fbpx

Vision och program 2022-2025

POSKs program inför mandatperioden 2022-2025 antogs av årsmötet den 5 september 2020. Det är en vidareutveckling av POSKs tidigare program och speglar den värdegemenskap som finns inom POSK och den mångfald och rikedom som ryms inom Svenska kyrkan.
Programmet är relativt omfattande och vi vill med detta visa att POSK tar ansvar för hela Svenska kyrkan. Programmet kan läsas här nedan där det också går att ladda ner det.
Det finns också i en tryckt upplaga hos stiftsföreningar och lokala grupper i landet.

Vision och program för 2022-2025
(Nedladdningsbar textversion i PDF-format)

Innehåll

VISION

POSK – ETT GOTT VAL

EN FRI KYRKA – PÅ RIKTIGT
Ett bättre system
Svenska kyrkans församlingar
Stift och nationell nivå

EN KYRKA I VÄRLDEN – EN KYRKA FÖR DIG
Engagemang
Kyrkomusikens kraft
Växande
Internationellt arbete

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET
Öppenhet
Teologisk fördjupning

EN KYRKA SOM VÄRNAR OCH GÖR SKILLNAD
Diakoni
Social hållbarhet
Ekonomisk och ekologisk hållbarhet


VISION

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan

  • ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro
  • förmedlar befrielse, hopp och livsmod
  • ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respekterar individen och gläds åt mångfalden
  • är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
  • förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
  • är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor
  • strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Upp

POSK – ETT GOTT VAL

POSK är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

Detta program innehåller vad POSK särskilt vill arbeta med och förändra. POSK vill att Svenska kyrkans liv och tjänst i världen fördjupas, förenklas och effektiviseras. Kyrkans organisation och alla beslut ska vara grundade på kyrkans egen självförståelse och på teologiska överväganden. Kyrkan kan bara bli synlig och betydelsefull i samhället om det är tydligt vad dess uppdrag är.

Det är viktigt vilka som bestämmer och vilka visioner de har. Rekryteringsbasen för POSK är den lokala gudstjänst- och församlingsgemenskapen. POSK uppmuntrar alla medlemmar att arbeta för en stärkt demokrati genom att ta fram kandidatlistor till kyrkovalen på lokal nivå överallt där det är möjligt.

Upp

EN FRI KYRKA – PÅ RIKTIGT

År 2000 förändrades relationen mellan Svenska kyrkan och den svenska staten. Helt fri gentemot staten är ändå inte Svenska kyrkan eftersom Lagen om Svenska kyrkan fortfarande utgör en koppling mellan stat och kyrka. POSK anser att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Förtroendevalda från de politiska partierna utformar gärna regler för kyrkan efter vad som gäller för stat och kommun. Ett exempel på detta är dagens komplicerade och kostsamma sätt att genomföra kyrkoval. I dag finns en partipolitisk påverkan då riksdagsfrågor drivs i kyrkomötet. Där lyfter företrädare för politiska partier fram partiernas ideologiska grund som en utgångspunkt för hur kyrkan ska formas och den kristna tron tolkas. POSK vill bidra till ökad medvetenhet om demokratins villkor inom Svenska kyrkan, bland annat genom att arbeta för ett billigare och enklare valsystem. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

Upp

Ett bättre system

Svenska kyrkan har tillsammans med andra kristna kyrkor vid flera tillfällen antagit dokument som beskriver en gemensam kyrkosyn. POSK vill att Svenska kyrkan tydligare ska beakta de ekumeniska dokument som antagits och verka för att genomföra de åtaganden och överenskommelser, kyrkorättsliga och organisatoriska, som följer av denna kyrkosyn.

POSK vill förändra valsystemet så att det blir enklare och billigare och så att det bättre speglar vår kyrkosyn. Stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter bör väljas av församlingarna i indirekta val så att de representerar sina respektive församlingar och stift.

