fbpx

Replik till Johanna Andersson

Med anledning av blogginlägget den 28 december>> har Lars-Gunnar Frisk skrivit följande kommentar:

Först en liten rättelse: Kampanjen är inte ett ”insamlingsobjekt” i julkampanjen.

På ingångssidan för julkampanjen lyfts särskilt fram en rad olika insamlingsobjekt: arbete med stöd till barn i flyktingläger, liksom olika projekt i Colombia, Syrien, Sydsudan, Kongo och Centralafrikanska republiken.
Tänd ljus för barnen i december>>

Som en del i allt detta finns även med den kampanj om ursprungsmärkning som inte alls handlar om ”olika bojkottåtgärder mot Israel” som Johanna Andersson felaktigt påstår i GP-krönikan.

Johanna Andersson lyfter dock INTE frågan om vem ”i Svenska kyrkan som beslutar om hur en kampanj ska utformas”. I just den detaljen har hon faktiskt rätt: Innehållet i kampanjen – som är ganska harmlöst – ligger mycket väl i linje med en sedan länge väl grundad policy inom kyrkan.

Denna policy har vid upprepade tillfällen formulerats av kyrkostyrelsen, kyrkomötet och Internationella nämnden. När det sen kommer till utformning av enskilda kampanjer inom ramen för olika policies är det självfallet en tjänstemannafråga.
====
Kampanjen om ursprungsmärkning ligger helt i linje med, och utgör en fortsättning på HOPP-kampanjen som startades 2004 och pågick under ett par år. Bakom kampanjen stod Svenska kyrkan, Svenska Missionskyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Caritas, Diakonia, Evangeliska Brödraförsamlingen, Frikyrkliga Studieförbundet (Bilda), Individuell Människohjälp och KFUK-KFUM.

Som en del i en av fem punkter i HOPP-kampanjen, som i övrigt handlade om ickevåld, rättvisa, fred och försoning, fanns: ”uppmanas Sveriges konsumenter att inte köpa bosättarprodukter från de ockuperade områdena.”

Beslut om Svenska kyrkans deltagande togs av kyrkostyrelsen i mars 2003. Till Kyrkomötet 2004 motionerade Joakim Svensson (Frimodig kyrka) och Eva Nyman (Sverigedemokraterna) om att Svenska kyrkan skulle lämna HOPP-kampanjen. Beslutet blev ett Nej till motionerna – och ett stöd för fortsatt arbete inom kampanjen.

Ekumenikutskottets betänkande, som antogs av Kyrkomötet, kan läsas här:
Eu 2004:2>>

Deltagandet i HOPP-kampanjen var alltså väl grundat i de beslutande organen. Den nu (2013) aktuella kampanjen är betydligt mer begränsad än HOPP-kampanjen; den uppmanar inte uttryckligen till bojkott av varor, utan begränsar sig till en enda fråga: att kräva god konsumentupplysning, i form av ursprungsmärkning.

Detta är uppenbarligen ändå tillräckligt för att trigga Johanna Andersson till ännu ett rasande angrepp på Svenska kyrkan – men det kan inte sägas sakna stöd i de hittillsvarande ställningstagandena inom kyrkomöte och kyrkostyrelse.

Om nu någon, av någon anledning, skulle tycka att ståndpunkter från 2003 och 2004 inte längre skulle vara giltiga så kan man söka sig till de senaste årens ställningstaganden, till exempel Kyrkomötets skrivelse 2012:6: Där tog man bland annat ställning för att: "rekommendera församlingarna /- – -/ att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken och Östra Jerusalem."
Kyrkomötets skrivelse 2012:6 http://svenskakyrkan.se/955952

Tilläggas kan att krav på ursprungsmärkning ligger helt i linje med EU:s nuvarande hållning när det gäller varor från Israel.

I kontinuitet med med tidigare ställningstaganden har även Svenska kyrkans Nämnd för internationell mission och diakoni sammanfattat Svenska kyrkans hållning i ett ”Positionspapper för långsiktigt hållbar fred mellan Israel och Palestina”, antaget av internationella nämnden 22/11 2012.

