fbpx

Invigning av utbildningsinstitutets lokaler

På måndag är den officiella invigningen av utbildningsinstitutets lokaler.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut>>

Så här står det i pressmeddelandet:

MyNewsDesk: Snart öppnas dörrarna till nya utbildningsinstitutet>>

På måndag den 1 september sker officiell invigning av Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Lokalerna vid gamla Fjellstedtska skolan på Linnégatan1 är nyrenoverade och klara att ta emot de första studenterna. Öppnande av institutets verksamhet i Lund sker på tisdag den 2 september. Det nya utbildningsinstitutet kommer att ge pastoralteologisk utbildning för diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster i Svenska kyrkan. Årligen kommer cirka 200 elever efter respektive fackutbildning att genomgå ett slutår eller en sluttermin på utbildningsinstitutet.

Välutbildad personal
– På institutet vill vi skapa en studiemiljö där vi kan utveckla professionalitet, växa i tro och kärlek till Svenska kyrkan och där vi stärker vår förmåga att analysera vår samtid och formulera evangeliets tilltal till varje människa i varje tid, säger rektor Anne-Louise Eriksson, chef för ca 25 anställda.
– Utbildningsreformen syftar till att Svenska kyrkans församlingar också i framtiden ska ha professionell, välutbildad personal som kan samverka med varandra, säger hon.

För blivande diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker sker intag till ny kurs en gång per år. För blivande präster sker intag varje termin. För kyrkomusiker startar utbildningen första gången vårterminen 2015. Institutet kommer att bedriva verksamhet också i Lund där invigning sker på tisdag – se nedan.

INVIGNINGSPROGRAM

UPPSALA 1 SEPT Kl 10.00 högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka. Därefter mingel och lätt förtäring på Linnégatan 1. Tal av ärkebiskop Antje Jackelén och Wanja Lundby-Wedin, kyrkostyrelsens förste vice ordförande. Visning av utbildningsinstitutets lokaler. 

LUND 2 SEPT Öppnande av institutets verksamhet i Lund sker på tisdag. 
Kl 10.30 högtidsgudstjänst i Lunds domkyrka. Därefter mingel och lätt förtäring på Scheelevägen 17 hus Beta 6. Tal av stiftets biskop Johan Tyrberg, Mats Hagelin, kyrkostyrelsens andre vice ordförande och generalsekreterare Helén Ottosson Lovén. Visning av utbildningsinstitutets lokaler.

FAKTA
Utbildningsinstitutet bildar en ny avdelning inom kyrkokansliet i
Uppsala. Rektorn kommer att ingå i kyrkokansliets ledningsgrupp som leds av generalsekreteraren. Anne-Louise Eriksson är sedan 2004 forskningschef vid kyrkokansliet i Uppsala. Hon prästvigdes 1975 i Stockholm är docent i tros- och livsåskådningsfrågor vid Uppsala universitet. Kyrkokansliet ansvarar för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan och har drygt 460 anställda varav 160 är stationerade utomlands. Kansliet samordnar, utvecklar och driver frågor som rör organisation och ekonomi, ansvarar för gemensam information och internationellt arbete, ofta i samarbete med de 13 stiften och med olika kyrkor runt om i världen.

Ur POSKs vision och program:
Rekrytering och utbildning

Utbildningarna till tjänst i kyrkan ska tillföra den kompetens som församlingarna behöver för att fullgöra sitt uppdrag. POSK anser att Svenska kyrkans anställda behöver ha en god teoretisk och praktisk utbildning. Utbildningarnas innehåll och utformning ska vara attraktiv. Antagningarna till vigningstjänst ska vara rättssäkra och likvärdiga i stiften. POSK anser att nyvigda präster och diakoner ska ha likartade villkor under sin introduktionstid.

Svenska kyrkan behöver stärka rekryteringen för tjänst inom kyrkan. POSK menar att de gudstjänstfirande gemenskaperna är en naturlig bas för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i
alla församlingar och stift. Gruppen unga konfirmandledare är ett av
kyrkans största ungdomsarbeten och därför en viktig rekryteringsbas.
POSK vill verka för möjligheten att vara volontär i Svenska kyrkan som
ett sätt för unga människor att pröva hur det är att arbeta där.

Avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker är att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att sjunga och spela. Därför bör kyrkomusikernas tjänster innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen behöver förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

Varje församling behöver väl fungerande arbetslag där företrädare för de olika områdena har en hög yrkeskompetens och kan verka tillsammans för att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd på ett bra sätt. Såväl kyrka som samhälle är stadda i ständig förändring och därför anser POSK att det måste finnas möjligheter till kontinuerlig fortbildning.

