POSK i Vårfruberga-Härad

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är en riksorganisation och ett forum för dem som vill verka som förtroendevalda inom Svenska kyrkan utan att binda sitt engagemang till allmänpolitiska partier. Vi tycker att det är viktigt att de som väljs till de beslutande organen i kyrkan är personer som vill leva med i kyrkans gudstjänstgemenskap och ha engagemang i och intresse för kyrkliga frågor. Förtroendevalda för POSK finns i det nationella kyrkomötet, i stiftsfullmäktige samt på lokal nivå inom Svenska kyrkan.

POSK i Vårfruberga-Härads församling

Styrelse för år 2020:

Hanne Uddling, hanne@uddling.se (ordförande)
Sven-Åke Gustafsson, svenake.gustafsson@telia.com (vice ordförande)
Ingegerd Langevik, ingegerd.langevik@telia.com (sekreterare)
Jessica Engström, jessica.engstrom@telia.com (kassör) Kontaktperson
Eva Köhln, eva.kohn@telia.com (ledamot)
Bengt-Åke Larsson, bal@viggeby.com (Ledamot)

 

POSK deltog för första gången i kyrkovalet i Vårfruberga-Härads församling 1997, och har sedan dess haft en majoritet av väljarnas röster i kyrkofullmäktigevalet.

Församlingens grundläggande uppgift formuleras i kyrkoordningen. Vi skall fira gudstjänst och bedriva undervisning, diakoni och mission. Vi vill värna och utveckla denna uppgift genom att arbeta för ett handlingsprogram enligt nedan:

Ett varierat utbud av gudstjänster

Att kyrkan erbjuder ett varierat utbud av gudstjänster, såsom familjegudstjänster, gudstjänster med och utan nattvard m m. Variera tidpunkt och kyrka för gudstjänster under årstidernas växlingar.

Musik- och körverksamhet

Att verka för en livaktig musik- och körverksamhet för barn och vuxna.

Barn- och ungdomsverksamhet

Att verksamhet av olika slag bör finnas spridd geografiskt över församlingen för att skapa tillgänglighet och öka deltagandet.
Att utökat samarbete ska ske med andra församlingar vid konfirmationsundervisning.

Att verka för ungdomsverksamhet även efter konfirmationen.

Diakoni

Att diakonin ska vara en självklarhet i vår verksamhet såsom hembesök och verksamhet vid äldreboende m m. Väntjänsten och den internationella gruppen fyller här en viktig funktion.

Ökat ansvarstagande

Att verka för goda personalförhållanden för kyrkans anställda samt skapa möjligheter för förtroendevalda att växa in i sitt uppdrag.

Att uppmuntra församlingsbor till engagemang.

Skapa mötesplatser för församlingsbor

Att bjuda in till samtal och starta diskussionsgrupper.

Att samverka med övriga föreningar och organisationer.

Aktivt miljöarbete

Att på lång sikt sträva efter en förändrad struktur vad avser ägande och vårdande av kyrko-byggnader.
Att ha en balanserad ambitionsnivå på fastighetsunderhållet och genomföra nödvändigt underhåll av byggnaderna.

Att fortsätta arbetet med energibesparande åtgärder. Allt för att skapa förutsättningar för kärnverksamheten.

POSKs kandidater i kyrkovalet 2017:
1  Christina Gustafsson
2  Fredrik Lepschi
3  Hanne Uddling
4  Rolf Persson
5  Jessica Engström
6  Bo Pettersson
7  Sonja Lidholm
8  Bernt Jonsson
9 Anna-Stina Gustafsson
10 Gunnar Widæus
11 Martin Sjunnesson
12 Ingegerd Langevik