Att stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter har församlingsförankring och goda kunskaper om församlingslivet är avgörande för deras insatser. I dag kan grupper använda kyrkomötet som plattform för samhällspolitiska syften. När ledamöter representerar församlingar får kyrkomötets beslut legitimitet.

POSK anser att förtroendevalda ska få ersättning för förlorad arbetsförtjänst och pensionsrätt och att förutsättningarna för kyrkliga förtroendeuppdrag måste förbättras genom anpassade arbetsformer. POSK förespråkar återhållsamhet vad gäller arvodering av förtroendeuppdrag.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att Svenska kyrkan reformerar och omformar sin organisation så att den gestaltar den kyrkosyn och struktur som kommer till uttryck i de dokument som antagits av Svenska kyrkan.
att Svenska kyrkan återgår till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte.
att när Svenska kyrkan uttalar sig ska det ske utifrån teologisk grund och inte partipolitiska ställningstaganden.
att en återhållsamhet med arvodering av förtroendeuppdrag ska iakttas.

Upp

Svenska kyrkans församlingar

Församlingen är kyrkans grundläggande enhet och varje församling ska utifrån lokala förutsättningar ges så stort ansvar som möjligt. I varje församling i ett pastorat finns ett församlingsråd som utgör församlingens styrelse och som har ansvar för församlingens grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.

POSK anser att beslut som rör församlingen ska fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt. Pastorat, som består av flera församlingar, har i sin tur ett kyrkoråd vilket har det övergripande ansvaret för att varje församling utvecklas efter sina förutsättningar, uppfyller de behov som finns lokalt och utför den grundläggande uppgiften. POSK menar att ansvarsfördelningen mellan kyrkoråd och församlingsråd behöver klargöras och framgå i kyrkorådets arbetsordning.

Det ska finnas goda möjligheter för förtroendevalda att erhålla kompetensutveckling såväl kring de regelverk som styr uppdragen de är valda till, som kring Svenska kyrkans tro och liv.

POSK vill att pastoratets fördelar när det gäller samverkan mellan församlingar tas till vara. Där det finns förutsättningar måste mindre församlingar kunna överleva och nya församlingar bildas inom pastoraten. I hela landet ska det finnas rimliga möjligheter att delta i gudstjänstlivet, därför är det viktigt att öka och bredda gudstjänstutbudet så att fler ges möjlighet att vara med. POSK vill öka antalet församlingar inom pastoraten så att varje kyrka med ett regelbundet gudstjänstliv utgör bas för en församling. POSK framhåller vikten av att stiften för dialog med och stödjer berörda församlingar vid pastoratsregleringar.

POSK verkar för en friare församlingstillhörighet. POSKs strävan är att förtroendeuppdrag och delaktighet i den gudstjänstfirande gemenskapen ska hänga samman. POSK vill öka möjligheterna för den som tillhör Svenska kyrkan att inneha förtroendeuppdrag i en annan församling än där man bor. Kyrkofullmäktige bör därför få välja även den som inte tillhör församlingen eller pastoratet till förtroendeuppdrag.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att kyrkorådens och församlingsrådens roll och ansvar tydliggörs och utvecklas lokalt.
att stärka kompetensutvecklingen för förtroendevalda.
att öka antalet församlingar genom att varje kyrka med ett regelbundet gudstjänstliv blir bas för en församling.
att öka möjligheterna för den som tillhör Svenska kyrkan att bli vald till förtroendeuppdrag i en annan församling än där man bor.

Upp

Stift och nationell nivå

Den lokala organisationen med församlingar och pastorat har varit föremål för ett omfattande utredningsarbete som ledde fram till en ny lokal organisation 2014. Motsvarande översyn av den nationella nivån och stiftens uppdrag har inte ägt rum. Det finns i dag en osäkerhet kring deras uppgifter och POSK menar att det nu är dags att genomlysa den nationella nivåns teologiska grund och vad dess uppdrag är och bör vara, enskilt och i relation till stiften. På samma sätt behövs en genomlysning av stiftens teologiska grund och uppgift i förhållande till såväl församlingar som till den nationella nivån.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att
utreda nationella nivåns och stiftens teologiska grund, organisation, uppdrag och finansiering, enskilt och i relation till varandra.