Chatta med jourhavande präst

I tidevarv där de sociala medierna finns i princip i varje persons ficka utökar Svenska kyrkans sina möjligheter att nå jourhavande präst. Så här skriver man i sitt pressmeddelande:

MyNewsDesk: Nu kan man chatta med jourhavande präst>>

Jourhavande präst i Svenska kyrkan utökar sin tjänst genom att öppna två nya kanaler för kontakt. Från och med måndag är det möjligt att chatta med och skriva digitalt brev till Jourhavande präst.

Den 1 september öppnar Jourhavande präst två nya kanaler på nätet: chatt och digitalt brev. På svenskakyrkan.se/jourhavandeprast kan man nå Jourhavande präst via en chatt, måndag-torsdag mellan kl 20-24, eller skriva ett digitalt brev och få svar inom 24 timmar. Ingenting av det som skrivs sparas och prästen har absolut tystnadsplikt också på nätet. Jourhavande präst via telefon når man som förut via 112 varje dag kl 21-06.

Nollvision för självmord
– Idag kommunicerar många, framförallt unga, mer via nätet än via telefon.  Därför är det viktigt att det också ska finnas möjlighet att nå Jourhavande präst via Internet, säger Monica Eckerdal, nationell samordnare för Jourhavande präst.
– Genom att utöka Jourhavande präst med ytterligare två kanaler vill Svenska kyrkan bidra till att samhällets nollvision för självmord kan bli verklighet. Antalet självmord har ökat och det är djupt oroande, säger hon.

Hjälp för döva
De utökade tjänsterna förbättrar kontakten med till exempel döva som tidigare behövt tolk i sin kontakt med Jourhavande präst. Att utöka tjänsten med två kanaler är ett sätt att erbjuda större möjlighet till kontakt och stöd när det krisar och livet känns tungt.

Bra att Svenska kyrkan använder fler kanaler så att människor kan få möjlighet att få andlig och själslig hjälp i svåra stunder.

Ur POSK vision och program:
I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och innebär att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Nöden är skiftande och behoven är stora, och ska inte och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. POSK anser att det bör finnas minst en diakon i varje pastorat.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Massa mässa #svenskakyrkan #massamassa

I mitt sociala medieflöde upptäcker jag en bloggpost från Jacob Sunnliden. Han skriver om Jenny Carlenius som fick en lysande idé. Nämligen att samla ihop ett gäng och gå till en kyrkan som kanske inte är så välbesökt i vanliga fall och vara med på gudstjänsten.

Jacob Sunnliden: Massa mässa #svenskakyrkan #massamassa #kudos>>

Och i söndags genomfördes idén. Tretton ungdomar begav sig till en kyrka i sitt stift där det inte är fullsatt varje söndag. De ville visa att ungdomar visst går i kyrkan, att det är roligt att göra det tillsammans och att det är viktigt.

Jenny Carlenius skriver:

Det började som en fundersam tweet, vilken fick god respons och många glada tillrop. Detta ledde till en Facebook-grupp som fick sitt namn efter hashtaggen #MassaMässa. Här är idén att vi tillsammans ska kunna diskutera och peppa varandra att gå på gudstjänst. Tanken är att detta kommer ske minst en gång i månaden. En kyrka med lite glest i kyrkbänkarna väljs ut och tillsammans beger vi oss och gudstjänst med församlingen.

Tanken är att visa på att kyrkan lever. Att människor vill gå på
högmässa, inte för att de är på ett arrangemang i församlingen eller är på besök med en konfirmandgrupp, utan för att vi är människor som vill gå i kyrkan. Det är inte främst ett initiativ riktat till ungdomar, men eftersom jag tillhör den yngre generationen och metoden jag använder för att synliggöra #massamässa är sociala medier, blir deltagarna yngre än den genomsnittlige kyrkobesökaren.

Jag blir bara så glad och lycklig över Jenny och hennes vänner och deras initiativ! Kanske är det fler som vågar sig på idén? Kanske blir det en rörelse i Svenska kyrkan med #massamässa ? Precis som ungdomar gått före förr om åren och skapat trender!

Och vad spännande för prästen som plötsligt upptäcker att den vanliga församlingen har utökats med ett helt gäng ungdomar eller vuxna. En spännande utmaning när man ska predika kanske?

