fbpx

Det är personerna som behövs – inte partierna!

Smålandspostens debattsida skriver Mats Nilsson och Veine Backenius om att Svenska kyrkan behöver alla.

De börjar med att skriva: ”Det är svårt att förstå varför inte partier med ett klart program inför framtiden inte skulle delta i kyrkovalet. Inom Centerpartiet finns många människor som med intresse och stort engagemang deltar i Svenska kyrkans arbete på olika nivåer och som fått möjligheten att delta i arbetet att ta fram ett valprogram inför valet den 17 september 2017.”

Redan här gör Nilsson och Backenius ett systemfel, tycker jag. De tror att partiet och människorna som engagerar sig är samma sak. För oss i POSK är det helt olika saker. Jag behöver inte ha ett parti bakom mig för att ställa upp med mitt engagemang i Svenska kyrkan. Det är att jag är kristen i första hand, som avgör att jag vill lägga mitt engagemang i Svenska kyrkan – oavsett vilket parti jag ställer upp för eller röstar på i de allmänna valen.

Debattörerna skriver” Med utgångspunkt från den kristna tron vill vi arbeta vidare i framtiden med Svenska kyrkans viktiga frågor.”

Just så – det är med utgångspunkt från min kristna tro som jag engagerar mig också.

Debattörerna fortsätter ”Vi menar att människor som arbetat under lång tid i ett politiskt parti är en tillgång och har samma rättighet att ställa upp i kyrkovalet som alla medlemmar har i Svenska kyrkan.”

Absolut, säger jag – helt rätt. Och vi i POSK skriver i vårt program;

”POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.(…) POSK anser också att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Företrädare knutna till de politiska partierna strävar ofta efter att utforma kyrkliga bestämmelser efter de regler som gäller för stat och kommuner. Ett tydligt exempel är det komplicerade och kostnadskrävande sättet att genomföra kyrkliga val. Det är resultatet av en okritisk överföring av systemet för allmänna val till ett sammanhang där det inte passar. POSK arbetar för att skapa ett billigare och enklare demokratiskt valsystem i kyrkan.”

Nilsson och Backenius gör ytterligare en tankekullerbytta när de skriver:

”Det känns mycket märkligt att människor med engagemang för kyrkan skulle bli utestängda från beslutande organ därför att det finns ett klart program om vad som behöver göras.”

Det finns ingen – jag upprepar – ingen, som vill eller skulle utestänga människor från beslutande organ. Men det gäller att skilja på varför en person väljer att ha ett engagemang. Är det för att mitt parti kallar mig? Eller för att jag är engagerad i Svenska kyrkan och vill vara med och bidra till att utveckla min församling?

Debattörerna skriver:

”Vi menar att människor som arbetat under lång tid i ett politiskt parti är en tillgång och har samma rättighet att ställa upp i kyrkovalet som alla medlemmar har i Svenska kyrkan.”

Jamen – absolut, säger jag igen! Självklart. Det är jättebra med erfarenheter och kunskaper från alla delar av vårt samhälle! Otroligt viktigt! Men de kristna centerpartister som vill engagera sig borde få göra det utan att behöva binda sig till sitt allmänpolitiska parti. Det är där skon klämmer.

Carina Etander Rimborg
POSK Kyrkomötesledamot

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska

 • erbjuda närvaro, gemenskap och växt
 • förmedla befrielse, hopp och livsmod
 • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
 • respektera individen och glädjas åt mångfalden
 • vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
 • ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
 • vara en brobyggare mellan kyrkor
 • sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Blott i det öppna

På dagens mässa i Brukskyrkan i Hörnefors sjöng vi psalm 90 Blott i det öppna och jag kände mig så glad och tacksam över att få tillhöra Svenska kyrkan – och POSK, där denna hållning är så levande.

”Blott i det öppna har du en möjlighet.
Låser du om dig kvävs och förtvinar du.”

Som jag ser det är det Svenska kyrkans styrka att vi alla får plats, det finns en mångfald av teologiska tolkningar och tankar och vi tar vara på dessa på ett respektfullt sätt. Jag vill verkligen inte att vi alla ska tycka och tänka på samma sätt, för tänk så tråkigt det skulle vara.

Även om det finns de som tolkar bibeln väsensskilt från mig så är vi precis lika välkomna. Och vi respekterar varandra. Det är också nyttigt att ibland få utsättas för andras tolkningar.

”Ut i det fria skall du med Herren gå.
Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då.”

Dagens rubrik är ”Efterföljelse” och den sjätte söndagen efter trefaldighet uppmanar oss att vandra efter Kristus likt pilgrimer. Vi leker så att säga ”Följa John” med Jesus, där Jesus är vår ständige John. Men för att bäst kunna följa efter måste vi vara nära Jesus annars blir det lätt att du tolkar någon annans tolkning. (Och det var ju inte viskleken vi skulle leka …)

”Leva i världen omvänd till verklighet,
vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.”

