POSK i Nyköpings församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Nu finns möjligheten att rösta POSK på alla tre nivåer, Kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, även här i Nyköping.

Men vad röstar man på då?

Man röstar på kyrkopolitiskt intresserade personer som inte sneglar på partiprogram skapade för andra premisser än Svenska kyrkans. POSK har en lång erfarenhet av att ta ansvar för Svenska kyrkan på alla nivåer.

POSK i Nyköpings församling har som mål att företräda församlingens medlemmar i frågor som rör församlingen på ett sätt som gagnar församlingen. Kyrkan ska vara kyrka, inte ett forum för partipolitiska ställningstaganden.

 

Lokalt program

Vår syn på uppdraget

POSK i Nyköpings församling har som l att Nyköpings församling ska vara öppen för alla som lockas till och berörs av det kristna budskapet inom Svenska kyrkan. Vi omfamnar allmänt demokratiska fri- och rättigheter, som exempelvis yttrandefrihet, jämlikhet och jämställdhet. Vi anser det däremot vara viktigt att hålla partipolitiska ställningstaganden borta från församlingens verksamhet. De kyrkopolitiskt engagerade bör därför företräda församlingsmedlemmarna, inte olika politiska partier.

Beslut som rör församlingen ska fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt och inte stå i strid med kyrkans lära.

Den kristna tron och dess gärningar är grunden för en levande församling. Vi ser ngfald som en möjlighet, på samma sätt som olika uttryckssätt ger bredd och igenkännande i gudstjänstlivet. Enligt oss bör församlingen därför välkomna alla oavsett bakgrund eller läggning.

Vår syn på verksamheten

Alla kristna har ett missionsuppdrag, församlingens mission utomlands sker i första hand genom pengabidrag till ACT Svenska kyrkan. Inom församlingen sker missionen huvudsakligen genom gudstjänster, diakoni och undervisning.

Musik och körsång utgör en omistlig del av gudstjänstlivet.

Diakonin inom församlingen är omfattande och viktig. Den visar på det kristna kärleksbudskapet i praktisk handling. Barnverksamhet och konfirmation är två betydelsefulla områden med tydlig koppling till framtida medlemskap i församlingen. I undervisningen ingår också flera olika studiegrupper som alla fyller viktiga funktioner, t.ex. sorgegrupper och katekumenat.

Vi ser positivt på det hållbarhetsarbete församlingen har utfört och vill gärna vara med och vidareutveckla det. Likaså utför församlingen ett stort och värdefullt arbete med att bevara och dokumentera ett omfattande kulturarv.

 

Insändare

POSK-rösta i kyrkovalet

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta det engagemanget till något visst politiskt parti. POSK menar att kyrkan ska styras av människor med intresse och engagemang för kyrkans församlingar utan att vara beroende av agendor formulerade av allmänpolitiska partier. En öppen och demokratisk folkkyrka som förmedlar evangeliets budskap om befrielse, hopp och livsmod behöver ingen partipolitisk förstärkning.
Politiska partier och deras företrädare fyller en stor och viktig funktion om de utför den uppgift de är avsedda att göra. Att formulera alternativ till varandras politik så att väljarna kan ta ställning till hur olika allmänpolitiska samhällsproblem bör lösas. Men att ta med dessa debatter in i Svenska kyrkans värld leder fel. Då riskerar kyrkan att reduceras till ett medel för att nå partipolitiska mål.
Det är hög tid för de politiska partierna att lämna Svenska kyrkan! Hjälp dem att inse det när du röstar i kyrkovalet.
Johan Schenström
POSK i Nyköpings församling

 

 

Rösta i kyrkovalet – självklart!

19 September är det kyrkoval.
Det stora flertalet av oss är medlemmar i Svenska Kyrkan och får därför vara med och påverka en del av det som sker inom kyrkan.
Kyrkan idag är ju inte bara en plats för bön, predikan och utövande av sin tro.
Ett stort socialt arbete bedrivs genom diakonin. Människor som råkat i själsnöd på grund av olyckor, sjukdom, dödsfall med mera får hjälp och stöd genom kyrkans försorg. Missionsverksamhet, konserter, köraktiviteter, utbildningar och lägerverksamheter. Kulturbevarande bland annat genom ett omsorgsfullt bevarande av kyrkor och annan egendom.
Vill du rösta på de som arbetar utifrån en partipolitisk bakgrund eller de som arbetar endast utifrån vad som är bäst för kyrkans medlemmar utan partipolitisk koppling?
Det är upp till dig men, rösta i kyrkovalet!

 

 

POSK tycker inte illa om politiska partier

Björn Fredlund (S) ondgör sig i en insändare i SN den 10 september över kritiken mot att det finns politiska partier som ännu inte lämnat Svenska kyrkan.

Istället ägnar sig i hög grad de så kallade opolitiska nomineringsgrupperna åt att göra till sin huvudfråga utestängande av andra nomineringsgrupper från framtida kyrkoval”, skriver han.

Här rör Björn Fredlund till begreppen. Det finns inga så kallade opolitiska nomineringsgrupper i årets kyrkoval, det finns däremot partipolitiskt obundna vilket är en avsevärd skillnad. POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) har heller inte för avsikt att utestänga någon nomineringsgrupp från kyrkopolitiken. Det har vi varken vilja eller förmåga att göra. Däremot påtalar vi gärna det olämpliga i att allmänpolitiska partier ställer upp i kyrkovalet. Vi är inte ensamma om det. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén har sagt att det är otidsenligt att partier ska styra kyrkan. Även tidigare ärkebiskoparna Gunnar Weman och KG Hammar tycker det är fel med allmänpolitiska partier i kyrkan.

POSK tycker inte illa om politiska partier, så länge de gör vad de ursprungligen är avsedda att göra. Deras enskilda företrädare får gärna syssla med kyrkopolitiska frågor, bara de låter bli att blanda in partipolitik i sitt eget kyrkliga engagemang. Att vara förtroendevald inom Svenska kyrkan och samtidigt representera ett allmänpolitiskt parti som förtroendevald ställer stora krav på oväld.

POSK är för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

Johan Schenström

POSK i Nyköpings församling


Länk till artikel i Södermanlands Nyheter:

https://sn.se/artikel/hoppade-av-och-bildade-nytt-infor-kyrkovalet/jv9y5pel