fbpx

Mikaels tankar efter kyrkomötet

Gästbloggare Mikael Mogren:

Efter kyrkomötets första arbetsvecka är jag tillbaka i Västerås stift. Idag funderar jag på Sverigedemokraterna. SD har funnits i kyrkomötet under två mandatperioder. Till nu har partiet varit utestängt från platser i utskotten, där det viktiga beredningsarbetet sker. Årets kyrkoval gav dem många nya mandat i kyrkans olika beslutande organ.

Med fyra punkter vill jag sammanfatta min syn på Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan:

1. Sverigedemokrater är medmänniskor. De ska behandlas rättvist och respektfullt. Sverigedemokrater kan vara lika ärliga kristna och välmenande förtroendevalda som några andra.

2. Det är en naiv föreställning att SD skulle ändra sina uppfattningar i kärnfrågor som en följd av vänligt bemötande eller bra information. Deras motstånd mot det mångkulturella samhället är grunden för deras ideologiska ställningstaganden. I den frågan kommer de inte att kompromissa. Den kristna övertygelsen om fredlig samexistens är en punkt där övriga nomineringsgrupper ska vara tydliga.  

3. I Kyrkomötets plenum har SD under de gångna två mandatperioderna manifesterat sina ståndpunkter genom att vara flitiga motionärer och debattörer. Från och med årets val bör SD delta i utskottsarbetet. Där ska deras åsikter bemötas med sakliga argument. I alla de kyrkliga beslutsorgan där SD kommer att finnas representerade är det viktigt att vårda den sakliga och korrekta debatten. Sakdiskussion med raka argument är framtidsvägen i alla de kyrkliga beslutsorgan där SD har fått mandat.

4. Valet i Svenska kyrkan måste ses över. Det naturliga i framtiden är att medlemmarna väljer till församlingen/pastoratet. Därifrån väljs sedan ledamöter till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Ett indirekt val gör att det lokala sammanhanget länkas samman med det regionala och nationella. Det kommer att försvåra för nomineringsgrupper utan lokal förankring att bli invalda i stiftfullmäktige och kyrkomöte. 

Mikael Mogren
stiftsadjunkt i Västerås stift 
Ledamot i kyrkomötet för POSK

Ur POSKs Vision och program:
En demokratisk uppbyggnad tillhör Svenska kyrkans identitet. Demokratin har sin grund i varje enskild kristens ansvar för kyrkan. Dopet är den grundläggande vigningen till ansvarstagande och tjänst i kyrkan. Utformningen av demokratin kan dock skifta över tid.

Indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte speglar bättre dessas uppgifter. Stiftsfullmäktige behandlar framför allt frågor som rör församlingar, inte medlemmar. De frågor som kyrkomötet behandlar rör i första hand kyrkans interna regelsystem och dess verksamhet på nationell nivå, det vill säga församlingarnas gemensamma arbete och kyrkans identitet. POSK menar därför att ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte behöver ha en församlingsförankring och bör väljas indirekt av kyrkofullmäktige. Ett enklare och billigare valsystem bör införas.
Församlingens medlemmar ska välja församlingens styrelse.

Foto: Faximil från Kyrkans Tidning

Rapport från Härnösand stift

En kort rapport från POSK ordförande i Härnösands stift.
(uppdaterad 30 sept)

Inför valet 2013 var Härnösands stift den enda stiftsstyrelse som beslöt att använda sig av så kallad "inskränkt valbarhet" i samband med att man beslöt minska antalet valkretsar i stiftsfullmäktigevalet. De nya valkretsarna är Ångermanland, Medelpad och Jämtland/Härjedalen. Den inskränkta valbarheten innebär att en kandidat för att bli vald i en valkrets måste vara folkbokförd i den valkretsen.

För vår del hade vi en del problem att få till kandidater på de olika listorna men lyckades till sist med bra listor i de olika valkretsarna. I majoriteten av församlingarna i Jämtlands län ökade valdeltagandet. I Västernorrland var det tvärtom. I några församlingar i stiftet röstade så många som var femte medlem.

De sjuhundra röster som POSK har tappat kanske kan tillskrivas att Härnösands Domkyrkoförsamling saknade POSK-lista. Man kan också fundera över vilken påverkan den inskränkta valbarheten hade.