Upp

EN KYRKA I VÄRLDEN – EN KYRKA FÖR DIG

Kyrkan är kallad att leva i gemenskap med Jesus Kristus. När världen och vårt svenska samhälle förändras i allt snabbare takt ställs människor inför nya andliga, existentiella och etiska frågor. Kyrkan måste läsa evangeliet, reflektera över det och be för att hitta svaren och dela med sig av dem. I varje människa finns också potentialen att på avgörande sätt bidra i kyrkans liv lokalt, i Sverige och i världen. Kyrkan ska alltid vara de utsattas röst, kämpa för det goda och vara redo att välkomna varje människa.

Församlingen och kyrkan är grunden för varje kristens tro och för allt som kristna kan göra tillsammans. När människor möts och möter Kristus kan de växa och mogna i tro.

Upp

Engagemang

Gudstjänsten är ett uttryck för tro, och när gudstjänstlivet är centrum i församlingens liv byggs också gemenskapen. Att bygga levande och missionerande församlingar på dopets grund är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan.

I Svenska kyrkan finns många som tar ansvar och gör ideella insatser inom olika områden. POSK vill värna det ideella arbetet och de ideella medarbetarna genom att tillvarata kompetens och genom att stimulera och utveckla människors engagemang med utbildningsmöjligheter och med större delaktighet, inflytande och ansvar. Svenska kyrkan är en gemenskap där POSK vill att olika former av idealitet stärks. Det är viktigt att bönegrupper, studiegrupper och praktiskt arbete med gudstjänst, diakoni eller mission bärs av församlingsmedlemmar och anställda medarbetare tillsammans.På nationell nivå, i stiften och i enskilda församlingar kan också kristna förnyelserörelser, retreatrörelsen, pilgrimsrörelsen, lokala kommuniteter och andra lekmannarörelser tillföra mycket.

POSK anser att det ekumeniska arbetet är viktigt och vill uppmuntra församlingarna att arbeta mer aktivt med det för att stärka den kristna gemenskapen. Lokalt sker detta genom samverkan mellan församlingar som tillhör olika kyrkor och samfund och nationellt i Sveriges kristna råd. Det sker också internationellt i bland annat Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. Församlingarna behöver ha vetskap och kunskap om de ekumeniska dokument som Svenska kyrkan har undertecknat, och den fördjupade kyrkosyn och teologi som kommer till uttryck i dokumenten bör genomsyra Svenska kyrkans tro, liv och organisation.

I takt med att det svenska samhället blir alltmer mångkulturellt och mångreligiöst ökar Svenska kyrkans ansvar för att möta människor som bekänner sig till en annan tro och att föra och leda samtal där människor som har olika tro kan delta. Den samtalsmodell som kallas religionsdialog används i dag mest på nationell nivå och stiftsnivå, och på lokal nivå kan den behöva introduceras och stärkas. Det är viktigt att inte förväxla mission, som hör till församlingens grundläggande uppgift, med religionsdialog.

Varje församling behöver ett väl fungerande arbetslag där präster, diakoner, musiker och pedagoger har en hög yrkeskompetens och kan verka tillsammans för att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd på ett bra sätt. All personal, även vaktmästare, informatörer och administratörer, behöver en grundläggande utbildning om Svenska kyrkans tro och liv.

Svenska kyrkan är beroende av tillgång på goda ledare. Det är därför viktigt och nödvändigt att inför framtiden tidigt identifiera lekmän och ungdomar och ge dem växande ansvar och utbildning. Svenska kyrkan behöver en strategi och ett program för fortbildning och ledarförsörjning.

