POSK i Hällby församling
med Tumbo och Råby Rekarne

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Hällby församling med Tumbo och Råby Rekarne ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen!

Kontaktperson: 

Magnus Elfström
070-326 83 78
magnus.elfstrom@telia.com

Förtroendevalda från de lokala nomineringsgrupperna Borgerlig samlingslista och Kyrkans framtid har gått samman om en POSK-lista i valet 2017.

Under perioden 2018-2021 vill POSK i Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne särskilt stödja:

Det diakonala arbetet
I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig och innebär att möta människor i utsatta livssituationer med delaktighet, respekt och solidaritet, och vara deras röst i kyrka och samhälle. I vår församling ställer Hällbyanstalten, Hemlaås, och EU-migranter särskilda krav på församlingens diakoni. Nöden är skiftande och behoven är stora, och ska inte och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Här finns stort utrymme för ideellt engagemang.

En diakon är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. POSK gläds åt att det under innevarande mandatperiod skapats en deltids diakontjänst, men vår långsiktiga önskan är att arbeta för att det ska finnas en heltids diakontjänst i församlingen.

Ansträngningar att nå de medlemmar som inte regelbundet går i kyrkan
Svenska kyrkan är en folkkyrka, församlingen ska vara en öppen kyrka som tar ansvar för alla som bor i församlingen. En kyrka med ansvar för alla är välkomnande och sändande. Varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen.

POSK anser att det är nödvändigt med en genomarbetad missionsstrategi för att kunna föra evangeliet om Jesus Kristus vidare i varje tid. Här välkomnar vi särskilt utåtriktad kommunikation, såsom församlingsblad och närvaro i sociala medier. Att stärka känslan av stolthet att tillhöra Svenska kyrkan kunde i vår församling kanske stödjas ytterligare genom att lyfta fram information om vad församlingsmedlemmarna genom sina medlemsavgifter möjliggör i form av en mångskiftande verksamhet och kulturbyggnaders bevarande.

Vad gäller specifik verksamhet, ser vi gärna en fortsättning på de friare (”drop in”)former för dop och vigsel som prövats i vår församling. Vi finner det angeläget att stödja det pågående arbetet med att möta och erbjuda de unga miljöer och oaser för vila och inspiration som motvikt till deras kravfyllda liv.

Bevarandet av kyrkans kulturbyggnader samt samverkan med lokala kulturutövare
All förvaltning av egendom i församlingen ska göras i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Att förvalta Guds gåvor är ett uppdrag som sträcker sig mot framtida generationer.

Våra kyrkor och kyrkogårdar är viktiga kulturarv som POSK vill värna. POSK vill genom en klok förvaltning av församlingens egendom och ekonomiska medel bevara dessa värden och därigenom skapa förutsättningar för en aktiv församlingsverksamhet.

Musiken är en Guds gåva och bildar ett eget språk som är en omistlig del av mänskligt liv. I kyrkans gemensamma sång, i gudstjänster och övrigt musikliv kan musiken bidra till att bära, utforska och fördjupa tron. I församlingen samspelar ett professionellt musikliv med ett musikliv där alla har rätt att delta och uttrycka sin kristna tro. Körsången har en alldeles särskild betydelse i vår församling. Den anknyter till goda möjligheter för församlingen att samverka med det lokala kulturlivet på många sätt.

Sätt att få ideella att engagera sig i den kyrkliga verksamheten
Det är viktigt att klargöra rollfördelningen mellan anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda. POSK anser att det är viktigt med kunskap om och respekt för varandras roller, delaktighet och inflytande och vill därför förstärka utbildningen av nya och fortbildningen av mer erfarna förtroendevalda. Det är angeläget att sammanträden förläggs till sådana tider då alla kan närvara.

I Svenska kyrkan finns det och behövs många som tar ansvar och gör ideella insatser inom olika områden. POSK vill, som ett uttryck för vår kyrkosyn, värna om det ideella engagemanget och ta till vara människornas olika kompetenser samt stimulera och utveckla engagemanget genom utbildning, delaktighet, inflytande och ansvar.

Vi ska visa på att vi förstår att Svenska Kyrkan idag är en medlemskyrka och att vi behöver våra medlemmar!

Våra kandidater till församlingens kyrkofullmäktige: 

  1. Magnus Elfström, Kvicksund
  2. Ewa Bånkestad, Råby-Rekarne
  3. Veli Lööw, Hällby
  4. Hans Gardelin, Kvicksund
  5. Jan I Arvhult, Hällby
  6. Inger Holm, Hällby
  7. Solweig Kikajoon, Tumbo
  8. Dariusz Stachurski, Kvicksund