POSK i Östersunds församling

Öppen kyrka
Integration
Prioritera unga
Hjälpa utsatta
Värna vår miljö

Vi vill vara en öppen kyrka som välkomnar människor med olika bakgrund som är öppen för mångfald med respekt för varje människas personliga integritet.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka där varje människa uppfattas som en gåva och resurs i församlingen. Alla är välkomna utifrån sina egna förutsättningar. Utveckla former för inkluderande av människor med särskilda behov.

Ett levande gudstjänstliv med utveckling av gudstjänstformer som alla åldrar upplever angelägna och välkomnande. Uppmuntra till ett ökat inslag av lekmanna-medverkan i gudstjänsterna.

Integrera migranter och människor på flykt i församlingslivet. Stödja verksamhet med språkcaféer och uppmuntra till volontärverksamhet och vänskapskontakter.

Kyrkan ska vara en miljö för andlig fördjupning som erbjuder undervisning och samtal om människors livsfrågor som öppnar för växande tro, hopp och livsmod.

Den öppna kyrkan har en viktig uppgift i sin vardagsverksamhet i arbetet bland barn och unga, i samtalsgrupper, i diakonalt arbete, i dagträffar och i körverksamhet.

Värna om kyrkans diakonala och sociala arbete med stöd och uppsökande verksamhet till behövande och utsatta människor. Stödja arbetet i Värmestugan.

Stödja och utveckla Östersunds församlings rika musikliv med körer och annan kyrkomusik. Kyrkokonserterna skall vara tillgänglig för alla och avgiftsfria.

Vårda kyrkans kulturarv. Kyrkor och kyrkogårdar skall vara öppna och välvårdade.

Ekumenisk samverkan med andra kristna församlingar och vara öppen för dialog med företrädare för andra trosbekännare.

Viktigt att möta människor med lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar. Kyrkan skall erbjuda lokaler för samkväm och minnesstunder.

Kyrkan har ett tydligt ansvar för miljön. Detta bör bli synligt i vid val av material i verksamheten och i hållbar energianvändning i kyrkans lokaler. Kyrkan ska också vara en god arbetsmiljö för sin personal med gott ledarskap och medinflytande.

Kontaktperson:

Ingrid Ringqvist

ingrid.ringqvist@lillsjon.net

 

Foto toppbild: Njaelkies Lea, Wikimedia Commons.