Svenska kyrkan behöver stärka samtalet om lärjungaskap och i förlängningen rekryteringen för tjänst inom kyrkan. POSK menar att de gudstjänstfirande gemenskaperna är en naturlig bas för detta. Att finna de som har en kallelse att bli kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift där inte minst den stora gruppen unga konfirmandledare är en viktig målgrupp. POSK verkar för möjligheten att göra ett trainee-år i hela Svenska kyrkan som ett sätt för unga människor att pröva ett kyrkligt arbete.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar i församlingarna.
att stödja framväxten av olika inomkyrkliga organisationer som kanaliserar och fördjupar kristet liv.
att stärka församlingarna i att lokalt verka ekumeniskt.
att personal erbjuds grundläggande utbildning om Svenska kyrkan och om kristet liv.
att en strategi och program tas fram för fortbildning och ledarförsörjning.
att volontärår, trainee-år och liknande koncept används som ett instrument för rekrytering.

Upp

Kyrkomusikens kraft

I Svenska kyrkan samspelar ett professionellt musikliv med församlingssång där alla kan delta och uttrycka sin kristna tro, både som sångare och instrumentalister. Körsången har stor betydelse i Svenska kyrkan som folkrörelse, som manifestation av tro och som uttryck för ideellt engagemang. POSK menar att körsång och kyrkomusik också bör vara en arena som tydligare ger plats för ungas musikuttryck. Svenska kyrkan är och bär i sina olika verksamheter en väsentlig del av det svenska kulturlivet. Därför måste respekten och förtroendet mellan kyrkan och olika kulturinstitutioner behållas och fördjupas så att det också i framtiden är möjligt att söka kulturmedel för kyrkans musik.

En revision av psalmboken har lyfts på flera kyrkomöten och frågan har aktualiserats i och med den nya kyrkohandboken som antogs 2017. Diskussionerna har varit många kring processen och framtagandet av den nya kyrkohandboken och POSK menar att en revision av psalmboken, när en sådan sker, ska ske med transparens, med god kompetens och förankring. Beslutet behöver övervägas och inte hastas fram. Det är också önskvärt att arbetet sker ekumeniskt.

Kyrkans böcker och musik och allt annat material som produceras med stöd av kyrkoavgiftsmedel ska omfattas av licenser som gör det fritt att använda och sprida dem genom kopiering, storbildsvisning och på internet.

Rekryteringen av kyrkomusiker behöver stärkas och antalet utbildningsplatser ökas eftersom det är brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan på nationell nivå måste stå i nära kontakt med samtliga utbildningsinstitutioner och noga följa utvecklingen. Avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker är att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att sjunga och spela. Behovet av instrumentalundervisning behöver därför uppmärksammas när innehållet i tjänsterna för kyrkomusiker fastställs.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att
föra dialog med kyrkomusikerna och körförbunden kring utmaningar och möjligheter för kyrkomusikens utveckling.
att
en revision av psalmboken ges nödvändig tid och är noggrann med teologiska, språkliga, musikaliska och upphovsrättsliga kompetenser.
att
 kyrkans böcker, musik, och allt som produceras med stöd av kyrkoavgiftsmedel ska vara fritt att använda och sprida.
att
fler kyrkomusiker har instrumentalundervisning i sina tjänster.

Upp

Växande

Dopet och tron är grunden för det kristna livet. POSK menar att det är viktigt att på olika sätt erbjuda generösa doptider och möta nyblivna föräldrar för att inbjuda till dop. Familjerna bör också erbjudas möjlighet att digitalt boka tid för dop, vilket underlättar och förenklar deras kontakt med församlingen. Dop och konfirmation i barn- och ungdomstiden stärker människors samhörighet med sin kyrka.

