fbpx

Kortprogram för POSK

En kortare version av vårt program för mandatperioden 2022-2025.

Kortprogram 2021
(Nedladdningsbar version i PDF-format)

VISION

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

EN FRI KYRKA

POSK anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Förtroendevalda från dessa grupper utformar gärna regler för kyrkan efter vad som gäller för stat och kommun. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier. 

POSK vill arbeta för

 • att förändra valsystemet så att det blir enklare och billigare. 
 • att stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter väljs av församlingarna i indirekta val.
 • att en återhållsamhet med arvodering av förtroendeuppdrag ska iakttas.
 • att beslut som rör församlingen fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt.
 • att utreda nationella nivåns och stiftens teologiska grund och uppdrag.

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET

Inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära finns utrymme att tolka vad kristen tro och kristet liv innebär. Det är viktigt med bredd och igenkännande i gudstjänstlivet och att det finns olika uttryckssätt. De kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom.

POSK anser

 • att en kyrka med ansvar för alla motverkar all särbehandling på grund av kön och andra diskrimineringsgrunder
 • att det är viktigt att alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, möts med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.
 • att det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel mellan par av samma kön ska stå fast i sin helhet.
 • att en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan.

FÖRSAMLINGEN I CENTRUM

Att bygga levande och missionerande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Församlingen och kyrkan är grunden för varje kristens tro och för allt som kristna kan göra tillsammans. Kyrkan ska alltid vara de utsattas röst och vara redo att välkomna varje människa. 

POSK vill arbeta för

 • att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar. 
 • att församlingarna arbetar aktivt med det ekumeniska arbetet.
 • att trainee-år och liknande koncept används som ett instrument för rekrytering.
 • att körsång och kyrkomusik är en arena som tydligt ger plats för ungas musikuttryck.
 • att fler kyrkomusiker har instrumentalundervisning i sina tjänster.
 • att varje församling har en plan för lärande och undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder.
 • att skapa engagemang för och att medel anslås till internationell diakoni och mission.

EN KYRKA SOM GÖR SKILLNAD

Som kristna har vi i uppdrag att förvalta skapelsen vi är givna av Gud och att leva hållbart tillsammans med varandra. POSK vill att Svenska kyrkan arbetar aktivt med att skapa medvetenhet kring samtida frågor som drabbar samhället och visar på ett annat sätt att leva. 

POSK vill arbeta för

 • att varje församling ska ha tillgång till en diakon.
 • att en större andel av den skattefinansierade välfärden drivs inom Svenska kyrkan.
 • att Svenska kyrkan tar ansvar för skapelsen genom att motverka klimatförändringarna.
 • att stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser.
 • att all förvaltning av egendom ska vara långsiktig, effektiv och bedrivas etiskt och ekologiskt hållbart.
 • att värna det viktiga kulturarv som våra kyrkor utgör och att de hålls öppna med hög tillgänglighet.

Detta är en kortversion av POSKs program i valet 2021. Läs hela programmet här.

Du kan ladda ner kortprogrammet i två olika versioner:
Kortprogram 2021
Kortprogram enbart text