommar på P1. Det tänker jag göra.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/386828?programid=2071

Jag ser också att Svenska kyrkans program under Almedalsveckan nu finns tillgängligt. Det kan du läsa om här:

Svenska kyrkans Almedalsvecka>>

Varje dag genomförs flera olika seminarier med olika medarrangörer. Svenska kyrkan ordnar också Nikodemussamtal i Domkyrkan, Internationella stolen, Olika kulturarrangemang. Svenska kyrkan har också ett tält i hamnen.

Ärkebiskopen kommer också att medverka vid flera olika seminarier.

Ärkebiskopen i Almedalen>>

Jag var ju i Visby förra veckan och värmde upp scenen. De får nog mer publik än jag fick! =)

Jag noterar också att två av våra POSKare har bloggat.

Dels är det Alexander Olsson i Höör. Han är förtroendevald i Höör församling och sitter också i distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. Han skriver på bloggen Alexander Olsson i Svenska kyrkan>>

Han skriver senast om sommarkyrkan och sitt kyrkpolitiska arbete.

Den andra poskaren som uppdaterat sin blogg är Bengt Kihlström i Karlstad. Han skriver om det senaste kyrkorådet och vad de avhandlade där.

Bengts POSKblogg>>

Håll kyrkan levande

Hur håller vi kyrkan och vår kristna tro levande? Prästen i gudstjänsten i går kopplade till alla de tre bibeltexterna. Och han pratade om att det är viktigt att vi som kristna är med och utrotar ensamheten. För Gud vill att vi är kollektiva.

Och det jag framförallt kommer ihåg var att han sa att vi måste ha våra kyrkor. Vi måste ha våra stiftsgårdar. Vi måste ha våra gudstjänster. Våra bibelgrupper, torsdagssoppor, tisdagsmöten, fredagsgrupper och allt det andra vi faktiskt gör i våra församlingar. För med hjälp av dessa kan vi vara en del av att utrota ensamheten och tillsammans komma inför Gud.

Jag firade igår gudstjänst på Åh stiftsgård. Vi hämtade hem sonen från midsommarlägret – där 50 ungdomar varit på läger, fått undervisning bland annat om Den Helige Ande, firat gudstjänster, umgåtts och badat. 

Nu jobbas det på på flera nivåer i Göteborgs stift för att rädda Åh stiftsgård – en av valfrågorna för stiftsPOSK i Göteborg.

POSK vill att Göteborgs stift>>
– utvecklar Åh stiftsgård som en inspirationskälla för hela stiftet, en plats för gemenskap, själavård och lärande.

Under tiden, fram till stiftsfullmäktiges beslut den 1 oktober, pågår full verksamhet på gården. Och skulle stiftsfullmäktige, mot förmodan, konfirmera beslutet att avveckla gården, den 1 oktober kommer det ändå att ta ett par år att genomföra en avveckling. Så även nästa år, 2015, kommer det att genomföras läger och konfirmander kommer att beredas plats.

 

Sommartider hej, hej!

Som ni kanske märkt så blir det lite längre mellan inläggen här på bloggen. Jag har kommit in i en sommarlunk – även om jag inte har semester förrän i juli. Men jag gissar att både ni och jag vill koncentrera oss på lite andra saker.

Givetvis kommer det att komma blogginlägg, men kanske inte varje dag. Så fort något känns angeläget att skriva om så dyker det upp här!

I dag har jag sett i mitt flöde att Erik Eckerdal (POSKare från Uppsala, präst och doktorand) har skrivit i tidningen Evangelium.

Tidskriften Evangelium: Frihetsrörelsen som blev fångenskap>>

Sammanblandningen mellan andlig och världslig makt i länder med
nationalkyrkor har inte lett kyrkan dit medeltidens reformatorer
hoppades. 500 år efter Luther är vi åter framme vid reformationens
gräns, menar Erik Eckerdal i denna debattessä om Svenska kyrkans
förhållande till överheten.

Sen ser jag att Svenska kyrkan i utlandet har tagit två stora beslut i veckan. Det ena är att de tillsatt ambulerande präster i Asien och Afrika, något som man testat i Sydamerika och som fungerat väl. Det andra är att man gör en nysatsning i Costa del Sol, Spanien där det finns en stor svenskkoloni.

Nysatsning i Costa del Sol, Spanien>>

Ambulerande präster till Asien och Afrika>>

Och sen läser jag att ärkebiskop Antje kommer att medverka på tio olika programpunkter under Almedalsveckan. Hon kommer inte att medverka på Almedalscenen, där ska partiledarna prata. Men jag passade på att testa scenen när jag var på Gotland i tisdags. Då var där inte så mycket folk.

Ärkebiskop Antje i Almedalen>>

Studiecirkel om programmet

Jag har ikväll varit på besök hos POSK i Visby stift. Roligt att
komma hit på sommaren, har bara varit här på tidig vår och höst tror jag förut. Även om det kändes som höst (det är bara 10 grader varmt
ikväll).

Anledningen till att jag blev inbjuden var för att stiftsorganisationen i Visby har bestämt sig för att ordna en studiecirkel för sina POSKare om Visionen och programmet>>.