Kunskapen om kristen tro och Svenska kyrkans liv och uppdrag försvagas snabbt i vårt land. Det betyder att många människor saknar ett språk för andlig längtan och inte har erfarenhet av kristen tro. En dopundervisning med Kristus i centrum ska vara en hörnsten i människors liv till glädje och trygghet. Församlingen måste därför ha en genomtänkt plan för lärande och undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder. Det är viktigt med platser där människor kan mötas med respekt och erbjudas stöd att växa i kyrkans gemenskap, på så sätt rustas de att leva med sin tro i vardagen.

Avgörande för barn och ungas delaktighet och samhörighet med kyrkan är delaktigheten i församlingslivet. Det kan bland annat ske genom körer, som ungdomsledare, i olika kyrkliga ungdomsorganisationer eller i olika former av praktiskt eller diakonalt arbete. När man vuxit i sin tro och sin församling behöver man växa vidare utanför sin församling och ges möjlighet att komma in i ett större sammanhang. Ett gott exempel är de samverkansläger mellan församlingar som anordnas i flera stift. Stiften behöver ta ansvar för att det finns fördjupande mötesplatser för ungdomar och unga vuxna som vill gå vidare i sin tro tillsammans med andra.

POSK menar att det är viktigt med ungas självorganisering och vill stärka barn- och ungdomsorganisationer inom Svenska kyrkan, såsom Svenska Kyrkans Unga och Salt – barn och unga i EFS. De Ungas Kyrkomöte bör regleras kyrkorättsligt och få välja representanter med yttranderätt till kyrkomötet.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att
dopundervisningen sker så att Kristus och det liv som ges i gemenskap med honom är i centrum.
att
 Svenska kyrkan utvecklar ett underlag som varje församling kan utgå från gällande lärande och undervisning för barn, unga och vuxna.
att
 stiften tar ansvar för att det finns fördjupande mötesplatser som attraherar ungdomar och unga vuxna.
att 
De Ungas Kyrkomöte regleras kyrkorättsligt och får välja representanter till kyrkomötet.

Upp

Internationellt arbete

Många människor är på flykt från sina hem på grund av krig, fattigdom, religiös förföljelse och klimatförändringar. Svenska kyrkans engagemang för skapelsen och social rättvisa ska alltid vara förankrat i vår kristna tro. Genom att utveckla Svenska kyrkans opinionsbildande arbete vill POSK göra allmänheten mer medveten om behovet av internationella insatser för människor i nöd. Också internt behöver Svenska kyrkans kommunikation stärkas. Det är bra om kyrkans medlemmar har kunskap om det internationella arbete som kyrkan deltar i genom Act Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan i utlandet firar gudstjänst, bedriver undervisning samt utövar diakoni och mission på svenska och finns till för alla svensktalande som vistas eller bor utomlands under kortare eller längre perioder. De diakonala behoven är stora och arbetet bedrivs ofta i nära samarbete med ambassader och konsulat. En utmaning för Svenska kyrkan i utlandet är att ständigt anpassa sin organisation och verksamhet: i vår tid är det allt fler som reser och som bosätter sig utomlands i perioder eller under en kortare eller längre tid. Svenska kyrkans arbete i utlandet hör samman med Svenska kyrkans arbete i Sverige, och därför är det viktigt att utse ombud på flera nivåer. Medlemmarnas kunskaper om och engagemang för Svenska kyrkan i utlandet behöver stärkas.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att
utveckla arbetet med opinionsbildning om internationellt bistånd och utvecklingssamarbete.
att
 församlingar, pastorat och stift skapar engagemang för Act Svenska kyrkan och anslår medel till internationell diakoni och mission.
att Svenska kyrkan i utlandet tilldelas resurser så att verksamheten ständigt kan anpassas efter aktuella förutsättningar och behov.
att 
församlingar, pastorat och stift utser ombud för Svenska kyrkan i utlandet, stärker församlingsengagemanget samt anslår medel till Svenska kyrkan i utlandet.