Lägsta valdeltagandet i Härnösands stift:
1.    Timrå församling 10,3 procent (+-0)
2.    Härnösands domkyrkoförsamling 10,5 procent (-2,5)
3.    Gudmundrå församling 10,6 procent (-4,0)
4.    Sundsvalls pastorat 10,7 procent (-1,4)
5.    Njurunda församling 10,8 procent (-2,4)
Sköns församling 10,8 procent (-1,6)
Tännäs-Ljusnedals församling 10,8 procent (-0,3)

Det som vi i Härnösands stift bör jobba med är att kolla varje församling och se vilka obundna grupperingar som finns där och på ett tidigt stadium erbjuda dessa att organisera sig i POSK. Idag finns det en hel del grupperingar som hänger löst utan någon koppling till ett riksförbund.

Härnösand 2013-09-23
Torkel Selin
POSK Härnösands stift

Rapport Västerås stift

Från ordföranden i POSK i Västerås stift får vi följande rapport:

Valdeltagandet ökade en del i stiftet. Antal ledamöter i kyrkomötet verkar bli oförändrat tre.

Antal ledamöter i stiftet ökar från 14 till 16. Vi blir grupp 2 i storleksordning.

De pastorat/församlingar som gör ett bättre resultat är Arboga, Köping, Järna, Mora och Falun. Övriga gör i princip ett oförändrat val.

Västerås tappar till Frimodig kyrka tror vi. Dock största grupp fortfarande. Det ser ut som om vi trots tappet skulle kunna få förnyad majoritet om vi går i valsamverkan. Diskussioner pågår.

Generellt är vi nöjda med valet i Västerås stift.

I all korthet
Ingemar Egelstedt

Rapport från Stockholms stift

Rapport från Stockholms stift av dess ordförande Roland Johansson.

Kyrkovalet i Stockholms stift

Vår målsättning att få fler lokala grupper nåddes med 7, varav 2 heter POSK . Men de förväntade fler mandaten i kyrkomötet och stiftsfullmäktige nådde vi inte. Orsaken var nog att de nya inte var beredda att också informera om alla tre valen. Vi fick ytterligare ett mandat i stiftet. Vi hade nya namn på både stiftet- och kyrkomöteslistorna, personer från församlingar där vi inte har lokala grupper.

I flera församlingar ökade vi och i några få minskade vi. Liksom vid förra valet så har vi några mindre församlingar med 100 % obundna kopplade till oss. Vi är klart starkare i norra delen av stiftet. Av de 11 mandaten i stiftet kommer 1 från Enskede en valkrets i de södra förorterna/församlingarna/kommunerna. 1 kommer från Värmdö valkrets. Resterande 2 kommer från Domkyrko- och norrmalmsförsamlingarna, 3 från Sollentuna, 2 från Roslagen, 1 från Solna och 1 från Spånga/Birka valkrets.

Borgerligt alternativ har många nya namn och vi ser med spänning på kommande arbete samtidigt som vi kommer att sakna goda krafter. När vi nu skall besätta styrelser och utskott utgår vi från rätt person på rätt plats och hoppas på mindre partipolitik och att fördelningen kan avvika från fullmäktigevalresultaten om det är fördelaktigt för församlingen. Vi har också fört fram möjligheten att kunna väljas för kortare tid än hela mandatperioden.

Vi upplever valsystemet som problematiskt. Metoden för beräkning av mandat bör ses över. I SF-valet får BorgA preliminärt 23 mandat men deras % av det totala antalet giltiga röster 21,9% ger bara 20 mandat. För S är siffrorna 26 mandat men med %beräkning blir det bara 24. Orsaken är att stiftet är indelat i valkretsar.

(S) talar om sina framgångar i termer av att folket vill ha s-politiken. Men min slutledning är att de egentligen är små i kyrkosammanhang. Deras framgång beror på att de finns på så många ställen. Där är de ofta mycket mindre än POSK. Deras styrka ligger i partiapparaten. Som t.ex. att på valdagen, valsedelsutdelarna inte är medlemmar i kyrkan men ställer upp när partiet kallar. Vi återkommer med analys när valet är klart och alla giltiga röster medräknade.