Positionspapperet kan laddas ner för läsning här:
Position för lånsiktig hållbar fred mellan Israel och Palestina 
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=976639>>

I detta dokument sägs bl.a: ”Metoder som avser att förhindra ekonomiskt stöd till ockupationen är legitima vägar att arbeta för fred. En sådan metod kan vara kampanjer riktade mot varor producerade i israeliska bosättningar.”

I policydokumentet sägs även: ”Svenska kyrkan är emot en bojkott av Israel inom internationellt erkända gränser. Svenska kyrkan erkänner och stödjer Israels rätt till existens inom internationellt erkända gränser.” För den som bemödar sig om att läsa det tillgängliga materialet står det helt klart att det varken är orimligt ensidigt eller ”handlar om olika bojkottåtgärder mot Israel” som Johanna Andersson i sitt enögda och rasande angrepp på kyrkan gör gällande.

Sammanfattningsvis:
Svenska kyrkans policy kring Palestina/Israelfrågan är inte ensidig utan väl genomtänkt, formulerad och balanserad.

En ”kampanj” är till sin natur fokuserad på ett begränsat område eller en fråga. Att komma med anklagelser om att en kampanj är ”ensidig” blir därför ganska poänglöst. Däremot kan man naturligtvis ifrågasätta innehållet/sakfrågorna.

POSK har nyligen drivit en valkampanj. Ingen har kommit på den befängda tanken att anklaga oss för att i denna vara ”ensidiga”. Vi kan ju inte gärna uppmana till röstning på flera olika grupper. Däremot kan och bör olika sakfrågor i POSKs program givetvis diskuteras.

Johanna Andersson är naturligtvis i sin fulla rätt att hävda att varor från bosättningar på de ockuperade områdena inte ska ursprungsmärkas, och att svenska konsumenter som inte vill köpa sådana varor därmed ska tvingas avstå från att köpa allt som exporteras från Israel. Men då vore det en fördel om hon argumenterade för detta.
/larsgunnar

Ensidig kampanj

Johanna Andersson skriver i dagens GP (28 december 2013) på ledarsidan om Svenska kyrkans ensidiga kampanj.

GP: En ensidig kampanj från Svenska kyrkan>>

Johanna Andersson beskriver ett insamlingsobjekt i den julkampanj som Svenska kyrkans internationella arbete samlar in pengar till.

Svenska kyrkans internationella arbete visar upp ungefär 35 olika projekt som man samlar in pengar till under julen. Du hittar alla dessa projekt här>>.

Sen finns det också tre särskilda projekt som man kallar sina aktuella kampanjer (läs här>>) där det internationella arbetet lyfter den här bojkottkampanjen som Johanna Andersson skriver om, där finns också stöd till tyfondrabbade i Filippinerna och en gåva till Syrens krigsdrabbade barn.

Frågan som Johanna Andersson lyfter är dock viktigt. Vem är det i Svenska kyrkan som beslutar om hur en kampanj ska utformas? Är detta ett beslut som tagits i kyrkomötet? Då har jag nog suttit och sovit i så fall… Är det ett beslut som tagit i internationella nämnden? I så fall på vems mandat? Eller är det en kampanj som beslutats på kyrkokansliet?

Det vore bra att kunna få svar på den frågan.

Ur POSKs vision och program:
Internationellt arbete
Svenska kyrkans internationella arbete finansieras med insamlade medel, gåvor, anslag samt bidrag från till exempel Sida. POSK anser att de administrativa kostnaderna helt ska överföras till Svenska kyrkans nationella nivå, så att inga insamlade medel behöver användas till administrativa kostnader i Sverige. Arbetet med opinionsbildning är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna och stödet till vänförsamlingsprojekt. POSK anser att pastoraten bör anslå medel till internationell diakoni och mission. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter.

Johanna Andersson är invald för POSK i kyrkomötet 2014-2017

"…inte med fred utan med svärd."