Upp

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET

En kyrka som omfattar större delen av befolkningen är givetvis inte en åsiktsgemenskap, utan som folkkyrka är vi en berättelsegemenskap, en bordsgemenskap och en bönegemenskap. Inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära finns utrymme att tolka vad kristen tro och kristet liv innebär. Hela församlingen har del i ansvaret för kyrkans lära. Vi behöver tala tydligt om Jesus Kristus som varje människas vän, befriare och frälsare. Det är ett gemensamt uppdrag att på olika sätt förkunna det kristna evangeliet.

Gudstjänstförnyelse och ökat ideellt engagemang i gudstjänsten är nödvändigt. Det är angeläget med både bredd och igenkännande i gudstjänstlivet samt att det fortsätter att finnas flera olika uttryckssätt. I en evangelisk-luthersk kyrka är förkunnelsen viktig. Evangeliet får inte gå förlorat och ersättas av allmänreligiösa eller etiska frågor. De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom. POSK vill vara ett forum för informationsutbyte och samverkan i kyrkliga frågor. För att undvika kyrkosplittring måste alla vara beredda att respektera varandras olika uppfattningar och att följa demokratiskt fattade beslut. Toleransen för oliktänkande behöver öka. Vi behöver lyssna lyhört till Gud och människor.

Upp

Öppenhet

Präster, diakoner och biskopar av olika kön är en självklarhet och en tillgång för kyrkan. En kyrka med ansvar för alla motverkar all särbehandling på grund av kön och andra diskrimineringsgrunder.

För POSK är det viktigt att alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan. POSK delar uppfattningen att Svenska kyrkan med sin lutherska äktenskapssyn kan rymma två olika uppfattningar i vigselfrågan utan att dessa blir kyrkoskiljande. Hur man ser på vigsel med par av samma kön ska inte heller ha någon betydelse för vem som erbjuds anställning inom Svenska kyrkan.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel mellan par av samma kön ska stå fast i sin helhet.

Upp

Teologisk fördjupning

Liksom de stora kyrkorna i världen rymmer Svenska kyrkan många andliga traditioner och det är en styrka att det ryms olika sätt att förstå och tala om Gud. POSK vill verka för mötesplatser där en förtroendefull dialog kan föras och en stark gemenskap kan uppstå trots skilda bakgrunder och traditioner.

Som en följd av vår bekännelse om en enda allmännelig kyrka är det av särskild vikt att ekumenisk hänsyn får prägla den fortsatta teologiska och liturgiska fördjupningen utan att göra avkall på vår evangelisk-lutherska identitet. POSK menar att det är viktigt att slå vakt om den teologi och liturgi som Svenska kyrkan delar och vill därför fortsätta förankra och utveckla gudstjänstlivet samt kyrkans förmedling av kristen tro.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att
 de traditioner och fromhetsriktningar som ryms inom Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ska kunna utövas och utvecklas.
att
 en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan samt att samtalsklimatet i Svenska kyrkan präglas av respektfullhet och öppenhet.
att
en fortsatt teologisk och liturgisk fördjupning sker av Svenska kyrkans gudstjänstliv.

Upp

EN KYRKA SOM VÄRNAR OCH GÖR SKILLNAD

Som kristna har vi i uppdrag att förvalta skapelsen vi är givna av Gud och att leva hållbart tillsammans med varandra. POSK vill att Svenska kyrkan arbetar aktivt med att skapa medvetenhet kring samtida frågor som drabbar samhället och visar på ett annat sätt att leva. Klimatfrågan måste tas på allvar, kyrkan ska inge hopp och uppmuntra till att ta ansvar. POSK vill verka för en social hållbarhet såväl inom som utanför Svenska kyrkan. Tillsammans får vi ta ansvar för att förändra världen i våra mindre sammanhang och i det större som vi kristna är en del av.

