POSK i Västerås

Välkommen att vara med och ta ansvar!
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Västerås pastorat består av 13 församlingar. POSK har ledamöter i 12 av församlingsråden.

POSK Västerås kommer med sitt handlingsprogram under våren 2021. Vi förstår att covidtiden sedan i mars har varit besvärlig för många och att man saknat de fysiska gudstjänsterna och mötena i våra olika församlingar. Nu har det börjat öppna upp och alla är välkomna. Härligt!

POSK-riks tog på sitt årsmöte i september ett nytt handlingsprogram för mandatperioden 2022 – 2025.
Det går att läsa i denna länk: https://www.posk.se/vi-vill/program/

 

POSK i Västerås – Ett gott val!

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, är en demokratisk organisation för engagerade människor i alla åldrar som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

Skapar en viktig kyrka

POSK vill göra Svenska kyrkan viktig i människors liv och göra det möjligt för barn, unga och vuxna att leva i och utveckla sin kristna tro.

Skapar öppna mötesplatser

POSK vill att Svenska kyrkan Västerås blir en kyrka som rymmer mångfald med trygga och öppna mötesplatser för människor med olika behov, en kyrka som ger människor hopp.

Inbjuder till engagemang

POSK vill att församlingarna har ett levande gudstjänst- samt kör- och musikliv, arbetar för att engagera frivilliga och deltar aktivt i lokalsamhället.

Stöttar unga och utsatta

POSK vill särskilt arbeta för barn och unga så att fler blir döpta och konfirmerade och att det finns ett heltäckande program för barn och unga 0-18 år. POSK vill också särskilt arbeta för Västerås utsatta genom diakonalt arbete och genom ökat stöd till Västerås stadsmission. Församlingarna behöver också rustas för att kunna ta emot och integrera flyktingar och migranter.

Är en synlig del av Västerås

POSK vill arbeta för att Svenska kyrkan Västerås blir en del av västeråsarnas liv genom ökad närvaro, ”kyrkliga ambassadörer” och ett aktivt samarbete med skolor, myndigheter, organisationer och andra kyrkor.

Har ett hållbart framtidsperspektiv

POSK vill ta ansvar för vår framtid genom ett ansvarsfullt arbete när det gäller miljö-, jämställdhets- och rättvisefrågor, det gäller både lokalt och internationellt. Att vårda vårt kulturarv är en del i det arbetet.

Varför rösta på POSK?

POSK i Västerås startade redan 1970 under namnet Kyrka och Församling. POSK i Västerås – är en lokalavdelning för dem som vill arbeta för Kyrkans bästa, på andra grundvalar än de traditionellt partipolitiska. På riks- och stiftsnivå har POSK funnits i flera år och församlingens POSK-organisation har också ledamöter som är invalda i Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

Höger eller vänster?

POSK är inget parti. Därför är ett partiprogram på den traditionella vänster-högerskalan bortvalt. Vi vill istället att ett personligt engagemang för de kyrkliga frågorna ska utgöra grunden för mandatfördelningen. I POSK ger vi våra företrädare frihet att ta ställning efter sin egen övertygelse – En fri röst i en fri kyrka!

En fortgående och öppen dialog inom POSK, i aktuella  kyrkliga frågor, ersätter mer partipolitiskt bundna ställningstaganden.

POSK menar att den kyrkopolitiska arbetsform som vi valt, ger verksamheten en betydligt starkare och bredare demokratisk förankring än vad som är fallet i en partipolitiskt styrd kyrka.

Vem får/kan vara med i POSK?

Alla, som ställer sig positiva till POSKs stadgar!
Ett partipolitiskt engagemang hindrar dock inte ett kyrkligt uppdrag och medlemskap i POSK. Här värnar vi om rätten att ha olika uppfattningar och vi  strävar också efter att få olika åldersgrupper representerade.

Hur finansieras verksamheten?

POSK är en ideell förening som främst finansieras genom medlemsavgifter och frivilligt stöd. Eftersom föreningen inte är ett traditionellt parti,  utgår inte heller något partistöd.

Medlemsavgiften är 200 kr per år, 50 kr för studeranden. Betala medlemsavgiften på pg 2 67 95-5. Ange namn och församling.

Vill Du bli medlem . . .

. . . eller har Du andra frågor om POSK?

Kontakta då någon av oss för mer information:

Kontakt:

Maria Thorgren, 073-087 65 96
maria.thorgren@telia.com

Karin Tilly, 070-294 71 84
karin.tilly@telia.com

Länkar:

Följ oss på Facebook

Vision och program 2022-2025, riks-POSK