fbpx

Ny kyrka i Torslanda-Björlanda församling

På söndag får Svenska kyrkan en ny kyrka. Det är Torslanda-Björlanda som får en ny kyrka och biskop Per inviger kyrkan på söndag.

Det är det första protestantiska och svenska kyrkan som byggs i församlingen.

Så här står det i pressmeddelandet>>:
Söndag den 30 november invigs Amhults kyrka, den första svenska och protestantiska kyrka som byggts i Torslanda-Björlanda församling. Samma dag står hela kyrkorummet i domkyrkan öppet efter en omfattande renovering.

Amhults kyrka
Första advent inleds firandet i Amhult med en invigningsgudstjänst klockan 16 då biskop Per Eckerdal inviger kyrkan. Sedan fortsätter församlingen att fira sin nya kyrka hela veckan fram till och med söndagen därpå då man dubblerar mässan Fredsfursten, skriven av musikern i kyrkan, Andreas Nordanstig.

Veckans digra program innehåller mycket musik, men också en galakväll för Världens barn, guidningar av kyrkan och en festdag för hela familjen.

Torslanda-Björlanda har två kyrkor sedan tidigare. De är medeltida och församlingen hörde då till Norge. Både Torslanda och Björlanda byggdes före reformationen, någon gång på 1100- eller 1200-talen.

Göteborgs domkyrka
I domkyrkan firas gudstjänst klockan 11 på förmiddagen och även där medverkar biskop Per Eckerdal. Renoveringen fortsätter en bit in i 2015, och kyrkans 200-årsjubileum firas stort i maj. Kyrkorummet har varit avstängt i omgångar under den första delen av renoveringen, men från och med den första advent är hela kyrkorummet öppet. Renoveringen hittills har bland annat inneburit en tillgänglighetsanpassning av entrén, nytt trapphus och hiss, ny färgsättning i hela kyrkan, dekormålning och förgyllning, inglasning av sidokapell och ny placering av sakristian i bakre delen av kyrkan.

Inglasningen av sidokapellet innebär att domkyrkan kommer att kunna ha enbart den delen öppen till exempel på morgnarna. De främre bänkraderna i kyrkan har ersatts med stolar och domkyrkan har fått en ny dopfunt.

BAKGRUNDSFAKTA:
Svenska kyrkan i Göteborg har ett 60-tal kyrkor i staden. Det är alltifrån små, medeltida kyrkor till moderna kyrkor med flexibla lokaler. Den kyrka som byggdes senast före Amhults kyrka är Gunnareds kyrka, nära Angereds centrum, som byggdes 1997. Under 1990-talet byggdes ytterligare fyra kyrkor; Lundby nya kyrka, 1996, Grevegårdens kyrka, 1992, Billdals kyrka, 1992, och Asperö kyrka, 1990.

Jag kommer att vara där på söndag! Det ska bli så roligt att få vara med vid invigningen av en ny kyrka!

I Torslanda-Björlanda har det firats gudstjänst i över 800 år! Låt oss be och hoppas att det blir minst 800 år till!

Amhults kyrka, Torslanda Björlanda församling>>

https://www.facebook.com/Amhultskyrka>>

Var ska de förtroendevalda hålla hus?

För ett par år sedan ville vi i POSK boka in oss i Kyrkans hus i Uppsala för att hålla ett möte. Det visade sig då att det inte gick. Nomineringsgrupper var inte välkomna att boka lokalerna.

Nu har vi försökt att boka lokaler på Uppsala stiftskansli. Men då visar det sig att de beslutat att deras lokaler endast är för internt bruk. Och inga utomstående grupper eller nomineringsgrupper får boka in sig.

Var är det tänkt att nomineringsgrupperna ska träffas?

Är det bara jag – eller behandlas nomineringsgrupperna styvmoderligt? Att nomineringsgrupperna ses som något nödvändigt ont i kyrkan som man helst inte vill ha att göra med? Att nomineringsgrupperna är ett "påhäng" på kyrkan som man försöker klara sig utan?

Jag hoppas verkligen inte att det är så. Svenska kyrkan är en folkkyrka med dubbla ansvarslinjer. En demokratisk folkkyrka med förtroendevalda som är med och styr verksamheten.

