fbpx

Ännu en samarbetskyrka i Stockholm i farozonen

Med anledning av de artiklar som stått i tidningen Dagen och Kyrkans Tidning om Skarpnäcks församlings agerande i Hammarbykyrkan har vi här fått en artikel från Lars Jakobsson, POSK i Skarpnäck, som ger sin syn på saken.

Ännu en samarbetskyrka i Stockholm är i farozonen.

Svenska kyrkan, Skarpnäcks församling och EFS Hammarbykyrkan har ett samarbetsavtal som går ut på att den lokala EFS missionsföreningen sköter en distriktskyrka inom Skarpnäcks församling. Det har varit och är en win win situation.

Engagerat kyrkfolk ifrån EFS tar hand om församlingslivet i ett distrikt samtidigt som EFS får ta del av Svenska kyrkans kontaktnät i samhället. I Hammarbykyrkan finns ett sprudlande församlingsliv inklusive mycket barn och ungdomsverksamhet som verkligen kommer människorna på Hammarbyhöjden till godo.

Det som nu håller på att ske i Skarpnäcks församling kan på ett ytligt plan tyckas handla om en nödvändig omstrukturering av verksamheten med ekonomiska förtecken.

Men det kan också ses som ett exempel på de problem som uppstår när frivillighet och lekmannaengagemang kolliderar med den politiserade kyrka som Svenska kyrkan fortfarande utgör trots att det gått 13 år sedan relationen till staten förändrades.

I Skarpnäck församlings kyrkoråd styr en svag majoritet av socialdemokrater och moderater. De gör som de vill och kör hänsynslöst över gällande avtal, även om det innebär en hårdhänt behandling av just de lekmannakrafter som Svenska kyrkan är i överhängande behov av, alldeles särskilt i tider när ekonomin vacklar.

Tyvärr förstörs samtidigt mycket gott arbete för Guds rike liksom enigheten inom församlingen.

Hoppet är inte ute för Hammarbykyrkan. Men då handlar det om att de vackra orden om en satsning på idealitet och ett engagerat arbete för alla åldrar får ett tydligt genomslag i praktiken. Samarbetskyrkoidén är en ypperlig tanke som fungerar väl i praktiken och bör värnas och utvecklas i vår kristna gemenskap som heter Svenska kyrkan. Enhet och inte söndring måste vara våra utropstecken!

Och för oss inom POSK har vi ett bra exempel på när politiker, som inte bryr sig om kyrkans verksamhet och dess aktiva medlemmar, styr.

Lars Jakobsson, POSK i Skarpnäck

Tidningen Dagen: Samarbetskyrkan kan gå i graven>>
Kyrkans Tidning: EFS kritisk till brutet avtal från stockholmsförsamling>>
Hammarbykyrkan>>

Frimodig kyrka bloggar: "Hammarbykyrkan och "kyrkopolitiken">>

Ur POSKs vision och program:

De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom, och förutsätter att alla är beredda att respektera varandras olika uppfattningar och att följa demokratiskt fattade beslut. Toleransen för oliktänkande behöver öka, liksom ödmjukheten hos dem som gör anspråk på att stå för den enda sanna uppfattningen i olika frågor. Vi i Svenska kyrkan behöver bli bättre på att hantera konflikter och härbärgera olika uppfattningar. POSK har idéer för framtiden och vill leda utvecklingen mot en kyrka som karaktäriseras av mångfald och respekt.
(…)
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande och missionerande församlingar på dopets grund är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras.

Det är angeläget med en bredd i gudstjänstformerna och att det finns en mångfald av uttryckssätt i gudstjänsten för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta behöver framträda tydligt så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

I Svenska kyrkan finns det och behövs många som tar ansvar och gör ideella insatser inom olika områden. POSK vill, som ett uttryck för vår kyrkosyn, värna om det ideella engagemanget och ta till vara de frivilligas olika kompetenser samt stimulera och utveckla engagemanget genom utbildning, delaktighet, inflytande och ansvar.

Uppdaterad 2012 01 10
Kyrkans Tidning: Rädda verksamheten i Hammbarbykyrkan>>