Roland Johansson
ordförande POSK i Stockholms stift

Rapport från Göteborgs stift

Rapport från Göteborgs stift

Den partipolitiskt obundna kyrkopolitiska rörelsen startade i Göteborg redan i början av 1900-talet och har alltid haft en stark ställning här. Men det är också i Göteborg som den har splittrats, först genom att Öppen kyrka bildades 2001 och senare genom Frimodig kyrkas tillkomst 2005 så här är den inbördes konkurrensen hårdast. I stiftet finns många lokala obundna grupper, men det är ofta svårt att intressera dessa för att gå med i en gemensam organisation. Inför årets val lyckades vi ändå få flera nya grupper att ansluta sig till POSK där vi tidigare inte haft några, och i Bohuslän valde flera moderater att ställa upp för POSK i stället för att bilda något Borgerligt alternativ där. Detta gjorde att vi fick en betydligt bättre spridning i stiftet än vid tidigare val.

I kyrkomötesvalet fick POSK 2009 tre mandat och ökade enligt det preliminära valresultatet i årets val till fem. Ett av dessa är dock ett utjämningsmandat som under valnatten flyttade sig mellan Linköping och Göteborg, så innan vi har slutsammanräkningen kan vi inte säga säkert om det stannar här. Men andelen väljare som har röstat på POSK i Göteborgs stift har stigit från 11,8 till 14,1 procent, och det är vi glada för.

I stiftsfullmäktigevalet är tendensen densamma och POSK ser ut att öka från 10 till 13 mandat, varav dock det sista är lite osäkert. Två av de tre nya mandaten kommer från valkretsar där vi tidigare inte haft något alls, och vi har nu fått mandat i nio av tio valkretsar. Det är bara längst i söder, i Halmstads och Laholms valkrets, som vi fortfarande saknar representanter. Ett smolk i glädjebägaren är dock att den nuvarande majoriteten i stiftsfullmäktige bestående av S, C, Öka och Mp kan förstärkas av Visk och de ökar tillsammans från 42 till 45 mandat.

I Göteborgs stad har vi som bekant fått behålla vår kyrkliga samfällighet i ytterligare en mandatperiod och som enda område i landet kunde man här rösta i fyra val. En viktig nyhet var dock att valet till samfällighetens fullmäktige skedde med hela staden som en enda valkrets. Tidigare har varje pastorat varit en egen valkrets och eftersom det inte har funnits några utjämningsmandat i val till samfällda fullmäktige har småpartierna missgynnats.

På grund av detta förlorade alla stora grupper platser, men POSK minskade mest, från 27 till 19 mandat, och vår andel av rösterna minskade också från 27,9 till 23,1 procent även om antalet ökade med drygt 700 röster. Öppen kyrka klarade sig betydligt bättre och sjönk bara marginellt från 28 till 25 mandat men ökade sin andel från 28,5 till 31,1 procent. Socialdemokraterna minskade från 22 till 17 mandat men ökade också sin andel från 20,3 till 21,0 procent. Fyra platser kommer att bli obesatta eftersom varken Visk eller Sd hade så många på sina listor som de fick invalda, och därför kommer fullmäktige att bestå av 77 ledamöter. Tillsammans har S och Öka alltså 42 mandat och kan fortsätta styra Göteborg med egen majoritet.

En förklaring till POSKs tillbakagång i Göteborg kan vara att förändringen i valdeltagandet var särskilt stor här, det steg från 9,0 till 12,3 procent, och många nytillkomna som mest kom för att få bort Sverigedemokraterna visste inte så mycket om kyrkopolitik eller vad de olika grupperna står för. Öppen kyrka har drivit en valkampanj med mycket förenklade budskap som kan ha lurat folk att tro att POSK är opålitliga bakåtsträvare utan program. Till nästa val måste vi öka vår trovärdighet, stärka vårt varumärke, och bli ännu bättre på att synas, höras och märkas.