Jag hoppas verkligen att de här två exemplen inte är symtomatiskt för hur det är i Svenska kyrkan. Jag hoppas att jag bara bara råkat stöta på undantagen. Och jag hoppas att kyrkokansliet och Uppsala stift tar sig en funderare på för vem de egentligen är till för och ändrar sin policy och släpper in nomineringsgrupperna i sina lokaler.

Bra för alla

Ur POSK Vision och program:

Anställda och förtroendevalda
Svenska kyrkan har många anställda och ska vara en bra arbetsgivare som erbjuder god arbetsmiljö. Till en god arbetsmiljö hör en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Det är viktigt att klargöra rollfördelningen mellan anställda och förtroendevalda och mellan kyrkoherdar och andra arbetsledare.

Kyrkoherden är chef för alla anställda i församlingen eller pastoratet och därför ställs höga krav på kyrkoherdens kompetens, lämplighet och förmåga att delegera. Förhållandet mellan kyrkoherden och övriga i kyrkorådet ska präglas av ett gemensamt ansvarstagande och insikt om skillnaden mellan
styrelse- och chefsuppgifter. I vissa frågor har kyrkoherden ett
självständigt ansvar genom vigningstjänsten. POSK anser att det är viktigt med kunskap om och respekt för varandras roller, delaktighet och inflytande.

Den senaste veckan har det varit mycket skriverier om Svenska kyrkan och utköpen av personal. DN har gjort en undersökning och Kyrkans Tidning skriver också om detta.

DN: De kritiserade kyrkan – fick betalt för att sluta>>
DN: På vissa platser är det riktigt dåligt>>
DN: De fick pengar för att sluta i inom kyrkan>>
DN: Åsa frystes ut efter larm och sexofredande>>

Kyrkans Tidning: Utköp av kyrkans medarbetare för 115 miljoner kronor>>

Ärkebiskop Antje Jackelén skriver på Svenska kyrkans webbsida:
Missförhållande på arbetsplatser måste upp på utan>>

Svenska kyrkan är en stor organisation med cirka 23 000 anställda, 30 000 förtroendevalda och 700 arbetsgivare. Många arbetsplatser fungerar mycket bra men på andra håll i organisationen finns det allvarliga brister i arbetsmiljön.

– En god arbetsmiljö kräver ständig vård och underhåll, också i
Svenska kyrkan. Missförhållanden måste upp till ytan och här har varje arbetsgivare i Svenska kyrkan ett stort ansvar, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Som POSK skriver i sitt program så ska Svenska kyrkan erbjuda en god och bra arbetsmiljö. Vi ska ha kompetent personal och kompetenta förtroendevalda. Det är fullständigt självklart att det ska vara så. Och det behövs ständigt fortbildning och utbildning.

Många av våra förtroendevalda har yrkeserfarenhet av att ha personalansvar, budgetansvar och fastighetsansvar. Precis det som också behövs i ett kyrkoråd.

Det är viktigt att vi har kompetent personal (och förtroendevalda) som kan göra den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission). I större pastorat kan vi fördela uppgifterna (även om jag personligen tycker att vi ska fira gudstjänst i alla våra kyrkor!). I större pastorat kan vi också fördela personalen så att alla kan få en uppgift som passar – vilket är betydligt svårare när vi har väldigt små församlingar. Då måste personalen vara allkonstnärer och kunna hantera allt. Det går inte att ha egenheter.

Vi i Svenska kyrkan ska vara bra på att ta vara på människors gåvor. Men vi måste också vara professionella. Ibland krockar detta. Dock borde det gå att ordna så att det kan samsas – till församlingens och den enskildas bästa.

De utköp som har gjorts är ofta resultatet av en lång och jobbig förhandling. Både för församlingen och för den enskilda det gäller. Min uppfattning är att 6 månadslöner är den vanligaste ersättningen. Men varje utköp är givetvis ett misslyckande. Det är bra att det här kommer upp till ytan och diskuteras återigen.

Låt fler få fylla fem!

Påminner återigen om Svenska kyrkans julkampanj. Låt fler få fylla fem.

Så här står det på Svenska kyrkans webbsida:

Varför dör så många barn före fem års ålder?