Texterna på annandag jul är skarpa, obekväma och svåra. Jesus är så oerhört tydlig med att hans ord kommer att ställa till det. Det är inget enkelt budskap han kommer med och det kommer att splittra familjer. Plötsligt känns kärleksbudskapet om fred på jorden, allas lika värde och störst är kärleken, väldigt, väldigt långt borta.

Så plötsligt, när jag satt där och lyssnade på predikan i går, så tänkte jag att det kanske inte är så illa för Svenska kyrkan i alla fall. För Jesus ord berör och rör oss fortfarande. Om allt hade varit lugnt och stilla, om alla hade älskat varandra och tyckt likadant, om intresset hade varit ljummet -DÅ ska vi vara oroligare.

Så tänker jag på Svenska kyrkan och den debatt som blossade upp i höstas. Efter ärkebiskopsvalet och debatterna som följde efter det. Hur vi ställs mot varandra, hur ordet om Jesus skapar splittring och vi tar till svärd (ja, nästan i alla fall.)

Jesus och hans ord fortfarande ställer till splittring. Vi ska hjälpa varandra att våga stå för tron på Jesus Kristus. Vi ska hjälpa varandra att lyfta fram Jesus och hans ord. Vi ska hjälpa varandra att våga prata om Jesus och leva på ett sådant sätt att andra också vill följa Jesus.

Ur POSKs program:>>
Bland oss som är engagerade i kyrkan finns det en mångfald av uppfattningar. Inom ramen för den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för finns det avsevärt utrymme att tolka och konkretisera vad kristen tro och kristet liv innebär i ord och handling.
Hela församlingen har del i ansvaret för kyrkans lära. Det är fråga om ett gemensamt uppdrag att förkunna det kristna budskapet. Ett särskilt ansvar har de förtroendevalda, liksom de som är vigda till tjänst inom kyrkan.

De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom, och förutsätter att alla är beredda att respektera varandras olika uppfattningar och att följa demokratiskt fattade beslut. Toleransen för oliktänkande behöver öka, liksom ödmjukheten hos dem som gör anspråk på att stå för den enda sanna uppfattningen i olika frågor. Vi i Svenska kyrkan behöver bli bättre på att hantera konflikter och härbärgera olika uppfattningar. POSK har idéer för framtiden och vill leda utvecklingen mot en kyrka som
karaktäriseras av mångfald och respekt.

Det kom en bok till…

Vi i kyrkomötet översköljs tydligen av böcker i dessa tider. Det är klart att inför en längre ledighet så är böcker ett bra tidsfördriv.

Den här gången är det "Skeptikerns guide till Jesus" av Stefan Gustavsson som kommit i brevlådan. Den har jag inte på pdf så den kan jag tyvärr inte dela med mig av.

De senaste dagarna har det blossat upp en rätt tråkig och onyanserad debatt om dessa olika skrifter som skickats ut. Det beklagar jag.

Däremot tycker jag det är klokt att läsa och ifrågasätta och diskutera sådant som är relevant. Johanna Andersson tar upp just faktafrågorna och innehåll på bloggen Kristen opinion när det gäller boken "Möten med Islam". Boken var en beställning från kyrkomötet för att öka förståelsen för Islam och muslimer.

Den kritik mot boken som Johanna Andersson för fram när det gäller faktadelar är något som borde komma upp under kommande kyrkomötet. Vem faktagranskar böcker som kyrkomötet beställer? Vem är "pastoral" granskare?

Nu ska jag försöka få undan lite till på kontoret innan det blir julledigt ett par dagar. I övrigt ser jag fram emot POSKs kyrkodagar 11-12 januari 2014. Du har väl inte glöm att anmäla dig?

God jul!

www.posk.se/kyrkodagar2014/

Svenska kyrkan sammanfattar 2013

Svenska kyrkan gör – med elva dagar kvar på det här året, en sammanfattning av de stora besluten och händelserna under året.

I pressmeddelandet hittar du också olika länkar>>

Flera röstade i kyrkovalet, ärkebiskop Anders Wejryd tog ställning för Dawit Isaak och samernas urfolksrättigheter. Och Antje Jackelén blev vald till ärkebiskop, första kvinna på ämbetet. 2013 var ett händelserikt år i Svenska kyrkan. Kyrkovalet 2013 var återigen ett valår i Svenska kyrkan. I september gick 691 000 medlemmar och röstade i kyrkovalet. Det var nästan 20 000 fler än i valet 2009. Procentuellt ökade valdeltagandet med 0,8 procentenheter, till 12,7 procent.