Vi har ännu inte gjort någon sammanställning av hur det har gått för alla lokala grupper, men av de nytillkomna fick Kristet församlingsliv i Lerums församling 44 procent av rösterna, POSK i Norums pastorat fick 26 procent, och POSK i Strömstads pastorat fick 38 procent. Det är klart bättre än genomsnittet för POSK, så arbetet med att bilda nya grupper lönar sig.

Mats Rimborg
Ordförande för POSK i Göteborgs stift

Rapport från Strängnäs stift

Från ordföranden i Strängnäs stift kommer följande rapport:

Med tacksamhet och stor glädje kan vi notera att väljarna i våra församlingar gett oss ett stort förtroende vid kyrkovalet.

Våra uppsatta mål har vi nått, 3 mandat i kyrkomötet, fler mandat i stifts fullmäktige 11(9) .

Vid församlingsvalen har alla gruppen utom en ökat sitt mandatantal.

Eskilstuna, Torshälla, Vårfruberga och Örebro är de församlingar där ökningen varit störst.

Birgitta WredeOrdförande POSK Strängnäs stift

Rapport från Karlstads stift

Från ordföranden i Karlstads stift får vi följande rapport:

Vi säger grattis till POSK i Arvika som fått  40% i kyrkofullmäktigevalet.

Kyrkomötet:
POSK är nu den näst största nomineringsgruppen med 38 mandat. Resultatet Karlstad stift: 12,32% 3767 röster 1 mandat (2009: 8,06% 2585st 1 mandat).

Styrelsen hade satt ett mål på 12,5,% 4000 röster och två mandat. Känns skönt att vi var så pass nära målet.

Stiftsfullmäktige:
10 mandat, vi har nått målet styrelsen satte upp innan valet!
Resultat: 12,41% 3798 röster och 10 mandat. (2009; 8,39% 2685 röster 7 mandat).

I Jösse och Nordmarks kontrakt har vi tredubblat antalet mandat från 1 till 3! Vi får även ett mandat i Fryxdalen och Älvdalens valkrets. Vi gick framåt mest enligt Värmlandsnytt. 

Kyrkofullmäktige
Resultat: Karlstad: 26,91%  1598 röster 12 mandat. (2009: 25,06% 1498 röster 13 mandat). Vi ökade i röster och andel men minskade i antalet mandat, det beror på förändrad valkretsindelning där vi vann mycket på ett bra resultat i Alster-Nyed. 
På Hammarö fick vi två mandat, varav ett blir obesatt.

Lars Karlsson
ordförande POSK i Karlstads stift

Rapport från Lunds stift

Från ordföranden i POSK i Lunds stift får vi följande rapport:

Sammantaget har det gått mycket bra för POSK, både i stiftet och i landet i stort.

Lite vanskligt är det att skriva om exakta mandat redan nu, det kan ske förändringar efter slutliga rösträkningen som sker i veckan. Då blir det också klart hur personkryssen fördelar sig.

Sammanlagt ser man också en klar tendens att obundna grupper, framförallt POSK och ÖKA har tagit fler mandat och andelen obundna alltså ökar.

Om vi börjar i Kyrkomötet har POSK där gått från 33 till 38 mandat och blir då näst största grupp, efter socialdemokraterna. Det innebär också att vi återigen får 4 mandat från POSK i Lunds stift i stället för 3 som vi haft senaste perioden.

I Lund stift är nu POSK den tredje största grupperingen, och får 8 mandat i stället för 6. Kanske kan det betyda att vi får två ordinarie platser i stiftsstyrelsen och förmodligen att vi har kvar vår plats i AU.

I och med det kommer vi också att få hälsa några nya personer välkomna i stiftsfullmäktige, dels från Vemmenhögs med flera valkrets och dels från Blekinge valkrets.  