Ur POSKs vision och program:

Svenska kyrkan har uppdraget att ge tron vidare i varje tid. POSK anser att det är nödvändigt med en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan ska församlingen kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande vuxenundervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans tro och gemenskap.
(…)
Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

Bilden är lånad från Jacob Sunnlidens bloggpost>>

Frihet att välja

En av POSKs hjärtefrågor – eller valfrågor – är frågan om att stärka kyrkans roll i den sociala ekonomin. Förra året skrev vi en del om det (du kan läsa det här>>)

För POSK är det viktigt att kyrkan, med all den kompetens som vi har när det gäller människovärde och själavård, får möjlighet att också ta del i den sociala ekonomin. Att driva förskolor, skolor, äldrevård, vårdcentraler eller begravningsbyråer. Vi tror och vi vet att vi har en viktig dimension att tillföra.

På några ställen är det tillåtet och en del församlingar ligger långt framme, där de har möjlighet och resurser.

Men i Göteborg är det omöjligt. Göteborgs kommun låter inte idéburna vårdföretag vara med och ta ansvar i samhället. Göteborgs kyrkliga stadsmission, Räddningsmissionen, Bräcke diakoni med flera som är med i Famna Väst skriver i dag en debattartikel i Göteborgs-Posten.

GP: Göteborg stänger ute idéburna vårdföretag>>

I stället finns inom Göteborgs stad ett kategoriskt motstånd mot
privata utförare, där alla buntas ihop och väljs bort. Oavsett om de är kommersiella bolag som delar ut vinst till aktieägare – eller idéburna organisationer som återinvesterar i verksamheten.
Ett talande exempel är Bräcke diakoni, som vuxit till en av landets
största non profit-aktörer. Expansionen sker dock främst i bland annat Stockholm och Jönköping. I hemstaden Göteborg har man i stället fått draner på verksamheter.

(…)
Trots att det sedan 2012 finns en överenskommelse om samverkan mellan kommunen och den sociala ekonomin anlitas våra organisationer allt mindre av Göteborgs stad. Flera välfungerande verksamheter har fått avvecklas därför att kommunen i stället har byggt upp egna.

Den verksamhet som Svenska kyrkan startat genom Göteborgs kyrkliga stadsmission och Bräcke diakonigård är omistlig! Det är viktiga verksamheter, både för samhället och för Svenska kyrkan. Och framför allt för alla patienter, vårdtagare och medlemmar. Om den verksamheten läggs ner i Göteborg så kommer samhället i Göteborg att bli väldigt fattigt och förlorar en del av sin själ som har präglat staden under lång tid.

Flera motioner i årets kyrkomöte tar upp frågan om socialt företagande. Och flera utredningar har också gjorts under åren. Bland annat av biskop Per Eckerdal som då var direktor för Bräcke diakoni.

Per Eckerdal: Arbetsformer i förändring>>

Rapport: Svenska kyrkan och välfärden av Miriam Hollmer och Anders Bäckström>>

Ur POSKs vision och program:

Svenska kyrkans sociala roll

Vi lever i ett samhälle som snabbt förändras. Det finns nu möjligheter för Svenska kyrkan att på ett nytt sätt vara aktör i samhället och därigenom möta människor i nya sammanhang. Staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har slutit
en överenskommelse med organisationer inom den ideella sektorn i syfte att underlätta och öka det samhälleliga ansvarstagandet från dessa och här finns stora förväntningar på att kyrkan tar ansvar som aktör. Svenska kyrkan är i dag den klart största organisationen inom denna sektor.

POSK vill verka för att församlingar och pastorat noga följer denna utveckling och utifrån sitt uppdrag som kyrka överväger på vilket sätt man kan ta ansvar och finnas närvarande i samhällslivet.
Exempel på detta är verksamhet inom förskola, fritidsgård, hemtjänst och boenden av olika slag.

POSK anser att även begravningsbyråverksamhet har en naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift med dess diakonala och liturgiska dimension. Begravningsbyråverksamhet i
Svenska kyrkans regi bör därför vara tillåten.

Svenska kyrkan har en lång tradition av engagemang inom bland annat sjukvård och skola. Det är fortsatt en angelägenhet för kyrkan att, när det finns förutsättningar, själv bedriva sådan verksamhet. För verksamhet som kräver större investeringar och mycket personal bör man finna organisatoriska former som inte riskerar att sådan verksamhet sammanblandas med och urholkar de lokala enheternas ekonomi. Sådana verksamheter bör därför normalt bedrivas organisatoriskt fristående från, men i nära samverkan med församlingar och pastorat.

Biskop och fest

I går söndag var jag med i Uppsala domkyrka när Johan Tyrberg vigdes till Lunds 69:e biskop. Det var en fin och högtidlig gudstjänst.