Ärkebiskopsvalet
Det blev ett historiskt valresultat i årets ärkebiskopsval. Biskop Antje Jackelén fick 55,9 procent av rösterna redan vid första valomgången och blev därmed den första kvinnan somtar över ärkebiskopsämbetet i Svenska kyrkan. Antje Jackelén tas emot vid en tv-sänd högmässa i Uppsala domkyrka söndagen den 15 juni 2014.
– Det första som kom för mig var: vilken häftig kyrka vi har som kan enas så klart för en ny ärkebiskop. Jag är tacksam för det stora stöd jag har fått, tydligen över hela landet, säger biskop Antje Jackelén till Sydsvenskan direkt efter valet.

Kyrkomöte och kyrkostyrelse
Mandatperiodens sista kyrkomöte hölls i Uppsala i november. Inför nästa mandatperiod, 2014-2017, är Svenska kyrkans högsta beslutande organ så jämställt det kan gå med 125 kvinnor och 126 män. Kyrkomötets presidium består nu av ordförande Karin Perers, 1:e vice ordförande Levi Bergström, och 2:e vice ordförande Carina Etander Rimborg. Till kyrkostyrelsens presidium valdes Wanja Lundby Wedin, 1:e vice ordförande och Mats Hagelin, 2:e vice ordförande.

Kyrkornas världsråd
Kyrkornas världsråds generalförsamling samlades i början av november för tionde gången. Temat för mötet, som hölls i Busan i Sydkorea, var Fred och rättvisa. Biskop Eva Brunne och Celina Falk, ny ungdomsdelegat, valdes in i Kyrkornas världsråds centralkommitté – som har 150 platser och sammanträder varje år. Ärkebiskop Anders Wejryd valdes till president för Europaregionen i Kyrkornas världsråd. Han kommer att företräda rådet i europeiska sammanhang och delta i centralkommitténs arbete. Kyrkornas världsråd har sammanlagt åtta presidenter för olika regioner.

Katastrofhjälp till Filippinerna
Katastrofinsatser i Filippinerna efter tyfonen som drabbade landet i november pågår för fullt. Fortfarande, en dryg månad efter tyfonen, handlar det mycket om att dela ut förnödenheter. Samtidigt har arbete påbörjats för att hjälpa människor som har förlorat sin möjlighet att försörja sig, till exempel genom fiske, att hitta nya arbeten. ACT-alliansen, som Svenska kyrkan är en del av, har ambitionen att nå 300 000 människor i Filippinerna.

Svenska kyrkan och hållbara investeringar
Det finansiella resultatet för Svenska kyrkans nationella nivå 2012 överträffade förväntningarna. Investeringarna som kännetecknas av hållbarhet och långsiktighet gick bättre än marknaden.
 – Vi ser att bolag som jobbar bra med miljö, mänskliga rättigheter och korruption också ger god avkastning. Svenska kyrkan är en långsiktig investerare med en tydlig hållbarhetsagenda, säger finanschef Anders Thorendal.

Svenska kyrkans kulturarv
I juni beslutade Svenska kyrkans kyrkostyrelse om en rekordutdelning av kyrkoantikvarisk ersättning 2014. Stiften delar på över 700 miljoner kronor. Mest medel beviljades för vård och underhåll av kyrkor och kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Nytt för i år är bland annat satsningarna på kyrkliga textilier och kyrkans böcker.

Svenska kyrkan och klimatfrågan
Svenska kyrkan och ärkebiskop Anders Wejryd har under året varit mycket engagerade i klimatfrågan. I maj medverkade Anders Wejryd och biskoparna Hans-Erik Nordin och Antje Jackelén vid ett klimatmöte i Washington. Tillsammans med den amerikanska episkopala kyrkan träffade de företrädare för Vita husets administration samt senat och kongress.

De tre biskoparna skrev i tidningen Dagen: ”Klimatfrågan kräver samhällsförändringar. Huvudansvaret kan inte bara läggas på enskilda individer eller företag. Det krävs gemensamt ansvarstagande, delande av kunskap, politiskt mod och handlingskraft. Tiden är kort, uppgiften stor. Vi vill se blocköverskridande politiska överenskommelser för att nå rejäla utsläppsminskningar och en ansvarsfull internationell klimatpolitik från Sveriges sida.”

Under hösten skrev samtliga biskopar på Aftonbladet debatt:
”Även om läget är allvarligt, lever vi också i en möjligheternas tid. Det finns många skäl att vara hoppfull. En klimatomställning är chansen till en rättvisare, fredligare och hållbarare värld, som vi kan lämna över till nästa generation. ”

I november, inför FN:s klimatförhandlingsmöte COP19, skrev ärkebiskop Anders Wejryd och Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén till miljöminister Lena Ek att de förväntar sig att Sverige driver på för bland annat utsläppsminskningar och stöd till klimatfinansiering – utan att det påverkar biståndet. Samtidigt presenterade Svenska kyrkan rapporten ”Klimatutmaningen – från kris till möjligheter” om klimatomställningens positiva effekter.

Svenska kyrkan och TeliaSonera
I början av februari krävde Svenska kyrkan kursändring i TeliaSonera efter att bolaget fått svidande kritik i Mannheimer Swartlings korruptionsutredning. 
– Oavsett den rättsliga bedömningen har det blivit uppenbart att TeliaSonera haft en väldigt minimalistisk syn på företagsansvar. Bolaget har expanderat kraftigt i öst utan att ha ett genomtänkt arbete för mänskliga rättigheter och mot korruption. Det står klart att man inte gjort de efterforskningar man borde ha gjort i Uzbekistan. Nu gäller det att se till att företaget ändrar kurs med en ny ledning, som öppet redogör för historien och hur man kommer att gå vidare, säger Svenska kyrkans finanschef Anders Thorendal.
Bristerna inom bolaget vid etableringen i Uzbekistan 2007 och även senare, visade sig dock vara så allvarliga att Svenska kyrkan på nationell nivå kort därefter beslutar att sälja sitt innehav i bolaget.
– Vi säljer våra aktier i bolaget i väntan på att en ny vd och styrelse klargör riktningen framåt och visar på en hög ambitionsnivå, meddelar Anders Thorendal.

Svenska kyrkan under Almedalsveckan
Under Almedalsveckan arrangerade Svenska kyrkan nio seminarier och ärkebiskop Anders Wejryd deltog även i andras arrangemang. Vi lyfte bland annat frågor om skogens sociala värden och om hållbar konsumtion. Stor uppmärksamhet fick Svenska kyrkans seminarium om hållbara investeringar.

Svenska kyrkan och Dawit Isaak
I september träffade ärkebiskop Anders Wejryd Eritreas ambassadör för ett samtal om situationen i landet och om den fängslade journalisten Dawit Isaak. Ärkebiskopen överlämnade, som en del i Expressens kampanj inför 12-årsdagen av fängslandet, ett brev med budskapet: ”Detta är en situation som djupt oroar oss alla som älskar Eritrea och som i så många år har försökt att tjäna landet och folket i Eritrea så gott vi förmått. Jag vill i ljuset av detta uttrycka vikten av att den fängslade svensk/eritreanske medborgaren och journalisten Dawit Isaak friges, av humanitära skäl.”

Svenska kyrkan och urfolkens rättigheter
Anders Wejryd tog ställning för samernas urfolksrättigheter i samband med gruvindustrins expansion i Norrland. På DN debatt skrev han: ”Storskalig exploatering tillsammans med klimatförändringarna hör till de största hoten mot samernas framtid i Sverige.”
När samerna i slutet av oktober demonstrerade på Sergels torg, gav ärkebiskopen sitt stöd:
”I Sverige ignoreras samernas situation och urfolkens rättigheter lyser med sin frånvaro. I dagsläget har de svårt att ens göra sina röster hörda när beslut fattas i frågor om till exempel gruvexploatering, säger ärkebiskop Anders Wejryd. Sverige har flera gånger fått kritik från FN och Europarådet för hur urfolksfrågorna hanteras av regeringen.
Regeringens mineralstrategi från i våras strävar efter att fördubbla antalet gruvor till år 2020 och att tredubbla dem till år 2030. 

