POSK i Linköpings stift


POSK – Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan – har som vision
att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv
och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK verkar för att Svenska kyrkan i Linköpings stift ska
vara öppen, närvarande och inge hopp och tillit hos människor oavsett ålder och bakgrund
vara en gemenskap som är välkomnande och fördjupande och med den kristna tron som grund respekterar varje människa

POSK vill att Svenska kyrkan ska
* erbjuda närvaro, gemenskap och växande
* förmedla befrielse, hopp och livsmod
* se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
* respektera individen och glädjas åt mångfalden
* vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet samt värna om den utsatta
* ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag vara en brobyggare mellan kyrkor och samfund
* sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK i Linköpings stift verkar för att
* stärka dop och konfirmationsseden och kunskapen om kristen tro hos människor i alla åldrar
* bidra till att förverkliga och stärka barnets rätt till andlig utveckling enligt FN s barnkonvention och särskilt uppmärksamma och stödja de barn och ungdomar som lever i en utsatt livssituation
* fortsätta utveckla det diakonala arbetet i stiftets församlingar så att varje människa får stöd utifrån sin egen livssituation
* vidareutveckla kyrkans engagemang som en samhällsaktör, bl.a. genom att verka för en minskad segregation i alla dess former
* värna vårt kyrkliga kulturarv och verka för att kyrkobyggnaderna är öppna och tillgängliga värna vårt andliga och kulturella arv genom musiken, i såväl gudstjänster som i konserter.
* Vidare att mer aktivt arbeta för rekrytering och utbildning av kyrkomusiker
* stärka förutsättningarna för ideella insatser, utifrån vars och ens eget intresse och kompetens. Varje enskild medlem är en ovärderlig tillgång
* värna jordens resurser och bidra till internationell solidaritet genom Svenska kyrkans internationella arbete
* förtydliga församlingsrådens roll och inflytande
* skapa generationsövergripande mötesplatser
* gudstjänsterna blir en mötesplats för alla

POSK´s kandidater är engagerade i det lokala församlingslivet och väl förankrade i kyrkans liv och verksamhet. Engagemang i och för Svenska Kyrkan ska grundas på dess tro och lära och inte på allmän partipolitik. Vi verkar för att demokratin inom Svenska Kyrkan förnyas och att valsystemet förenklas med direkta val endast till lokal nivå och indirekta val till stifts- och riksnivå. POSK vill ta ansvar för och verka för utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Svenska kyrkan har ett val 2017 – det har DU också!