POSK i Skövde pastorat

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet. Vi vill ställa upp och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti. POSK i Skövde församling ger dig en möjlighet att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag utgår enbart från engagemanget i församlingen.

Ett stort tack till alla som röstade på oss i Kyrkovalet !

Nu är vi den största nomineringsgruppen i Skövde pastorat.

För att se valresultatet klickar ni här

 

Lokalt program mandatperioden 

2022 – 2025

 

VÅR VISION

 

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

 

EN FRI KYRKA 

 

POSK anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Förtroendevalda från dessa grupper utformar gärna regler för kyrkan efter vad som gäller för stat och kommun. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier. 

 

POSK vill arbeta för 

 

 • att förändra valsystemet så att det blir enklare och billigare. 
 • att stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter väljs av församlingarna i indirekta val. 
 • att en återhållsamhet med arvodering av förtroendeuppdrag ska iakttas. 
 • att beslut som rör församlingen fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt. 

 

FÖRSAMLINGEN I CENTRUM 

 

Att bygga levande och missionerande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Församlingen och kyrkan är grunden för varje kristens tro och för allt som kristna kan göra tillsammans. Kyrkan ska alltid vara de utsattas röst och vara redo att välkomna varje människa. 

 

POSK vill att Svenska kyrkan i Skövde pastorat 

 

 • blir tillgänglig i människors vardag och att de blir nyfikna på gudstjänstlivet.
 • utvecklar S:ta Helena kyrka till en naturlig mötesplats för alla.
 • efterfrågar, utbildar, uppmuntrar och ger ansvar till ideella medarbetare.
 • skapar engagemang för och fortsätter anslå medel till internationell diakoni och mission.
 • låter körsång och kyrkomusik vara en arena som tydligt ger plats för allas musikuttryck.
 • har en plan för lärande och undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder. 
 • verkar för en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum.
 • verkar för att det ekumeniska arbetet, dvs. samarbetet mellan kyrkor och samfund, drivs vidare med kraft.

 

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET 

 

Inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära finns utrymme att tolka vad kristen tro och kristet liv innebär. Det är viktigt med bredd och igenkännande i gudstjänstlivet och att det finns olika uttryckssätt.
De kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom. 

 

POSK i Skövde pastorat anser 

 

 • att en kyrka med ansvar för alla motverkar all särbehandling på grund av kön och andra diskrimineringsgrunder. 
 • att det är viktigt att alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, möts med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan. 
 • att en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan. 

 

EN KYRKA SOM GÖR SKILLNAD

 

Som kristna har vi i uppdrag att förvalta skapelsen och att leva hållbart tillsammans med varandra. POSK vill att Svenska kyrkan arbetar aktivt med att skapa medvetenhet kring samtidsfrågor och visar på ett annat sätt att leva. 

 

POSK i Skövde pastorat vill

 

 • stödja ett aktivt miljöarbete i församlingen.
 • att Svenska kyrkan ska stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser.
 • långsiktigt använda resurser för församlingens verksamhet. 
 • att församlingen utifrån sitt uppdrag som kyrka ska utveckla sitt ansvarstagande i samhället.

 

Valinformation

 

19 september är valdag för kyrkovalet. Vallokalerna har öppet mellan 8.00 och 10.00, samt mellan 12.00 och 20.00. 

Av röstkortet framgår vilken vallokal och vilka öppettider som gäller för just dig. 

 

Förhandsröstning kan ske i Kyrkans Hus i Skövde från 

6 september. 

Du hittar tiderna på www.svenskakyrkan.se/skovde. Klicka sedan på kyrkoval 2021.

 

Dina kryss är viktiga!

 

I kyrkovalet kan du personrösta på tre kandidater.

Du personröstar genom att kryssa för den eller de högst tre personer, som du helst vill se valda. Kryssen ökar kandidaternas möjlighet att bli valda och få representera dig. 

Är du nöjd med ordningen på valsedeln kryssar du de tre översta namnen.

 

Mer information om kyrkovalet hittar du på 

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

 

Valen – tre nivåer

 

 • Kyrkofullmäktige (vit)
 • Stiftsfullmäktige (rosa)
 • Kyrkomötet (gul)

 

Vill du veta mer om POSK?

 

Tala då med Svante Jildenhed, tel. 070 – 687 74 30

Jörgen Bergsten, tel. 070 – 296 22 32

 

eller gå in på  www.posk.se

 

POSK i Skövde

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan