POSK i Mariestads församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Mariestads församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Ett stort tack till alla som röstade på oss i Kyrkovalet!

Vi är den största nomineringsgruppen i Mariestads församling.

För att se valresultatet klicka här

Handlingsprogram i Mariestad

2022 – 2025

POSK är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta det viktiga ansvaret som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti. I Mariestad har POSK varit representerat i kyrkofullmäktige och kyrkoråd sedan 1992.

En viktig fråga för POSK är att skapa möjligheter för och uppmuntra människor med engagemang i Svenska kyrkans gudstjänst- och församlingsliv, att också ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan. POSK:s kandidater är alltid partipolitiskt obundna i de kyrkliga sammanhangen, men kan också ta ett samhällsansvar genom att verka inom ett allmänpolitiskt parti.

POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen och fri kyrka. POSK vill att kyrkliga val blir personval, och att kyrkliga val har sin utgångspunkt i församling och stift.
Nuvarande valsystem är dyrt för kyrkan och gagnar inte idén om personval som modell för kyrkliga val. I ett första steg bör direkta val till kyrkomötet avskaffas och stiftets representanter utses av stiftsfullmäktige. Nuvarande system öppnar för nomineringsgrupper utan förankring i en församling.

POSK i Mariestad vill lyfta fram och arbeta för:

 • att församlingen ges möjlighet att påverka gudstjänsternas utformning.
 • att vidareutveckla musik- och körverksamhet, men även andra kulturformer.
 • att forum skapas så att församlingsbornas idéer och synpunkter kan föras fram
  till förtroendevalda och anställda.
 • att de naturresurser kyrkan ansvarar för, förvaltas och utvecklas så att sociala,
  ekologiska och andliga värden säkerställs.
 • att församlingen arbetar för att genomföra Svenska kyrkans miljödiplomering.
 • att skapa större kontakt med våra barn och ungdomar i skolan och på fritiden
 • att vidareutveckla församlingens barn- och ungdomsarbete.
 • att församlingen har ett diakonalt förhållningssätt och i större utsträckning
  möter människorna i deras vardag.
 • att församlingen har bibel- och bönegrupper
 • att fördjupningsmöjligheter erbjuds exempelvis genom tematiska föredrag.
 • att främja ekumeniken, samarbete mellan olika kyrkor, genom att aktivt verka i
  Mariestads Ekumeniska Råd (MER) och dess aktiviteter som kvinnofrukostar,
  ekumeniska samlingar och ungdomsarbete.
 • att församlingen visar ansvar för människor i hela världen genom att stödja
  Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan i utlandet samt
  Kyrkornas Second-Hand Mariestad.
 • att öka kontakten med kyrkor i andra länder.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Du kan vända dig till Claes-Henrik Martinsson (c-h.martinsson@telia.com, 0706-58 09 09) eller till Johannes Ekström (johannes.ekstrom.posk@telia.com, 0709-509955).

Adress till Mariestads församling:

https://www.svenskakyrkan.se/mariestad