Läs pressmeddelandet om biskop Johan här: Jag känner glädje och ödmjukhet>>
Kyrkans Tidning: Lunds nye biskop vigs på söndag>>

Här kan du se Lunds stifts bambusersändning när de intervjuar biskop Johan efter gudstjänsten:

På eftermiddagen var det en Te Deum-gudstjänst i Gamla Uppsala kyrka, med anledning av att det är 850 år sedan Uppsala blev ärkebiskopssäte.

Uppsala ärkestift 850 år>>

Biskop Ragnar höll en predikan som han har lagt upp på sin blogg här: Förtröstan, närvaro, sändning>>

Är det verkligen nödvändigt att hålla på med alla dessa gudstjänster och fira på det här sättet? Det är mycket biskopar, både våra egna och inbjudna från när och fjärran. Det är högtidligt och ibland ganska uppstyltat.

Men ja… jag tror att det är bra att göra de här markeringarna. Ett fira gudstjänst tillsammans, att hålla fokus på Gud och komma tillsammans i tacksägelse. Dessa gudstjänster är inte bättre eller sämre än en vanlig församlingsgudstjänst. Den är annorlunda. Och den ena utesluter inte den andra.

Ur POSKs vision och program:
Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

Ny biskop i Lund i dag

I dag vigs Johan Thyrberg till ny biskop i Lunds stift. Gudstjänsten äger rum i Uppsala domkyrka kl 11.00.

Här berättar biskop Johan om sitt valspråk "Jordens salt".

Så här står det i pressmeddelandet från Svenska kyrkan>>:

På söndag den 24 augusti vigs Johan Tyrberg, kyrkoherde i Karlshamn-Trensum och kontraktsprost i västra Blekinge, till biskop för Lunds stift.

Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster. Johan Tyrberg valdes till biskop i april då han i den avgörande valomgången fick drygt sjuttio procent av rösterna. Efter sju år i Karlshamn flyttar han till stiftsstaden Lund och efterträder Antje Jackelén som i somras tillträdde som ärkebiskop. – Människor har valt mig, jag har inte trängt mig på. Det känns hedersamt. Jag känner mig ödmjuk inför det. 

Johan Tyrberg ser sig själv som visionär och han brinner för ledarskapsfrågor. Han vill gärna lyfta fram församlingen och vikten av
en utvecklad församlingsverksamhet.

– Det är i församlingen som kyrkan händer. Det är där möten uppstår och evangelium förkunnas i ord och handling. 

Läs mer om Johan Tyrberg på Lunds stifts webbplats.>>

BISKOPSVAPNET Johan Tyrbergs personliga kommentar: ”Vapenskölden
är delad i en övre och en nedre del av en så kallad vågskura, en
vågmarkering. Den övre delen har en lanterna med ljusstrålar i guld på
blå botten, och den nedre delen har ett blått ankare på en botten av
silver. Ankaret bär i sig en påminnelse om korset.

Vågskuran symboliserar vatten. Det vatten Skaparen lyfte livet ur, det vatten vi döps i till gemenskap med livets Gud. Vattnet som på olika sätt följt mig genom livet genom att alltid antingen finnas i närheten, eller bäras
i en längtan.

Den blå färgen i kontrast till silver blir mörkret i kontrast till ljuset. Samtidigt är blå Marias färg. Maria som bar Gud i sitt liv till mänskligheten. Ett bärande vi var och en är kallade att delta i. På den mörka bottnen lyser en lanterna.

Lanternan tar vi med oss på resan på ett fartyg eller i handen. Den gyllene färgen är starkare än silvrets ljus för det är Guds eget ljus vi bär med oss. Guds ljus får allt annat ljus att blekna. Lanternan med sitt ljus att ta med
sig tar upp tråden från mottot. Vi är i Guds hand Jordens salt och
världens ljus. Saltet ska spridas och ljuset bäras ut i världen. Det ska
inte döljas eller sparas. Ankaret är hoppets symbol. Ett hopp
som hämtar sin näring i den tro som inspireras av korset. Ankaret är
samtidigt en påminnelse om det liv som fört mig hit.” 

Uppsala stift 850 år

Den här helgen kommer det att vara stort firande i Uppsala stift som fyller 850 år.

Uppsala stift Läs programmet här>>

Kyrkans Tidning: Så firar Uppsala stift 850 år>>

– År 1164 kom alvastramunken Stefan till katedralen i Gamla Uppsala. Han hade då blivit smord till ärkebiskop i Sens i Frankrike av påven Alexander den III. Därmed blev Uppsala stift ärkesäte och de svenska stiften bildade en egen kyrkoprovins – ursprunget till Svenska kyrkan i dag.