Upp

Diakoni

I en levande församling tar sig tron uttryck i kärleksfull och praktisk diakonal omsorg. Diakoni innebär att se, ge röst åt och respektfullt möta människor som befinner sig i en utsatt livssituation. Nöden är skiftande och behoven är stora, och nya utmaningar ställer fler krav på församlingens diakoni. I varje församling behöver det erbjudas utbildning och möjlighet till stöd för alla som är frivilligt engagerade och som vill bidra i församlingens diakonala arbete.

Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. POSK anser att det ska finnas tillgång till en diakon i varje församling. Detta innebär att det ska finnas minst en diakon anställd i varje pastorat och varje självständig församling.

Det växande antalet människor på flykt i världen och i Sverige är en utmaning också för Svenska kyrkan. Vi måste i allt högre grad vara en närvarande, öppen och tydlig kyrka, som förmedlar hopp. POSK menar att den öppna kyrkan och ett öppet och välkomnande förhållningssätt är den enda möjliga vägen för att visa på ett liv i rättvisa och frihet. Människor som kommer och kommit till Sverige måste stödjas genom integration. Vi behöver se och ta tillvara på alla som söker sig till våra församlingar.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att
reflektion och kompetensutveckling sker kring nya diakonala utmaningar.
att
 det införs en bestämmelse i kyrkoordningen om att det ska finnas tillgång till en diakon i varje församling.
att
 Svenska kyrkans församlingar rustas att hjälpa och se till de behov som uppstår för människor som är på flykt.

Upp

Social hållbarhet

Det finns i dag stora möjligheter för Svenska kyrkan att på ett nytt sätt vara aktör i samhället och på så sätt finnas till för människor i nya sammanhang. Den ideella sektorn står för bara  två till tre procent av den skattefinansierade välfärden. Ett ökat kyrkligt ansvarstagande inom detta område är något att sträva efter. POSK vill verka för att församlingar och pastorat utifrån sitt uppdrag som kyrka överväger på vilket sätt man kan ta ansvar och finnas närvarande i samhällslivet.

Svenska kyrkan har en lång tradition av engagemang inom bland annat sjukvård och skola. Andra områden kan vara fritidsgårdar, hemtjänst och olika slags boenden. Det är en fortsatt angelägenhet för kyrkan att bedriva sådan verksamhet där det finns förutsättningar. För att inte blanda samman och riskera att urholka församlingens eller pastoratets ekonomi bör former hittas för sådant som kräver större investeringar och personal. Dessa verksamheter bör därför normalt bedrivas i nära samverkan men organisatoriskt fristående från församlingen och pastoratet.

POSK anser att begravningsbyråverksamhet har en naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift med dess diakonala och liturgiska dimension. Kyrkliga begravningsbyråer är även ett sätt att stärka och värna den kyrkliga begravningsseden.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att
en större andel av den skattefinansierade välfärden drivs inom Svenska kyrkan.
att Svenska kyrkan ska vara en aktiv välfärdsaktör och bland annat driva förskola, skola, fritidsgårdar, hemtjänst, sjukvård och boenden av olika slag, där det finns behov och förutsättningar.
att utveckla arbetet genom diakoniinstitutionerna och stadsmissionerna både som sätt för kyrkan att driva verksamhet och som naturliga samverkansparter och kompetensbärare.
att församlingar och pastorat i Svenska kyrkan ska kunna bedriva begravningsbyråverksamhet.

Upp

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet

POSK vill att Svenska kyrkan ska tala tydligt om vårt ansvar för skapelsen och för att motverka klimatförändringarna. På alla nivåer ska kyrkan sträva efter att leva upp till detta ansvar i förvaltning, konsumtion och resande. Kyrkan bör fortsätta att vara aktiv i det offentliga samtalet om klimatomställningen. Skapelseteologi och ansvarstagande bör ha en självklar plats i förkunnelse, liturgi och bön.

