POSK i Vårfruberga-Härad

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är en riksorganisation och ett forum för dem som vill verka som förtroendevalda inom Svenska kyrkan utan att binda sitt engagemang till allmänpolitiska partier. Vi tycker att det är viktigt att de som väljs till de beslutande organen i kyrkan är personer som vill leva med i kyrkans gudstjänstgemenskap och ha engagemang i och intresse för kyrkliga frågor. Förtroendevalda för POSK finns i det nationella kyrkomötet, i stiftsfullmäktige samt på lokal nivå inom Svenska kyrkan.

POSK i Vårfruberga-Härads församling

Styrelse för år 2021:

Ordförande: Hanne Uddling, hanne(snabela)uddling.se
Vice ordförande: Sven-Åke Gustafsson, svenake.gustafsson(snabela)telia.com
Sekreterare: Ingegerd Langevik, ingegerd.langevik(snabela)telia.com
Kassör/kontaktperson: Jessica Engström, jessica.engstrom(snabela)telia.com
Ledamot: Bengt-Åke Larsson, bal(snabela)viggeby.com
Ledamot: Jenny Svärd, jenny.c.svard(snabela)gmail.com

POSK deltog för första gången i kyrkovalet i Vårfruberga-Härads församling 1997, och har sedan dess haft en majoritet av väljarnas röster i kyrkofullmäktigevalet.

Församlingens grundläggande uppgift formuleras i kyrkoordningen. Vi ska fira gudstjänst och bedriva undervisning, diakoni och mission. Vi vill värna och utveckla denna uppgift genom att arbeta för ett handlingsprogram enligt nedan:

Ett varierat utbud av gudstjänster

Att alla känner sig välkomna att delta i kyrkans olika gudstjänster och verksamheter.

Musik- och körverksamhet

Att verka för en livaktig musik- och körverksamhet för barn och vuxna.

Barn- och ungdomsverksamhet

Att verksamhet av olika slag bör finnas spridd geografiskt över församlingen för att skapa tillgänglighet och öka deltagandet.
Att utökat samarbete ska ske med andra församlingar vid konfirmationsundervisning.

Att verka för ungdomsverksamhet även efter konfirmationen.

Diakoni

Att diakonin ska vara en självklarhet i vår verksamhet såsom hembesök och verksamhet vid äldreboende m m. Väntjänsten i samarbete med Fogdöns hembygdsförening fyller en viktig funktion.

Ökat ansvarstagande

Att verka för goda personalförhållanden för kyrkans anställda samt skapa möjligheter för förtroendevalda att växa in i sitt uppdrag.

Att uppmuntra församlingsbor till engagemang.

Skapa mötesplatser för församlingsbor.

Att bjuda in till samtal och starta diskussionsgrupper.

Att samverka med övriga föreningar och organisationer.

Aktivt miljöarbete

Att sträva efter en långsiktig hållbar förvaltning vad avser ägande och vårdande av kyrkobyggnader.
Att ha en balanserad ambitionsnivå på fastighetsunderhållet och genomföra nödvändigt underhåll av byggnaderna.

Att fortsätta arbetet med energibesparande åtgärder i våra kyrkor.