fbpx

ÅNIPROGRÁMMA POSKaj GIRKKOVÁLLJIMIN 2021

Kortprogram på lulesamiska i kyrkovalet 2021

POSK – Belludakpolitijka tjanák Svieriga girkkon

VUOJNNO

POSKa vuojnno l Svieriga girkko galggá årrot aktisasjvuohta mij Jubmela sidodav spiedjilt jubmeldievnon ja iellemin, ja tjielggasit ságas Jesus Kristusa birra.

FRIDDJA GIRKKO

POSK adná belludagáj fábmo Svieriga girkko badjel hähttu nåhkåt. Åsskoulmutja dajs juohkusijs hábbmiji njuolgadusájt girkkuj stáhta ja kommuvna milta. Svieriga girkko mierrediddje galggi demokrahtálattjat válljiduvvat ja tjoaggulvisájt åvdåstit, ij politijkalasj belludagájt.

POSK sihtá

 • rievddadit válljimvuogev vaj sjaddá álkkep ja álbep.
 • válljit ájrrasijt nåvtik stifftadievastjåhkanime ja girkkotjåhkanime tjoaggulvisájs.
 • várrit åskåldisgåhttjomij åvdås ilá bálkkit.
 • válldet märrádusájt ma tjoaggulvissaj gulluji nåv lahka dåjmaj ja sebrulattjaj gåk manná.
 • guoradit rijkasasj miere ja stiftaj teologalasj vuodojt ja gåhttjomijt.

MOATTEVUOHTA – MÁHTTELISVUOHTA

Svieriga girkko jáhko, dåbdåstime ja åhpadusá sinna gávnnu sadje dålkkut mij ristagis jáhkko ja ristagis iellem la. Ájnas la vijddudagáv ja dåbddåmav jubmeldievnoiellemin adnet ja aj  moattelágásj vuosedimvuogijt. Girkko dábe ja gäjno ma Svieriga girkkon gávnnuji sjaddi boanndudahkan.

POSK jáhkká

 • girkko mij vásstet gájkka ulmutjij åvdås galggá vuosstálasstet gájkka sierragiehtadallamijt sjierve ja ietjá nuppástimij årij åvdås.
 • ájnas la gájkajt, vájku makkár seksuálalasj vuogijn jali sjiervvedoaddje identitejtas ja vuoges, duosstot alvujn ja buorisboahtemijn Svieriga girkkuj.
 • märrádusáv mav girkkotjåhkanibme l válldám gállasjguojmitjij hejaj birra sämmi sjierves galggá nåvtik stuoda årrot.
 • árvas miella galggá bájnnet tjåhkanimev juohkusij sierra vuojnoj gaskan girkkon.

TJOAGGULVIS GUOVDDELIN

Girkko ájnnasamos barggo la viesso tjoaggulvisájt biejadit, ja aj aktisasj gåhttjomav gájkajda gudi girkkuj gulluji. Tjoaggulvis ja girkko libá juohkka risstalasj jáhko vuodo ja gájkkaj majt ristagisá aktan máhtti dahkat. Girkko agev galggá vájvánij jiedna årrot ja gärgos juohkka ulmutjav buoragit duostutjit.

POSK sihtá

 • iesjmiedogis barggoguojmijt åhtsåt, åhpadit, hullit ja sidjij åvdåsvásstádusáv vaddet.
 • tjoaggulvisájt snivva barggat ekumenak bargujn.
 • trainee-jage ja sämmilágásj ájádusá aneduvvi nävvon åttjudibmáj.
 • kåvrrålávllomijt ja girkkomusijkav ma tjielggasit sajev vaddi nuoraj musijkkavuogijda.
 • ienep girkkomusijkkára adni instrumentálalasj åhpadusáv virgij sinna.
 • juohkka tjoaggulvissa adná ájggomusáv oahppamij ja åhpadibmáj mánnárájes ållessjattugin.
 • hullit berustahttemav ja biednigahttet rijkajgasskasasj diakonidjav ja misjåvnav.

GIRKKO MIJ RIEVDDAT

Ristagissan la miján gåhttjom tjuottjodit sjivnnjádusáv mav lip Jubmelis oadtjum ja nanosláhkáj nubbe nuppijn viessot. POSK sihtá Svieriga girkko vissjalit gähttjal dåbddusin dahkat avtaájggásasj gatjálvisájt ma sebrudagájda guosski, ja vuoset ietjálágásj viessomvuogev.

POSK sihtá

 • juohkka tjoaggulvissa galggá diakåvnåv adnet.
 • stuoráp oasse värromávsedum buorremanos jådeduvvá Svieriga girkko sinna.
 • Svieriga girkko åvdåsvásstádusáv sjivnnjádussaj válldá ja manná dálkádagá rievddadimij vuosstij.
 • doarjjot rievtes oasestimev ja nanos ávkkimav ednama åbmudagájs.
 • gájkka tjuottjodime åbmudagájs galggi guhkesájggásattja ja dárkkela årrot ja etalattjat ja ekologalattjat jådeduvvat.
 • várrodit dav ájnas kultuvrraárbev mav mijá girkko adná ja rahpasin dav alla märráj adnet.

 

Dát la åni versjåvnnå POSKa prográmmas girkkoválljimin 2021. Ålles prográmma gávnnu dárogiellaj låhkåt.

Girkkoválladiedo/Kyrkovalsinformation på olika språk, på Svenska kyrkans webb.

Översättning: Karin Tuolja