POSK i Linköpings stift

POSK är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

Vi vill skapa en bred delaktighet för den kristna tron och livet i Svenska kyrkan, mitt i samhället. Vårt arbete bygger därför på ditt och mitt personliga engagemang. Vi anser att kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

I Linköpings stift finns 101 församlingar, 30 pastorat och sex kontrakt fördelade i Östergötland och norra Småland. Som samverkande organ finns POSK Linköpings stiftsförening.

Vad gör stiftsföreningen?

Vår viktigaste uppgift är att vara ett stöd till de lokala POSK-grupperna i stiftet. Föreningens styrelse har en samordnande uppgift i samband med kyrkovalet som äger rum vart fjärde år, nu närmast den 19 september 2021.

Stiftsföreningens prioriteringar 2021:

– Synlighet och aktivitet i samhällsdebatten.
– Uppmuntran och stöd för att bilda nätverk mellan olika POSK-föreningar/grupperna i Linköpings stift.
– Att fungera som bollplank till de lokala grupperna.
– Stöd till att bilda nya föreningar inom stiftet.
– Att vara en länk mellan riksföreningen och de lokala föreningarna/grupperna
– Koordinering av valarbetet inom stiftet där vi har möjlighet att dela ut mindre bidrag till de lokala grupperna i samband med valarbetet.
– Säkerställande att nomineringar till stiftsfullmäktige och kyrkomöte sker transparant och demokratiskt

Stiftsföreningens viktigaste prioritering 2020/2021 är att fortsätta arbeta för att stärka gemenskapen och det personliga engagemanget i kyrkan. Vi tror på en kyrka som byggs på delaktighet. Därför vill vi inspirera till möten på lokal nivå, gärna med inbjuden talare där man kan samlas för att diskutera aktuella frågor.

Det här vill vi arbeta för i Linköpings stift:

Andlig utveckling
Vi vill utveckla stiftsgårdarna Vårdnäs och Gransnäs samt Pilgrimscentrum i Vadstena, platser för andlig fördjupning och inspiration .
Vi vill att stiftet skall ta tillvara och främja församlingarnas levande gudstjänstliv och diakonala arbete. Vi vill visa att varje människa är en ovärderlig resurs för att bygga kyrkan starkare.
Vi vill utveckla det kyrkliga kulturarvet och kyrkans levande traditioner tex genom musik och byggnader.

Hållbarhet
Vi vill att Linköpings stift är ett föredöme i att värna om jordens resurser och dess människor. Detta gör vi med ansvarsfull miljöhänsyn och uthållig förvaltning av stiftets olika gemensamma tillgångar.

Samhällsengagemang
Vi vill vidareutveckla kyrkans roll som en pådrivande samhällsaktör och vara en tydlig röst mot orättvisor och utanförskap.

Varför ska du rösta på POSK i kyrkovalet? Här hittar du vad vi brinner för

 


Möten och aktiviteter 2021
Ändringar i kalendern kan komma att ske beroende på pandemiläget.
Medlemsmöte 21 augusti  (mer info kommer).

Kyrkovalet 2021:
6–19 september 2021 Förtidsröstning (Läs mer)
19 september 2021 Valdagen (Läs mer)

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.


Kontakt med stiftsföreningen:
linkopingsstift@posk.se  eller gå till Kontakt för mer kontaktuppgifter.

Följ oss på facebook:  POSK i Linköpings stift