POSK i Falkenbergs pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Välkommen!

POSK i Falkenbergs pastorat vill verka för att:

  • Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus
  • bygga levande och missionerande församlingar. Det är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan
  • kyrkan alltid ska vara de utsattas röst och vara redo att välkomna varje människa
  • att körsång och kyrkomusik lyfts fram som viktiga bärare av det kristna budskapet
  • varje församling har en plan för lärande och undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder
  • ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar
  • Svenska kyrkan tar ansvar för skapelsen genom att värna natur och miljö
  • värna det viktiga kulturarv som våra kyrkor och kyrkogårdar utgör och att kyrkorna hålls öppna med hög tillgänglighet för alla

EN FRI KYRKA:

POSK anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET

Det är viktigt med bredd och igenkännande i gudstjänstlivet och att det finns olika uttryckssätt. De kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom

POSK anser att

  • en kyrka med ansvar för alla motverkar all särbehandling på grund av kön och andra anledningar till diskriminering
  • en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan

KONTAKT

Barbro Laurén,

Telefon 070-975 74 20,

Epost: barbro.lauren(at)telia.com