Brist på mödravård och brist på jämställdhet är några av anledningarna till att FN:s millenniemål med att minska barnadödligheten inte kommer att uppfyllas 2015.

Den ebolaepidemi som just nu härjar i västafrika riskerar att förvärra dödligheten för barn under fem. Ebola hotar inte enbart livet på den som blivit sjuk – hela familjer, byar och samhällen drabbas:

Barn lämnas ensamma utan omsorg då deras föräldrar och familjemedlemmar smittats. Vård av ebolasmittade tar resurser från övrig sjukvård såsom mödravård och barnavård.

I Afrika söder om Sahara dör ett av tio barn innan sin femte födelsedag. Siffran riskerar stiga i eboladrabbade områden.
Läs mer om vårt arbete för att stoppa ebola >>
Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att minska hungern i världen >>

Läs mer om julkampanjen här>>

Åter på plats!

I dag kommer det en kort bloggpost. Det skulle kommit en i fredags – om inte det blivit problem med internet och allt som jag skrivit försvunnit.

Nu tar jag nya tag!

Förra veckan hade kyrkomötet sammanträde i tre dagar. 109 motioner och 3 skrivelser diskuterades och beslutades om.

Vi var i nya lokaler, det var ett nytt presidium och större delen av kyrkomötet var nya också. Vi har bara tre dagar på oss – vilket innebär att det blev väldigt långa dagar. Detta är något som presidiet kommer att diskutera och se över.

Beslutade vi något viktigt då?

På Svenska kyrkans webbsida för kyrkomötet kan du läsa snabbprotokollet och de korta nyheterna om besluten.

http://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/

Du kan också läsa här:
Detta hände på kyrkomötet>>

Kyrkomötet gjorde också två uttalanden.

Glädjande för POSK är att av de få motioner som bejakades i kyrkomötet så var POSK delaktig i flera stycken. Så här står det att läsa på Svenska kyrkans webbsida:

Kyrkomötet beslutade om stöd till asylsökande och barnportal

Kyrkomötet har beslutat att skyndsamt ordna former för ekonomiskt bistånd till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. Beslut togs även att skapa en barnportal på nätet.

Antalet asylsökande till Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och närmar sig nivåer som rådde under kriget i forna Jugoslavien. På grund av brist på lämpliga bostäder finns allt fler asylsökande i glesbygdsområden och förläggningslika boenden istället för vanliga lägenheter. På många håll är Svenska kyrkan den enda öppna mötesplatsen på orten.

Allt större förväntningar på församlingarna
I och med att Migrationsverket sedan 2012 inte erbjuder asylsökande någon organiserad sysselsättning eller svenskundervisning blir förväntningarna än större på Svenska kyrkans församlingar.

Kyrkomötet beslutade att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att skyndsamt ordna former för ekonomiskt bistånd till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande.​

Barnportal ska ge fokus på upplevelser
Kyrkomötet beslutade även att skapa en barnportal för att på ett enkelt sätt presentera den kristna tron på nätet och erbjuda ett redskap för församlingarnas barnverksamhet. En särskild barnportal ska ha mer fokus på lärande genom upplevelser och intryck, snarare än ren information.

Webbsända gudstjänster för fler
Samtidigt gavs kyrkostyrelsen uppdraget att intensifiera arbetet med att tillgängliggöra webbsända gudstjänster på ett samlat sätt.

Fler ska vara under 30
Kyrkomötet beslutade dessutom att minst 20 procent av de personer som utses till kyrkostyrelsen, och organ som utses av kyrkostyrelsen, ska vara under 30 år. Det är samma princip som Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet har för att öka ungas deltagande i olika organ.

Själavårdsutbildningen ska bli bättre
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se över dagens utbildning i själavård samt, om så behövs, komma med förslag till förbättringar. Syftet är att kvalitetssäkra Svenska kyrkans själavård i både grundutbildning och fortbildning.

Kyrkans Tidning om kyrkomötet>>

Tidningen Dagen: Kyrkomötet: Välkomna dem som flyr>>

"Det ni gjort mot dessa mina minsta…"

I går kom beskedet att en präst, en ungdomspräst, i Uppsala stift häktas på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn. I medierna kan vi nu läsa att prästen erkänt sexuella handlingar men nekar våldtäkt.