Så ikväll gick vi igenom vad det är att vara POSKare, hur programmet är
uppbyggt och bakgrunden till det. Samt pratade en hel del om kyrkovalet,
resultatet och vilka slutsatser man kan dra av det.

Väldigt spännande att de ordnar en studiecirkel tycker jag! Jag hoppas att vi senare i höst får återkoppling hur det gått och vilket upplägg de
använde!

Och jag tipsade och påminde givetvis om boken och webbsidan "Uppdrag förtroendevald">> där mycket information och material finns.

Är det någon mer som tänkt i dessa banor?

Skifte på ärkebiskopsstolen

Så här vi fått en ny ärkebiskop. Den 70:e i ordningen och det är väl ingen som har missat att det är den första kvinnan på posten. Dessutom en kvinna som är född utanför Sverige och har invandrat till Sverige.

Jag var med, både under lördagen när det var avtackning av ärkebiskop Anders Wejryd, hans stavnedläggelse och sedan under mottagningsgudstjänsten för ärkebiskop Antje.

Det var fina och högtidliga gudstjänster. (Möjligen lite för lite gospel för min smak (det var ingen alls) men man kan inte få allt.)

Söndagsgudstjänsten kan du se på svtplay i 29 dagar till (från och med idag). Gudstjänsten kommenterades av Johannes Söderberg (SVT producent) och Cristina Grenholm (kyrkosekreterare)

http://www.svtplay.se/video/2119246/gudstjanst/installation-av-ny-arkebiskop-i-uppsala-domkyrka

Det finns säkert mycket att säga och tänka efter en sådan här historisk helg. Spaltmeter efter spaltmeter har skrivits om vår nya ärkebiskop. Läs gärna olika artiklar.

Jag noterar att Humanisterna genom Patrik Lindenfors gratulerar den nya ärkebiskopen>> och han radar upp en rad saker som han påstår Svenska kyrkan har gjort sig av med.

Det är en hel del vi har att vara glada över gällande den Svenska kyrkan och deras moderniserande förhållande till svensk kristendom.

  • De har gjort sig av med den traditionella synen på vilket kön kyrkans ledarskap måste ha
  • De har gjort sig av med den traditionella synen på homosexualitet
  • De har gjort sig av med den traditionella synen på hur man får behandla oliktänkand
  • De har gjort sig av med den traditionella synen på hur nära lierad med makten man bör vara
  • De har gjort sig av med den traditionella synen på Jesus som den enda vägen, sanningen och livet

Det är tydligt att Lindefors inte lyssnade på den predikan som ÄB Antje höll i Uppsala domkyrka igår. Så förvånad han kommer att bli…

Men jag ser också fram emot att få höra mer av Svenska kyrkan och om Svenska kyrkan i det offentliga rummet  – ur ett missionerande, diakonalt och undervisningsperspektiv.

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Här kan du se ärkebiskop Anders stavnedläggelse från 14 juni

Ärkebiskop Anders stavnerläggning from POSK En fri röst i kyrkovalet! on Vimeo.

Nuvarande och kommande ärkebiskop i soffan

Såg ni morgonTV i dag? Det gjorde jag. (Om ni missade det så titta på klippet nedan).

Biskop Anders och biskop Antje var tillsammans i tv-soffan och berättade om det som ska hända till helgen. När biskop Anders lägger ner staven och på söndag när biskop Antje mottas som Svenska kyrkans 70:e ärkebiskop och den första som är kvinna.

De gav båda ett lugnt och tryggt intryck tycker jag. Även om det märks att biskop Anders har varit med längre i de här sammanhangen och kanske hade en lite mer avslappnad inställning. Men biskop Antje kommer att växa in i rollen, det är jag övertygad om.

Jag blev i alla fall väldigt stolt över att tillhöra Svenska kyrkan och fått lära känna dessa duktiga biskopar! Till helgen ska jag få vara med i Uppsala och jag kommer nog att lägga ut lite bilder tänkte jag.

(Såg ni vilken snygg bakgrund TV lagt upp när de hade biskoparna i soffan?)

 I POSKs program har vi kämpat för och vi kommer att fortsätta kämpa för att biskoparna också ska ha rösträtt i kyrkomötet. De har de inte i dag. Vilket vi tycker är väldigt konstigt. De har stort inflytande i teologiska kommittén och läronämnden, men att inte få ha rösträtt i Svenska kyrkans högsta beslutande organ är väldigt underligt!

Just nu är det många biskopar som själva inte vill ha rösträtt. Vilket vi i POSK tycker är ännu konstigare. Men vi ger inte upp. Vi kommer att fortsätta att lyfta frågan på olika plan eftersom vi anser att det är så det borde vara.

Ur POSK vision och program>>

Alla frågor kan inte bli föremål för ett enkelt demokratiskt avgörande,
eftersom Svenska kyrkan är knuten till sin evangelisk-lutherska
bekännelse. Det är därför särskilt viktigt hur hanteringen av lärofrågor
är utformad. I en episkopal kyrka av Svenska kyrkans karaktär har
biskoparna en särskild läro- och tillsynsfunktion, och de har förutom
sin roll i läronämnden ett särskilt inflytande när kyrkomötet beslutar i
lärofrågor. POSK menar att biskoparna dessutom borde vara fullvärdiga
ledamöter i kyrkomötet.