Kyrkodagar i Matparadiset

POSKs kyrkodagar 11-12 januari 2014 kommer att äga rum i Vaksalaskolans matsal ”Matparadiset”. Vaksalaskolan ligger precis i närheten av centralen och bredvid Uppsala konsert och kongress.

Anmälan till POSKs kyrkodagar görs via vår webbkalender. (Anmälan stängd)

Ur programmet:

  • Vad är stiftet och vad har det för uppgifter? Per Westberg
  • Hur gick det i kyrkovalet för POSK? Lars-Gunnar Frisk
  • Barnkonsekvensanalys – vad är det och hur gör man? Hannah Kroksson
  • Fastighetsutredningen och utjämningssystemet – Per Lindberg
  • Dela tro Dela liv – Maria Wingård
  • ”Mind the gap” – Sofia Särdqvist och Mats Rimborg
  • Min roll som POSkare Anna Lundblad Mårtensson mfl

Det blir också tid till andakter, högmässa och nätverkande. Ett utmärkt
tillfälle att möta helt nya och mer erfarna POSKare från hela landet.Tveka inte! Anmäl dig i dag!

En ny bok i brevlådan

Förra veckan fick alla nya kyrkomötesledamöter en e-post med en pdf-bok. En bok som var ett uppdrag som det gamla kyrkomötet hade givit kyrkokansliet och som handlade om Svenska kyrkans förhållande till islam.

(Jag skrev om boken här>>)

Boken uppfattades av några som en julklapp och ifrågasattes väldigt. I tidningen Världens i dag pågår just nu en insamling för att Svenska evangeliska alliansen ska kunna skicka ut en annan bok till kyrkomötet istället "Skeptikerns guide till Jesus".

Gott så – det finns många spännande böcker att läsa. Nu skulle ju inte "Möten med Islam" uppfattas som en julklapp utan ett sätt för det nya kyrkomötet att sätta sig in i frågor som kyrkomötet har behandlat.

I dag dök det upp ytterligare en bok i mitt e-postflöde. Förra året inbjöd ärkebiskop Anders till "Möte Barn och Unga". Nu har det skrivits en bok som heter "Livsmod, om teologi, barn och unga".

Du kan läsa hela boken här via issuu:

 

Jag var med på mötet, som var ett ovanligt välordnat och välmatat möte. Spännande föredrag och mycket som hände. Det ska bli spännande att titta på den här boken.

Så här står det om boken på intranätet:

”Kristen tro handlar om livsmod. Vi vill stärka barns lust att leva.” (Anders Wejryd)

För ett drygt år sedan, 16-17 november 2012, bjöd ärkebiskop Anders Wejryd in till Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 i Uppsala. Under två dagar samlades runt elvahundra personer i Uppsala Konsert & Kongress och i Uppsala domkyrka. I estradprogram, seminarier och gudstjänster lyftes frågor om barnets rättigheter i Sverige och i världen. Hur kan Svenska kyrkan tillsammans med andra bidra till barnets bästa? Hur kan kristen tro hjälpa barn och unga att hantera sina liv?

Till konferensen fick mötets projektledare Maria Södling i uppdrag att skriva en text om teologi, barn och unga. Texten är också ett resultat av programmet Barn och unga 0-18 år som bedrivits på Svenska kyrkans nationella nivå mellan 2009 och 2012. Nu finns skriften Livsmod – om teologi, barn och unga. Den vänder sig till dem som på olika sätt arbetar med barn och unga i församlingen, men också till andra intresserade.  

