fbpx

ÅENEHKS PROGRAMME POSKen GӔRHKOEVEELJEMASSE 2021

Kortprogram på sydsamiska i kyrkovalet 2021

POSK – Krirriepolitihkeles ov-gårreldh Svïenske gärhkosne

NÏEKEDIMMIE

POSKen nïekedimmie lea Svïenske gӕrhkoe edtja ektievoete årrodh gusnie Jupmelen åssjalommesh gyrhkesjemisnie jïh jieliemisnie vuesehte  jïh gusnie Jeesuse Kristussen bïjre tjïelke soptseste.

FRIJJE GӔRHKOE

POSK ussjede paartijjen faamoeh Svïenske gӕrhkoen bïjre tjoevere galkedh. Tjarkedihks veeljemelihtsegh dejtie paartijjedåehkijste sijhtieh jijtjedh laavenjassh gӕrhkose buektiehtidh mejtie sjiehteles staatese jïh tjïeltese. Svïenske gӕrhkoen almetjh gieh nӕnnoestieh edtjieh demokratijen mietie veeljesovvedh jïh gӕrhkoekrirrij åvteste barkedh, ij goh misse paartijij åvteste.

POSK sӕjhta nӕmhtie barkedh

 • ahte veeljemevuekiem jeatjadehtedh juktie aelhkebe jïh lihties sjӕdta
 • ahte gӕrhkoekrirrieh edtjieh stiftefaamohkem jïh gӕrhkoetjåangkoen lihtsegh veeljesovvedh sjisjnjeldh veeljemisnie
 • ahte vuartasjidh vaenebe maeksedh tjarkadihks barkoen åvteste
 • ahte gosse nӕnnoestidh gӕrhkoekrirrien bïjre dam nuepien mietie darjodh barkoen jïh lihtsegi ektesne
 • ahte naasjovne daltesen jïh stiften teoelogiske maadtoem jïh darjomassem goerehtalledh.

VELVIESVOETE – NUEPIE

Svïenske gӕrhkoen jahkosne, barkosne jïh öövtiedimmesne maahtah toelhkestidh mij kristelasjh learoeh jïh kristelasjh jieleme lea.  Vihkeles vijries jïh daajroes gyrhesjimmie-jielemem utnedh jïh sjïere vuekieh gååvnesh dam vuesiehtidh. Dah gӕrhkoen vuekieh jïh åssjalommesh mejtie Svïenske gӕrhkosne tjaakenieh leah rӕjhkoes.

POSK ussjede

 • ahte gӕrhkoen dïedte lea gaajhkide dovnide vaarjelidh narrahtimmien, tjoelen jïh jeatjha naarahtimmiemaadtoen vuestie.
 • ahte vihkeles gaajhkh dovnesh, seamma magkeres seksuelle vuekiem utnieh jallh magkeres tjoelemaadtoem utnieh, dejtie Svïenske gӕrhkose  aavosne dåastoehtidh jïh krööhkestidh
 • ahte guktie gӕrhkoetjåangkoe pruvremen bïjre nӕnnoestamme paarrij gaskemes mah seamma tjoeleste dïhte edtja styngkehke årrodh
 • ahte stoerre åssjalommesem utnedh gosse dåehkieh sjïere åssjalommesigujmie gӕrhkosne gaavnesieh.

GӔRHKOEKRIRRIE JARNGESNE

Jielije jïh buerie sjugneles gӕrhkoekrirriem bigkedh lea gӕrhkoen vihkleles barkoe jïh laavenjasse gaajhkide gӕrhkosne. Gӕrhkoekrirrie jïh gӕrhkoe lea maadtoe fïerhtede kristegassjen jaahkose jïh abpe barkose mejtie maehtieh ektesne darjodh. Gӕrhkoe edtja iktesth gïelem årrodh dejtie almetjidie gieh nåake utnieh jïh fïerhtede almetjem dåastoehtidh.

POSK sӕjhta nӕmhtie barkedh

 • ahte maaksoegabts barkijh ohtsedh, dejtie ööhpehtidh, eevtjedh jïh dïedtem vedtedh
 • ahte gӕrhkoekrirrie styngkehke berkieh ekumeniske barkojne
 • ahte trainee-jaepie jïh naemhtemes ïedtjem provhkedh dïrreginie gosse barkijh ohtsedh
 • ahte ektielaavlome jïh gӕrhkoemusigke edtja vihkeles sijjie årrodh noerij musigkevuakan
 • ahte jienebh gӕrhkoemusigkere edtjieh instrumentaale ööhpehtimmiem utnedh sijjen barkosne
 • fïerhtede gӕrhkoekrirrie plaanem utnieh guktie lïerehtidh jïh ööhpehtidh smaavemaanaj tijjeste geerve alterasse
 • ahte barkoem eevtjedh beetnehdåarjegem åadtjodh internaasjovne, diakone jïh buerie sjugneles barkose.

GӔRHKOE MIJ JEATJTA DORJE 

Goh kristegassjh mijjen barkoe lea sjugniedimmiem vaarjelidh mejtie Jupmele mijjese vaadteme jïh ektesne buerielaakan jieledh. POSK sӕjhta Svïenske gӕrhkoe edtja stynkehke barkedh daejredh daaletje gyhtjelassij bïjre mejtie seabradahkem dievvede jïh vuesiehtidh guktie jeatja vuekien mietie jieledh.

POSK sӕjhta nӕmhtie barkedh

 • ahte fïerhtede gӕrhkoekrirrie edtja diakonem utnedh
 • ahte stuerebe biehkie skaehtiemaaksojste buerie jieliemistie edtja Svïenske gӕrhkosne årrodh
 • ahte Svïenske gӕrhkoe dïedtem vaalta sjugniedimmien bïjre jïh heerredh daelhkie jeatjligkie sjidteminie
 • ahte reaktoe åesiestimmiem duedtedh jïh styngkehke eatnemen maelmide nuhtjedh
 • ahte abpe eekem vaarjelidh guhkies vååjnosne jïh styngkehke barkedh etiske jïh ekologijske vuekiej mietie
 • ahte mijjen vihkeles kultuvre-aerpiem vaarjelidh mejtie mijjen gӕrhkoeh leah jïh dejtie gaahpede utnedh jïh dam bӕjjoehtidh.

Daate lea åenehks tjaalege POSKen programmeste gӕrhkoeveeljemasse 2021. Abpe programmem maahtah svïenske gïelesne lohkedh.

Gærhkoeveeljemebïevnesh/Kyrkovalsinformation på olika språk, på Svenska kyrkans webb.

Översättning: Karin Rensberg Rihpa