Lokalt POSK

 • I Höör har POSK gått framåt och ökat från 14 till 17 mandat och fortsätter där att ha egen majoritet.
 • Landskrona har POSK gått från 4 till 10 mandat och blir största gruppen där!
 • I Allerum går POSK från 4 till 6 mandat och blir näst största grupp
 • I Malmö har POSK ett ökat antal väljare men tappar ett mandat pga ny valkretsindelning.
 • I Lund är det också ny valkretsindelning och dessutom 10 förre mandat att fördela. Där har POSK tappat och gissningsvis har en del mandat gått till ÖKA.  
 • I Staffanstorp tappar Kyrkan 2000 ett mandat men är fortfarande största grupp.
 • I vår nya lokalavdelning i Skivarp har POSK fått majoriteten direkt över samlingslistan!
 • I Mörrum-Ellholm behåller POSK sina 10 mandat, och fick lite fler röster. (där är det också något fler mandat att fördela, men POSK är störst).
 • I Sölvesborg tappade POSK ett mandat, trots nästan lika stort röstetal.
 • Sedan finns POSKare också på samlingslistor, i Ängelholm, Brunnby och Förslöv- Grevie…

  På det stora hela: Ett mycket bra resultat!

Lena Petersson
ordförande POSK i Lunds stift

Rapport från Luleå stift

Ordföranden för POSK i Luleå stift har delat följande glädjande resultat med oss:

Kyrkomötet:

%         Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
17,42    7793         3                9,27    4247          2
Detta innebär en ökning med närmast sagolika 83,5% räknat i antal röster. Och en ökning från 2 till tre mandat på Lulestiftsbänken i Kyrkomötet. (Sammanlagt ökade POSK från 33 till 38 mandat i Kyrkomötet, och avancerade därmed från fjärde till näst största grupp!) Oerhört glädjande!

Stiftsfullmäktige:
%         Röster     Mandat  %-09    Röst-09 Mandat-09
17,06    7658       9          9,44      4356       6
Detta innebär en ökning med 76% i antal röster. Med tanke på att antalet platser i Stiftsfullmäktige minskat från 67 till 51, så är vår ökning från 6 till 9 mandat fantastiskt bra. (Om Stiftsfullmäktige fortfarande haft 67 mandat skulle det ha motsvarat nästan 12 mandat!) Vi gläds mycket över detta fina resultat, som är frukten, och summan, av allas våra gemensamma ansträngningar i de lokala församlingsgrupperna runtom i stiftet.

Tack, alla, för ert fantastiska arbete! Vi är också, från stiftsföreningens styrelse, POSK i Luleå stift, mycket glada att vår satsning på att målmedvetet bygga ut våra kontakter i stiftet har gett så fint resultat i form av ett antal nya grupper som mycket påtagligt har bidragit till det strålande resultatet.

I valet 2009 kunde man välja POSK i församlingsvalet i 14 församlingar – i årets val hade det ökat rejält: Man har nu kunnat välja POSK lokalt i 22 församlingar runtom i stiftet! Vi ser det goda resultatet som ett tydligt tecken på att vår grundval, den partipolitiska obundenheten, har framtiden för sig.   

Vi vill även framhålla att samtidigt som detta ger oss inspiration att frimodigt fortsätta vårt arbete så innebär resultatet också ett stort ansvar att förvalta kyrkomedlemmarnas i Luleå stift visade förtroende – på ett klokt sätt och med ödmjukhet.   

En valrörelse innebär alltid att skillnader mellan grupper framhävs, och eventuella åsiktsskillnader skärps. Men nu är den fasen över, och nu gäller det att lägga valrörelsen bakom oss; se framåt och arbeta för att grundlägga ett konstruktivt samarbete med andra grupper så långt som möjligt.

Vi ska från stiftsföreningens sida göra allt för att – inte minst i stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen – försöka leva upp till ansvaret. Vi vill på allt sätt söka ett konstruktivt samarbete med alla goda krafter bland övriga förtroendevalda – och för den kyrka som vi alla älskar!

Så över till det roligaste av allt … de många fina resultaten bland våra lokala POSK-grupper. Vi går summariskt igenom resultaten, från norr till söder:(Reservation för att det i hastigheten kan ha smugit sig in enstaka fel …)

Gällivare-Malmbergets pastorat (Gällivare och Malmbergets församlingar)
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
11,52    109    4                    –    –    –
Gällivare-Malmberget är en ny grupp som vi haft glädjen att hälsa välkomna i POSK-gemenskapen. Kärnan i gruppen utgörs av den tidigare gruppen "Kyrklig samling i Gällivare kyrkliga samfällighet", som i valet 2009 fick 8,3% av rösterna. I ett läge med kraftigt minskat valdeltagande har gruppen ändå befäst sin ställning, och ökat från 2 till 4 mandat.

