POSK i Växjö stift

Vision

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

I Växjö stift vill POSK särskilt arbeta för:

  • att församlingarna ännu tydligare blir centrum i kyrkans verksamhet
  • att stiftet med hög kompetens fyller sitt särskilda uppdrag att stödja församlingarna
  • att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar i församlingarna
  • att med öppenhet och respekt samverka med målet ”församling och stift hand i hand” enligt framtidsbilderna
  • att stiftet stödjer församlingarna i att utveckla gudstjänstlivet så att fler känner glädje i levande och angelägna gudstjänster med djup och bredd
  • att stiftet aktivt ska stödja rekrytering och utbildning av människor för tjänst i församlingarna
  • att stiftet aktivt medverkar till att ge kyrkomusiken en framskjuten roll i gudstjänsten och att musiklivet i församlingarna ska bevaras och utvecklas
  • att barn och unga får möta kyrkomusiken i olika sammanhang och att musikalisk utbildning erbjuds
  • att alla församlingar utför ett starkt och strategiskt diakonalt arbete
  • att stiftet stödjer alla församlingar i arbetet för rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser
  • att kulturarvet i form av kyrkor och kyrkogårdar ska vara välskötta, tillgängliga och öppna för besök och enskild andakt
  • att motverka all särbehandling på grund av kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder
  • att förstärka och fördjupa utbildning för församlingarnas medarbetare. Det gäller anställda, förtroendevalda i församlingsråd och kyrkoråd samt ideella
  • att ta ansvarsfulla beslut som gynnar kyrkan idag, imorgon och i framtiden

Kontakt

Vid frågor om POSK i Växjö stift så svarar gärna ordförande Victor Ramström på dessa,
E-post: victor.ramstrom@posk.se
Telefon: 0705-457719