Det finns ingen, jag säger INGEN, förmildrande omständighet eller bortförklaring till att det skulle vara OK att ge sig på barn eller ungdomar på något sätt! Ja, vi har förlåtelse och vi har nåd – men det är inte det det handlar om här. Förlåtelse och nåd handlar om personen och dennes förhållande till Gud.

Nu handlar det om gärningen och att vara en offentlig person i Svenska kyrkan. Detta är helt oacceptabelt och det har Svenska kyrkan också fastslaget. Biskop Ragnar säger att vi har nolltolerans mot trakasserier och övergrepp. Det är bra! Man ska kunna vara trygg med att lämna sina barn och ungdomar i Svenska kyrkans verksamheter.

"De är bara människor, vanliga personer och detta händer överallt i samhället"  – tja, visst. Men de som jobbar i Svenska kyrkan har ett alldeles särskilt ansvar och därför måste kraven också vara högre!

Svenska kyrkan har jobbat med frågan om sexuella trakasserier och övergrepp och har tagit fram riktlinjer. Det finns också kontaktpersoner i alla stift som jobbar med de här frågorna och som man kan ta kontakt med. Du hittar dessa riktlinjer längst ner i blogginlägget.

Uppsala stift i den aktuella frågan>>

Svenska kyrkan mot sexuella övergrepp>>

Biskop Ragnar intervjuas i P4>>

Ut POSKs vision och program:

Utbildningarna till tjänst i kyrkan ska tillföra den kompetens som
församlingarna behöver för att fullgöra sitt uppdrag. POSK anser att Svenska kyrkans anställda behöver ha en god teoretisk och praktisk utbildning.(…)
Varje församling behöver väl fungerande arbetslag där företrädare för de olika områdena har en hög yrkeskompetens och kan verka tillsammans för att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd på ett bra sätt.

Foto: IKON Magnus Aronsson

Kyrkans Tidning: http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/ungdomsprast-haktad

Dagen: http://www.dagen.se/ungdomspr%C3%A4st-misst%C3%A4nkt-f%C3%B6r-v%C3%A5ldt%C3%A4kt-mot-barn-1.298993

Låt fler få fylla fem!

Årets julkampanj heter "Låt fler få fylla fem!" På Svenska kyrkans intranät finns mer information så att församlingarna kan planera kampanjen.

Svenska kyrkans intranät>>
Svenska kyrkan driver en årlig julkampanj med insamling och engagemang för det internationella arbetet. På dessa sidor finns all information samlad för dig som vill engagera dig och hjälpa till att sprida årets kampanjbudskap: Låt fler få fylla fem!

Varje dag dör tusentals barn under fem års ålder för att de inte får tillräckligt med näringsrik mat, rent vatten eller sjukvård. Brist på mödravård och brist på jämställdhet är några av anledningarna till att FN:s millenniemål med att minska barnadödligheten inte kommer att uppfyllas 2015. Men det finns hopp – och det går att förändra! Var med i Svenska kyrkans julkampanj 2014/2015!

Julkampanjen pågår mellan första advent, i år 30 november, till trettondagen den 6:e januari 2015. Under kampanjen är målet att alla som besöker Svenska kyrkans församlingar ska mötas av julkampanjens budskap och få möjlighet att skänka en gåva och tända ett ljus, påverka och påverkas – för att göra världen mer rättvis. 

Julkampanjen startar på första advent söndag 30e november 2014.
Julkampanjen avslutas på Trettondedag jul den 6e januari 2015.

Rikskollekter till det internationella arbetet under julkampanjen:
30e november (Första advent!)
28 december
1 januari
6 januari (Trettondedag jul!)

Se till att berätta om de människor som vårt internationella arbete är till för!
Här hittar du särskilda kollektcirkulär med kollektvädjan för det internationella arbetet att läsa upp under kollekten>>.

Julkampanjens egna filmer
Nu finns filmklipp från våra projekt med mentormammor i Swaziland på Youtube. Alla församlingar fick även ett utskick med en dvd-skiva i slutet av september. Filmerna är mellan 4-7 minuter långa och är till för att visa under julkampanjen Låt fler få fylla fem! Kan du ordna så att filmen Mentormammor går att visa i kyrkan på första advent?  