Svenska kyrkan ska även tala tydligt om vikten av en mer rättvis resursfördelning av jordens tillgångar. När vi konsumerar varor och tjänster som producerats i utvecklingsländer ska vi efterfråga sådant som produceras i en god arbetsmiljö och gynnar en hållbar utveckling.

POSK anser att all förvaltning av egendom i kyrkan ska göras i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Att förvalta Guds gåvor är ett uppdrag som sträcker sig mot framtida generationer. POSK menar därför att all egendoms- och kapitalförvaltning ska vara långsiktig, effektiv och bedrivas på ett etiskt och ekologiskt ansvarsfullt sätt. Eftersom intäkterna från kyrkoavgiftsmedel ser ut att minska i framtiden behöver möjligheterna att hitta alternativa finansieringskällor utredas i relation till hur kostnadsutvecklingen ser ut att bli.

Våra kyrkor och kyrkogårdar är viktiga kulturarv som POSK vill arbeta för att värna. Svenska kyrkan har också tillgångar i form av jord, skog och värdepapper. POSK vill genom en klok förvaltning av kyrkans egendom och ekonomiska medel bevara dessa värden och därigenom skapa förutsättningar för en aktiv församlingsverksamhet.

En egen bankrörelse inom Svenska kyrkan kan underlätta för att även i framtiden vara en rikstäckande folkkyrka och för församlingarna att bedriva verksamhet. Banken skulle vara en inomkyrklig bank som erbjuder både in- och utlåning till förmånliga villkor enbart för församlingar, pastorat och stift. Redan i dag finns goda erfarenheter av ekonomiska och etiska placeringar.

I dag finns det en begravningssamfällighet i Göteborg där ett antal pastorat och självständiga församlingar samverkar kring att sköta begravningsverksamheten. POSK menar att en samverkan inom ett större område än vad ett enskilt pastorat eller en församling utgör är en bra modell för begravningsverksamheten som ska kunna tillämpas på fler ställen i landet.

Begravningsverksamhet innefattar myndighetsutövning gentemot hela befolkningen. För närvarande ingår den i det kyrkliga huvudmannaskapet och har alltsedan medeltiden utgjort en väsentlig del av församlingens uppgift. Förutsättningarna för huvudmannaskapet har ändrats genom att staten har infört en enhetlig begravningsavgift för hela landet med undantag av Stockholm och Tranås som har kommunalt huvudmannaskap. Detta medför en ojämlikhet för människor beroende på var man bor. Huvudmannaskapet ifrågasätts framför allt i kommuner som fått en väsentlig höjning av begravningsavgiften. Kyrkogårdar kan även fortsättningsvis skötas av Svenska kyrkan såväl med som utan ett huvudmannaskap.

Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:
att
intensifiera stödet för miljödiplomering i Svenska kyrkan.
att
stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser.
att all förvaltning av egendom i Svenska kyrkan ska vara långsiktig, effektiv och bedrivas etiskt och ekologiskt hållbart.
att
 Svenska kyrkan kan ta sig an ekonomiska utmaningar genom nya intäktskällor.
att
 värna det viktiga kulturarv som utgörs av bland annat kyrkor och kyrkogårdar, och att hålla kyrkor öppna med hög tillgänglighet.
att
 stiften ska erbjuda kompetens inom byggnadsvård, underhåll och drift, till exempel beträffande energieffektivitet och inomhusklimat.
att
 utreda möjligheten att Svenska kyrkan inrättar en egen bankrörelse.
att
 möjliggöra begravningssamfälligheter även utanför Göteborg.
att
 Svenska kyrkan ska skapa beredskap för och utreda konsekvenserna av en eventuell överföring av huvudmannaskapet för begravningsverksamheten från Svenska kyrkan.

Upp

Vision och program för 2022-2025
(Nedladdningsbar textversion i PDF-format)

Foto: iStock.com/Jacob Ammentorp Lund