Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) – Sollentuna

POSK vill bryta partipolitiseringen i Svenska kyrkan, satsa på barn och unga och lyfta fram församlingens stora kör- och musikliv, stärka det diakonala arbetet och stimulera till ett ökat ideellt engagemang.

POSK – det största fria alternativet!

Här är vårt valprogram 2017!

POSK består av medlemmar som utifrån ett gemen­samt program arbetar för Svenska kyrkans bästa. POSK låter kyrkans tro och liv stå i centrum. Vi som kandiderar kan och lever med kyrkans verksamhet. Många är engagerade som volontärer, körsångare, kyrkvärdar, lägerledare, deltar i besöksgrupper och genom det avlastar församlingens personal. I POSK finns perso­ner i alla åldrar med olika kompetenser – ekonomer, teologer, läkare, ingenjörer, lärare, företagare och projektledare, studenter, etc. Flera har lång erfaren­het av kommunal och kyrklig förvaltning. Alla är be­redda att arbeta för att göra Din kyrka ännu bättre.
I kyrkovalet 2013 fick POSK 46 procent av Sollen­tunabornas röster och i kyrkomötet är POSK den näst största nomineringsgruppen.
Om POSK får över 50 procent är vårt löfte till väljarna, att leda arbetet i kyrkorådet och bryta den destruktiva polariceringen genom att utse ordfö­rande i utskott och distiktsråd efter kompetens och engagemang, inte efter vilken nomineringsgrupp personen tillhör. Vi vill ta vara på goda idéer och all kunskap som finns bland de förtroendevalda.
Är du också trött på den politiserade kyrkan, rösta då på POSK i kyrkovalet den 17 september. Och glöm inte att rösta på POSK även i valen till stifts­fullmäktige och kyrkomötet. Det är bara i kyr­komötet POSK kan se till att ändra valsystemet så att det blir ointressant för partier att försöka nyttja Svenska kyrkan som en allmänpolitisk arena.

Varför vill POSK bryta den partipolitisera­de styrningen av Svenska kyrkan?
– POSK menar att en folkkyrka aldrig kan vara en åsiktsgemenskap, där bara den som ”tänker eller tror rätt” är välkommen. Vi ser mångfalden som en tillgång och respekterar att det finns olika sätt att se på livet och uttrycka sin kristna tro. Att sortera in Svenska kyrkans medlemmar på en politisk skala, förminskar kyrkans budskap och uppdrag. Kyrkovalet är dessutom dyrt, har lågt valdeltagande och underlättar för extrema politiska partier att få inflytande över kyrkan. Därför anser POSK att med­lemsdemokratin inom Svenska kyrkan behö­ver ordnas på ett bättre och billigare sätt – fri från partipolitik.

Vad har POSK lyckats med under föregå­ende mandatperiod?
– Som största nomineringsgrupp har vi tagit stort ansvar för församlingens långsiktiga ekonomi och förvaltning. Vi har bidragit till utveckling inom begravningsverksamheten och drivit frågor kring miljö och integra­tionsarbete. Vi är särskilt glada över att ha lett arbetet som tog fram förslag på en ny begravningsplats vid S:t Eriks kyrka. POSK har också haft ordförandeskapet i alla fyra distrikt och sett till fler unga beslutsfattare kommit in i kyrkorådet och församlingens övriga styrelser.

 Vad vill vi i POSK göra för att hjälpa utsat­ta grupper?
– POSK vill motverka all form av diskrimine­ring. Människor med särskilda behov ska ges en röst i mötet med myndigheter men också få hjälp genom olika diakonala stödinsatser. Många unga mår idag dåligt. Vi vill därför öka stödet till unga med psykisk ohälsa. Som kyrka, grundad av flyktingbarnet Jesus har vi en särskild kallelse att ta hand om människor som flyr för sina liv och hjälpa nyanlända in i samhället, bland annat genom att erbjuda läxhjälp och språkcaféer. Svenska kyrkan ska också fortsatt stötta människor som söker hjälp vid akut kris och erbjuda stöd och gemenskap för sjuka, en­samma och sörjande. 

Hur kan kyrkan vara relevant för alla människor i Sollentuna?
– Vi tror att Svenska kyrkan bara kan bli relevant om de som styr och leder försam­lingen också tycker att den är relevant. POSK anser att delaktighet och ideellt engagemang är nyckeln till en växande kyrka som möter människors behov i livets alla skeden.

Ska Svenska kyrkan fortsätta vara huvud­man för begravningsverksamheten?
– Vi är glada och stolta över våra vackra kyr­kogårdar och en väl fungerande begravnings­verksamhet. Eftersom bara medlemmarna i Svenska kyrkan har demokratisk möjlighet att påverka besluten inom begravningsverksam­heten, måste insynen öka om Svenska kyrkan ska förbli huvudman för en verksamhet som omfattar alla. Därför har POSK drivit igenom förslaget att öka delaktigheten i beslut rörande begravningsfrågor för personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Hur vill POSK att församlingen ska jobba vidare för att bli mer klimatsmart?
– POSK vill ha en grön och klimatsmart drift och förvaltning av församlingens kyrkor och begravningsplatser. POSK har bidragit till att minska församlingens flygresor och vill aktivt jobba vidare med hållbarhetsfrågor utifrån församlingens miljödiplomering.

 

Frågor som POSK vill satsa på!

  • Storsatsa på barn och unga, så att fler vill döpas, konfirmeras och delta i församling­ens barn- och ungdomsverksamhet.
  • Erbjuda en trygg lägerverksamhet för alla åldrar och stötta församlingens viktiga ledarutbildning.
  • Vi vill fortsätta planerna på ett äldrebo­ende i Silverdal och utreda möjligheten till att bli en icke vinstdrivande aktör inom omsorg och förskola.
  • Stimulera till ett ökat ideellt engagemang, ge förutsättningar för församlingens körer att utvecklas och verka för kulturell bredd och förnyelse.
  • Vi vill minska administrationen och frigöra resurser till diakoni, barn- och familjear­bete och för att på på sikt klara underhål­let av våra kyrkor och fastigheter.
  • I stiftsfullmäktige i Stockholms stift vill vi skapa en ”kyrkans turistbyrå” där besökare kan vägledas till gudstjänster, konserter och aktiviteter som ordnas i stiftets församlingar.
  • I kyrkomötet vill POSK stärka församling­arnas roll, införa ett bättre och billigare valsystem och bryta partipolitiseringen

 

Kom med i Posk! Kontakta oss på sollentuna@posk.se

Gilla vår facebooksioda och följ med vad som händer: www.facebook.com/posksollentuna

Gruppledare Posk Sollentuna:  Kristofer Runow kristofer@runowmedia.se 070-8552402
Nr 1 på Posklistan Sollentuna:  Jenni Rosqist jenni.rosqvist@hotmail.com 073-4148561
Nr 2 på Posklistan Sollentuna:  Bengt Nylander benyl@telia.com 070-5464083
Ordf för Posk-Sollentuna:           Anders Lundberg anders@ajlundberg.se 070-6566751