På söndag kommer jag att delta i gudstjänsten i Gamla Uppsala kyrka. Jag får återkomma och berätta om det.

Årets förnyare jobbar med konfirmander

Just nu pågår Gotlands kyrkvecka i Visby. I samband med kyrkveckan delas priset "Årets förnyare" ut. I år gick priset till Britt-Marie Frisell.

Så här står det i pressmeddelandet>>

Församlingspedagogen Britt-Marie Frisell i Härnösands stift är utsedd till årets förnyare i Svenska kyrkan 2014. Utmärkelsen får hon för sitt mångåriga arbete med att skapa plats åt unga människors engagemang i kyrkan.

Britt-Marie Frisell har som församlingspedagog i Hofors och konfirmandkonsulent i Härnösands stift varit med och skapat en utbildning i tre steg för unga konfirmandledare och bidragit till en rörelse med unga ledare över hela landet. Hon har också varit med om att utveckla det mycket populära samiska konfirmandlägret genom att utbilda unga samer till ledare.

– Det känns otroligt hedrande, kommenterar Britt-Marie Frisell utmärkelsen. Jag är så lycklig  över att det här arbetet lyfts upp. Konfirmandarbetet och utbildningen av unga ledare är en av de viktigaste sakerna vi gör i vår kyrka. Det innehåller allt – undervisning, gudstjänst, diakoni och mission.

Konfirmandarbetet måste hålla hög kvalitet. – Och utan unga konfirmandledare kan man inte hålla denna kvalitet, menar Britt-Marie Frisell.

Juryns motivering: Årets förnyare i Svenska kyrkan 2014 är Britt-Marie Frisell. Hon är församlingspedagog och har under många år skapat plats åt unga människors engagemang i Svenska kyrkan samt bidragit till en rörelse med unga ledare över hela landet. Tidigt byggde hon upp ett utbildningsprogram i tre steg för unga konfirmandledare i Hofors församling, som hon sedan utvecklade vidare i Härnösands stift. Hon har producerat konfirmandledarmaterial, utvecklat konfirmandledarsajten och engagerat sig i det samiska konfirmandlägrets utveckling genom att utbilda unga samer till ledare. Hon har även medverkat i flera forskningsprojekt för att kvalitetsutveckla konfirmandledararbetet.

Årets förnyare:
Priset "Årets förnyare i Svenska kyrkan" ska gå till en person eller grupp som verkat för ett gränsöverskridande och framåtvänd kyrka. Priset vill lyfta fram teologi och kyrkoliv som inspirerar andra och gjuter hopp i Svenska kyrkan. Bakom priset står Kyrkans Tidning, Gotlands kyrkvecka och Visby domkyrkoförsamling. Det delas ut under Gotlands kyrkvecka som pågår på nu.

Britt-Marie Frisell var också medförfattare i den bok om unga konfirmandledare som kom ut 2011. "En erfarenhet för livet". Boken skrev hon tillsammans med Niklas Grahn och Jonas Eek.

Kyrkans Tidning: Hon är årets förnyare i Svenska kyrkan>>

Ring klocka ring – eller…?

Biskop Esbjörn Hagberg (Karlstads stift) har i ett brev till alla sina prostar och kyrkoherdar skrivit om klockringning. Detta med anledning av att rasistiska partier håller valmöten vid olika tillfällen.

Kyrkans Tidning skriver>>:

Eftersom det förekommer frågor om och förväntningar på klockringning vid till exempel demonstrationer och politiska aktioner med främlingsfientliga inslag, ger biskop Hagberg även ett pastoralt råd till sina kyrkoherdar och kontraktsprostar. Där skriver han: "Kyrkklockorna ska i huvudsak ringa för och inte emot något. Kyrkklockorna ska bjuda in till gudstjänst".

Jag älskar kyrkklockor! För mig är det underbart att höra kyrkklockorna ringa. På lördagarna kl 18.00 vid helgsmålsbönen. Till söndagens gudstjänst. Vid begravningar och själaringningar under veckan. För mig är det gudstjänst när kyrkklockorna ringer. Och det är också till gudstjänst jag vill bli kallad när kyrkklockorna ringer. Jag tycker det är bra att biskop Esbjörn går ut med ett brev till pastoraten i Karlstad.

Till höstens kyrkomöte finns det två motioner som tar upp klockringning.

Motion 2014:017 Ringning i kyrkklockor>>
Motion 2014:088 Reglera klockringningar för att förebygga missbruk>>

Dessa motioner kommer att behandlas av organisationsutskottet.

Här kan du höra kyrkklockan i Uppsala domkyrka