Ur POSKs vision och program:
POSK verkar för den för nationell nivå, stiften och församlingarna gemensamma och långsiktiga satsningen på lärande och undervisning i alla
åldrar. Kunskapen om kristen tro och Svenska kyrkans liv och uppdrag försvagas snabbt i vårt land vilket betyder att många människor saknar ett språk för en andlig längtan och för religiösa erfarenheter.

POSK vill att församlingarna ska vara öppna och välkomnande för alla som söker sig dit. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan ska församlingarna kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande undervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap. På detta sätt rustas människor att leva sin tro i vardagen.
(…)

Svenska kyrkan har ett ansvar för dopuppföljning och POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Arbetet med konfirmander behöver stärkas och de unga ledarna lyftas fram.Vi behöver ständigt utveckla nya vägar att möta unga människor. Det behövs vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan och i gemenskapen på internet.

Gudstjänstlivetbehöver erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan behöver föryngras och använda många olika former för att göra barn och ungdomar delaktiga. POSK menar att starka barn- och ungdomsrörelser är viktiga för kyrkan och vill lyssna till och stärka Svenska Kyrkans Unga, Salt, Credo, Kriss med flera.

Religionen tar plats

I dag har Svenska kyrkan släppt ett pressmeddelande om en undersökning man har låtit göra. Vet människor varför vi firar jul? Ja, det visar sig att nära 80% av svenska folket som svarat på enkäten vet varför vi firar jul.

Mer än 80 procent av Sveriges befolkning vet att julen firas med anledning av Jesu födelse. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Svenska kyrkan.

– Julen har många motiv men jag är glad att firandet av Jesu födelse ses som en självklar orsak av nästan alla, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

Du kan läsa hela pressmeddelandet här
MyNewsDesk: Stor kunskap om varför vi firar jul>>

Jag läser också en artikel av Ulla Johansson som skriver i SydSvenskan och fullständigt ondgör sig över religionens plats i samhället, i medier och i skolan.
Sydsvenskan: "Varför denna religiösa propaganda?">>

Varför denna religiösa propaganda? Varför stödjer SR:s och SVT:s ledning Svenska kyrkan och andra kristna samfund med så generös programtid? Det behövs en diskussion kring programmens karaktär. Varför förbigår landets intellektuella elit dem med tystnad?
Sverige är en sekulär stat och statens institutioner ska inte
påverkas av religiösa regler eller föreställningar. Inte heller ska de påverka människor i denna riktning.
(…)
Mindre barn påverkas med Bibeläventyret, som lär barnen bibelns berättelser.
Små barn tror på vad vuxna berättar – i detta fall kristna sagor och myter. Här sker således en öppen indoktrinering där kyrkan får hjälp av skolorna. Men skolorna borde inte släppa in Riddarskolor eller Bibeläventyret. De är inte konfessionsfria ”äventyr”.

Ja… Religionen… Visst är det intressant att religionen berör och rör så mycket? Och det handlar inte bara om religionen i sig. Det handlar också om de stora berättelserna. Vilket jag tror att Ulla Johansson totalt missar. Som författare, oavsett vilken inriktning, borde hon förstå att religionen och dess berättelser utgör en betydande del av hela vårt samhälle.

I helgen var jag på två olika musikaler. "The book of Mormon" och "Spamelot". Två musikaler som på olika sätt också tar upp religion och trosfrågor.

"The book of Mormon" handlar om mormoner och deras bok. Den driver hejdlöst med deras religion, hur den har uppstått, vad den står för och hur den sprids. Men vet ni vad – i programbladet är det två stora annonser som Mormonerna satt in. De tar alltså chansen att göra reklam för sig själva när folk samlas för att se en parodisk musikal om deras tro.

Vi ska aldrig skämmas för vår tro. Mormonerna gör det helt klart inte utan tar chansen att göra reklam. De ställer sig i flödet. Lyckas Svenska kyrkan med det?

"Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört!"

POSKs vision är tydlig och klar!

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Per fick medalj

I går delade Svenska kyrkan i Göteborg ut Staffan Holmgrenmedaljen. Medaljen delas ut till någon som gjort betydande insats inom Svenska kyrkans administration.