Gåvor via mobiltelefonen
I år har vi ytterligare en nyhet: Nu finns möjlighet att sms:a eller swisha sin gåva med mobiltelefonen. En SMS-gåva på 50 kronor ges enkelt genom att SMS:a LJUS till 72905. En Swish-gåva på valfritt belopp ges genom att ladda ner Swish på sin smartphone och swisha vald summa till  9001223.

Från POSKs vision och program>>:

Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete finansieras med insamlade medel, gåvor, anslag samt bidrag från till exempel Sida. POSK anser att de administrativa kostnaderna helt ska överföras till Svenska kyrkans nationella nivå, så att inga insamlade medel behöver användas till administrativa kostnader i Sverige. Arbetet med opinionsbildning är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna och stödet till vänförsamlingsprojekt. POSK anser att pastoraten bör anslå medel till internationell diakoni och mission. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter.

Är kristna odemokratiska?

Är kristna odemokratiska? Tja, det verkar åtminstone Jonas Lundgren tro eller antyda i sin krönika på Nyheter24 debatt.

"Bah Kuhnke sitter på dubbla stolar">>

Bah Kuhnke är alltså kristen protestant och medlem i Svenska Kyrkan. Hon har även suttit i kyrkomötet för kyrkporten POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan. Detta är i sig inget problem eftersom Nämnden för bidrag till trossamfund inte ansvarar för bidrag till Svenska Kyrkan. Däremot skapar det faktum att Bah Kuhnke har ett dokumenterat djupt religiöst engagemang ytterligare en situation med dubbla lojaliteter.

När kulturministerposten och demokratiministerposten innehas av samma person hamnar vi alltså i en situation som inte är helt oproblematisk. Samtidigt som Bah Kuhnke ska dela ut pengar till trossamfund, varav vissa har en bevisat negativ kvinnosyn och ett tveksamt förhållande till demokratiska fri- och rättigheter ska hon alltså som demokratiminister stärka religiös extremism. Hur går detta ihop? Att man finansierat en verksamhetens ena handen och med den andra handen ska motarbeta religiös extremism som odlas av vissa av de verksamheter man ger pengar till.

På många sätt är konstruktionen med en kulturminister som samtidigt är demokratiminister väldigt klok. Men i detta avseende resulterar det i en situation där en makthavare har två olika uppdrag som inte går ihop över huvud taget. Konstruktionen är olycklig och bidrar inte till att lösa situationen med en religiös fanatism på frammarsch på vissa håll i landet.

Alice Bah Kuhnke, vår nya kulturminister, har fått en tuff match i medierna. Det verkar inte som det spelar någon roll vad hon gör – alltid är det någon som tycker det är fel.

Jag tycker att Kuhnke blivit orättvist och illa ansatt. Jag känner ju inte henne mer än det jag lärde känna henne när hon satt i kyrkomötet för POSK. Hon var en frisk fläkt där.

Men den obefogade rädsla som Lundgren uttrycker för att Alice Bah Kuhnke inte skulle kunna skilja på sak och person, bara för att hon är bekännande kristen gör mig rädd. Skulle man verkligen inte kunna vara demokratiminister, kulturminister och kristen samtidigt? Jag tycker det istället är en styrka!

Jag hoppas verkligen inte att Alice Bah Kuhnke förändrar sig och faller in i ramar och konventioner. Jag hoppas att Alice fortsätter vara Alice och förändrar sitt departement istället. Go Alice Go!

Foto: Faximil av Kyrkans Tidning

PS Sen undrar jag vilken bakgrundsundersökning Lundgren gjort när han skriver: Hon har även suttit i kyrkomötet för kyrkporten POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan. Vaddå kyrkporten?

Uppdaterad 20141112

Aftonbladet: Skuggdrevet mot Bah Kuhnke blev konkret>>

Dagen: Alice Bah Kuhnke utsatt för drev>>

Känner du Nathan?

Nathan Söderblom>> – som blev vigdes till ärkebiskop för 100 år sedan den 8 november. Känner du honom? Vad vet du om honom?

