POSK i Alingsås

Svenska kyrkan i Alingsås är en plats att i tro och gemenskap möta varandra och Kristus, i gudstjänst och vardagsverksamhet, vid högtider i glädje och sorg.

 

POSK i Alingsås – Lokalt program i kyrkovalet 2017
POSK i Alingsås ansluter sig till POSKs nationella handlingsprogram.
Som valplattform för lokalt kyrkopolitiskt arbetet antas följande text.
POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i
gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. Våra kandidater är insatta
och förankrade i Svenska kyrkan och beredda att ta ansvar. Engagemanget i
församlingen ska vara grunden för alla beslutsfattare i Svenska kyrkan, på alla
nivåer.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
• erbjuda närvaro, gemenskap och växt
• förmedla befrielse, hopp och livsmod
• se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
• respektera individen och glädjas åt mångfalden
• vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
• ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
• vara en brobyggare mellan kyrkor
• sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den
behövs. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en
kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Inom diakoniverksamheten i Alingsås ser vi möjligheten att komplettera den med en
eller flera sociala verksamheter där vi ger möjlighet till sysselsättning för personer
som behöver stöd för att hitta tillbaka till jobb och mening. Vi vill även utöka
möjligheterna till stödjande samtal för såväl enskilda som familjer. POSK vill erbjuda
möjlighet till kontakt med Svenska kyrkan i området Stadsskogen genom att
säkerställa närvaro och verksamhet där.

Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga
kontakterna under barn- och ungdomstiden. Gudstjänstlivet behöver därför erbjuda
möjligheter för familjer och ungdomar att delta. POSK vill använda många olika
former för att göra unga delaktiga i beslutsfattande och verksamhetsutveckling, och
stärka de ungas självorganisering i organisationer som Svenska Kyrkans Unga och
SALT.

POSK vill värna om Alingsås rika och varierade gudstjänstutbud och att kyrkorna är
öppna för enskild andakt så stor omfattning som möjligt. POSK vill att olika kyrkliga
traditioner och fromhetsriktningar som ryms inom Svenska kyrkans tro,
bekännelse och lära ska kunna utövas och utvecklas.

Våra lokala församlingar är en del av den världsvida kyrkan. POSK vill stödja rättvis
handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser, genom Fair-tradediplomering
och utveckla vårt internationella och ekumeniska engagemang, genom att stärka
verksamhet i samverkan som t ex Hela människan i Alingsås och
vänförsamlingsarbete i världen.

 

 

 

Kontakt: 

Ordförande:

Christoffer Askerlund
tel. 0703/628970

azke@hotmail.com

 

 

 

Välkommen till POSK!