Det är ett område som vi kanske inte tänker på så ofta. Administrationen och organisationen, ramarna som hjälper oss att hantera den viktiga verksamheten. Så att andra kan få göra det som de är bäst på. Så att gudstjänst, mission, diakoni och undervisning kan genomsyra våra församlingar.

Per Westberg har gjort betydande insatser inom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och som tjänsteman i kyrkomötet.

Medaljen delades ut av kyrkomötets ordförande Gunnar Sibbmark och det var hans sista officiella uppdrag som ordförande.

MyNewsDesk: Per Westberg får Staffan Holmgrenmedaljen 2013>>
Kyrkans Tidning: Per Westberg får medalj>>

Möten med Islam

Kyrkomötet tog för ett par år sedan beslut om att ge ut en bok om Svenska kyrkans kontakter med islam. Nu har boken givits ut i en ny utgåva 2012 eftersom den första tog slut. Den har nu skickats ut till det nyvalda kyrkomötet via e-post och pdf.

Du kan läsa den här via Issuu.

 

 

Så här stod det följebrevet till alla kyrkomötesledamöter:
Möten med islam
Vilka kontakter har det kristna Sverige haft med den muslimska världen och muslimer? Varför är Koranen så viktig för muslimer? Vad betyder halal? Ska vi tala med varandra som troende bröder och systrar eller ska vi fortsätta att låta vår rädsla styra och tala om varandra? Vi översänder här Möten med islam. Skriften är beställd av ett tidigare kyrkomöte. Eftersom första upplagan tog slut utkom den i en ny och reviderad upplaga 2012.

Med boken vill Svenska kyrkan bidra till att öka kunskapen om islam och muslimers sätt att leva. Frågan är mycket aktuell i både samhället och kyrkan. Religionsmötet, dialogen mellan vår kristna kyrka och muslimer, pågår men mer kunskap behövs hos alla förtroendevalda.

Främlingsfientlighet har blivit något vi möter så gott som dagligen. Möten med islam pågår hela tiden, ökad kunskap om islam blir en hjälp i dessa möten.

Tanken bakom Möten med islam är att texten ska vara lättillgänglig och pedagogisk. Den vänder sig till förtroendevalda och medarbetare i hela Svenska kyrkan.

Uppdaterad 20131212

I går skrev Johanna Andersson på bloggen Kristen Opinion om den utskickade boken "Möten med Islam" som hon uppfattade som en julhälsning från kyrkokansliet.

Kristen Opinion "Oväntad julhälsning">>

Andersson skriver:
Som en julhälsning fick vi tillträdande ledamöter i det nya kyrkomötet en liten bok i veckan. Något överraskande i julsammanhanget heter boken ”Möten med islam”.  I baksidestexten ställs den ledande frågan: ”Skall vi tala med varandra som troende bröder och systrar eller skall vi fortsätta att låta vår rädsla styra och tala om varandra?”
Vem ska fortsätta med vad? Man undrar onekligen vilka som anses ingå i textens inkluderande ”vi”.
Innehållet är en lättversion av populär islam. Möjligen kan man förvänta sig att normalt allmänbildade tillträdande kyrkomötesledamöter känner till detta redan innan läsningen av julhälsningsboken (islams fem pelare, koranen, Muhammed, sharia osv).

Att boken skulle vara en julhälsning eller "julklapp" till det nya kyrkomötet dementeras av kyrkomöteskansliet. Det handlade bara om ett utskick som kom i december.

Det är bra att läsa böcker kritiskt. Det är bra att föra en diskussion om det arbete som kyrkokansliet utför på uppdrag av kyrkomötet. Jag ser fram emot intressanta diskussioner i kyrkomötet.

Johanna Andersson är nyvald ledamot i kyrkomötet för POSK.

Uppdaterad 20121217
Tidningen Världens idag skriver också om utskicket till kyrkomötets nya ledamöter. Enligt tidningen ska Svenska evangeliska alliansen ha startat en insamling som ska möjliggöra att alla ledamöter också skulle få boken "Skeptikerns guide till Jesus av Stefan Gustavsson.

Världen idag: Vill ge Jesusbok till alla i kyrkomötet>>