Just nu pågår en jubileumsvecka med föredrag och seminarier om just Nathan Söderblom. Den av våra ärkebiskopar som fått Nobels fredspris och också satt i Svenska akademin. Den av våra biskopar som på ett mycket påtagligt sätt bidragit till Ekumeniska möten. Som bidrog till att Svenska kyrkan var en brokyrka – som länkade samman olika kyrkor och åsikter till något gemensamt. Som efter första världskriget försökte använda sina kontakter för att mäkla fred.

Så här står det på Svenska kyrkans intranät:

Nyfiken på Nathan Söderblom? Nu har du chansen att höra mer om denna fredsivrare som bland annat samlade kyrkoledare från hela världen till ett fredsmöte redan 1925. Se hans Nobelmedalj från 1930, var med på gudstjänster och lyssna till föredrag och panelsamtal.

Anledningen till jubiléeet är att det den åttonde november är 100 år sedan Nathan Söderblom vigdes till ärkebiskop. Nathan Söderblom är känd som stor fredsivrare och Nobelpristagare men har också bland annat skrivit musiken till den populära sommarpsalmen I denna ljuva sommartid.​

Nathan Söderbloms Nobelmedalj och ärkebiskopskåpan han bar när han tog emot Nobels fredspris finns båda med i utställningen Himlen är här>> som pågår i Uppsala domkyrka till och med den 16 november.
Föredrag, panelsamtal och gudstjänster hålls i universitetshuset, domkyrkan och domkyrkans café Katedralcaféet i Uppsala.

Bland de som deltar i jubiléet finns ärkebiskop Antje Jackelén, de tidigare ärkebiskoparna Anders Wejryd och KG Hammar och förre biskopen Jonas Jonson som just kommit ut med en biografi om Nathan Söderblom.
En annan författare, Omi Söderblom, barnbarnsbarn till Nathan Söderblom, hör också till deltagarna.

Här kan du läsa mer om jubileumsveckan, som redan pågått några dagar>>

Program

Tisdag 4 november kl. 19.00
Nathan Söderblom – förnyare av ärkebiskopsämbetet. Föredrag i Katedralkaféet av teologie doktor Klas Hansson. Arrangör: Katedralens vänner

Onsdag 3 december kl. 19.00
Porträtt och bilder av Nathan Söderblom. Föredrag i Katedralkaféet av docent Ragnar Norrman.  Arrangör: Katedralens vänner

Fredag 7 november kl. 16.00
Biskop emeritus Jonas Jonson: Facing the Future, an introduction to Nathan Söderblom. Föredrag på engelska i Universitetshuset sal X.

Fredag 7 november kl. 18.00
Vesper, domkyrkokaplan Lars Åstrand, i Uppsala domkyrka. Uppsala domkyrkas gosskör under ledning av Margareta Raab.

Lördag 8 november kl. 14.00
Ärkebiskop Antje Jackelén: Tro och framtid, Nathan Söderblom som inspiration för kyrkan. Föredrag på svenska i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40.

Lördag 8 november kl. 15.15
Högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka, ärkebiskop Antje Jackelén.
Orgelmusik från kl. 15.00. Dialogpredikan med metropoliten Cleopas, grekisk-ortodoxa kyrkan. Vindhemskören under ledning av Peter Melin. Andrew Canning, orgel.

Lördag 8 november kl. 18.00
Panelsamtal på svenska: Nya böcker om Nathan Söderblom. Medverkande: Omi Söderblom, domare i Svea hovrätt som är barnbarnsbarn till Nathan Söderblom och skrivit en bok om Nathan Söderbloms son Helge. Dietz Lange, professor i systematisk teologi och ärkebiskop emeritus Jonas Jonson. Moderator är ärkebiskop Antje Jackelén. Plats: Universitetshuset sal X

Lördag 8 november kl. 19.00
Ärkebiskop emeritus KG Hammar: Söderblom and the Peace. Föredrag på engelska i Universitetshuset, sal X.

Söndag 9 november kl. 11.00
Högmässa i Uppsala domkyrka, ärkebiskop Antje Jackelén. Predikant: ärkebiskop emeritus Anders Wejryd. Uppsala domkyrkas flickkör under ledning av Margareta Raab.