Råneå församling
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
55,42    225    8                 58,48    293          9  
Råneå är sedan gammalt den grupp som haft det starkaste lokala stödet i stiftet. 2009 gjorde gruppen ett mycket bra val och tog ett mandat från (s). I år minskade valdeltagandet, och ett mandat "gick tillbaka" till (s), men Råneågruppen är fortfarande vår klart starkaste grupp, med egen majoritet.

Nederluleå församling
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
15,08    302    4                 –    –    –
Ännu en en av våra nya grupper, som har hjälpt till att etablera och stärka POSK i Luleå. Och vilken start! Tredje största grupp i fullmäktige, med lika många mandat som tvåan Kr, som bara hade 31 fler röster! 

Norrfjärdens församling
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
34,38    240    5                 27,48    197         4
Norrfjärden är en av våra riktigt stabila gamla POSK-grupper som denna gång tog ett rejält kliv framåt. Ökning med nästan 7 procentenheter, och ett nytt mandat. De har nu passerat (c) med råge och är näst största grupp. 

Piteå församling
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
16,98    474    6                  8,18    260         2
Pite-POSKarna gladde oss som en ny grupp i förra valet. Deras 8,2% då blev en förövning till årets rejäla kliv uppåt. Upp 82% i antal röster, och ökning från 2 till 6 mandat.

Skellefteå pastorat (Fem församlingar: Skellefte lands, St Olov, Kågedalen, Byske-Fällfors och Jörn-Boliden)
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
47,42    2261    19              (            )
POSK-gruppen i Skellefteå pastorat bildades genom samgående mellan sex oberoende grupper inom det nybildade pastoratet, tre gamla POSK-grupper och tre andra obundna grupper. Lokalt kallar sig gruppen "Levande kyrka i Skellefteå pastorat". Chans fanns att nå egen majoritet, och de nådde nästan ända fram. Med 47% och 19 mandat är de klart största grupp.

Bygdeå församling
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
29,40    239    8                 21,82    163          6
Ännu en "veterangrupp" inom Lule-POSK. Liksom Norrfjärden tog de i år ett rejält kliv framåt; 47% fler röster gav dem i år 8 mandat; en ökning med 2.

Vännäs-Bjurholms pastorat
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
19,75    238    5                (            )
En riktig "Fem-i-tolv"-grupp! Sista möjliga dagen för nominering blev det klart med vår allra senaste  grupp, i det nybildade Bjurholm-Vännäs pastorat. De kom från ingenstans, och blev med sina 19,8% direkt tredje största grupp av sex.

Holmsunds församling
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
45,05    373    11               25,03    200         5
Efter två mandatperioders uppehåll omstartades POSK i Holmsund 2009, och tog direkt 25%. Nu tuffade de på, och tack vare gediget fotarbete ökade de sitt röstetal med 86,5% och ökade från 5 till 11 mandat, så att de nu är näst störst, hack i häl på (s). 

Hörnefors församling
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
33,80    146    5                (            )
Ännu en i för år ny POSK-grupp. Slog till direkt, och med sina 33,8% och 5 mandat blev de näst största grupp. (Noteras kan att [s] förlorade sin tidigare egna majoritet; de minskade från 61 till 48,8%)

Nordmalings församling
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
12,95    87       3                 6,14    54           2
POSK i Nordmaling var tillsammans med Piteå en av de helt nya grupperna 2009. De tog 6,14% då, vilket blev ett avstamp för ökningen i år, från 6 till 13%. Det gav en ökning från 2 till 3 mandat.  

Umeå pastorat  (Fem församlingar: Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Teg, Umeå Maria och Ålidhem)  
%    Röster     Mandat        %-09    Röst-09    Mandat-09
33,82    2809    18             20,80    1322        12
Detta innebär en ökning med nästan 1500 röster, eller smått otroliga +112,5% i antal röster!. Med våra 18 mandat är vi nu nästan ikapp (s), som backade från 21 till 19 mandat.

Lars Gunnar Frisk
ordförande för POSK i Luelå stift