Var öppen och håll Jesus nära så är du aldrig ensam. Vid tveksamheter fråga dig Vad skulle Jesus göra? så är du snart på rätt stig igen. Så nu ska jag vara med min familj för det är vad jag tror att Jesus skulle göra denna härliga sommar-söndag.

Ur POSKs program:

Teologisk mångfald och respekt

Liksom de stora kyrkorna i världen rymmer Svenska kyrkan många andliga traditioner. POSK ser mångfald som en rikedom och vill verka för respekt, förståelse och möten. POSK-grupperna lokalt, i stiften och på riksnivå vill vara mötesplatser i kyrkan där en förtroendefull dialog kan föras och en stark gemenskap kan uppstå trots skilda bakgrunder och traditioner. Det är en styrka att det ryms många olika sätt att förstå och tala om Gud.

Bibel och bekännelse är grundläggande och omistliga för Svenska kyrkans identitet. Liksom i kristenheten i övrigt ryms inom Svenska kyrkan och därmed inom POSK skilda syner på hur bibeln och Guds fortsatta uppenbarelse ska tolkas i vår tid. POSK stöder och verkar för respektfulla samtal mellan företrädare för olika riktningar inom kyrkan. För kyrkans trovärdighet är det nödvändigt att skapa goda förutsättningar att hantera interna meningsmotsättningar. Detta ger även bättre möjligheter att verka ekumeniskt, både nationellt och internationellt.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:
att traditioner och fromhetsriktningar som ryms inom Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ska kunna utövas och utvecklas
att en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan
att samtalsklimatet i Svenska kyrkan präglas av respekt för varandra och varandras olika åsikter

Är kyrkan splittrad inför kyrkovalet?

Massor med ballonger som svävar iväg mot en blå himmel

Radioprogrammet Studio Ett har ett reportage om Kyrkovalet 2017 under rubriken ”Kyrkan splittrad inför kyrkovalet” (20170721).

Malin Strindberg, tf kyrkoherde i Skärholmens församling, Stockholms stift uttrycker oro inför valresultatet – ska Svenska kyrkan ändra sig? Ordföranden i kyrkomötet Karin Perers, (Centern) uttalar sig och talar om folkkyrkan och viljan att vara öppna för alla. Sverigedemokraternas Julia Kronlid talar om att hon inte vill komma till kyrkan och få ett politiskt budskap i predikan. Jesper Eneroth (socialdemokraterna) säger det är viktigt att kyrkan tar ställning och att det är klassiskt kyrkliga värden.

Ja, vad man ska säga…

Jo – för det första! I årets kyrkoval har (S) och (sd) utsett varandra som sina huvudmotståndare. OK, då får ni väl stångas bäst ni kan då. Men jag säger bara till alla er som vill att kyrkan ska vara fri från partipolitik och påverkan – rösta på POSK som vill återinföra indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte!

I reportaget talar reportern om att (sd) har liten förankring i de lokala församlingarna. Om vi hade haft indirekta val till alla nivåer utom till församlingsnivån så hade varken (sd) eller (s) haft den starka påverkan på kyrkan som de tror sig ha i dag.

Även Centern kan lugnas – vid ett direkt val endast till den lokala nivån så är det verkligen folkkyrkan som får ta plats. Det är den lokala kyrkan och det lokala förtroendet för de människorna, som oftast är mer eller mindre kända i närområdet, som tar plats i kyrkofullmäktige och de beslutande organen i kyrkan. Det om något är väl folkkyrka? De människorna som sedan också tar med sina lokala erfarenheter till de övriga styrande organen.

För det andra – kommer det att bli stor skillnad i höstens val? Ja, rent mandatmässigt kan det ju bli det. (Givetvis hoppas jag personligen att POSK går fram, men det ligger ju liksom i sakens natur).  Olika grupper kan få mer eller mindre antal mandat. Det kan bli bättre eller sämre beroende på vad vi har för inställning till olika frågor. Syvende och sist är det ändå det som händer i den lokala församlingen och mötet människa till människa som är det viktiga. Vi är fortfarande en organisation som är demokratiskt styrd och vi ska komma överens i de olika organen – det är en tungstyrd koloss, Svenska kyrkan, den förändras inte så enkelt som vissa vill och önskar eller fruktar.

Ska jag kunna komma till kyrkan utan att få en politiskt budskap i predikan. Tja, det kan du säkert – men jag är ganska säker på att då kommer du inte tillbaka. För en predikan som inte berör eller rör dig väcker heller inte trons kamp och glöd inom dig. Varje predikan ska bygga på Guds ord i bibeln. Varje sak som står i evangelierna är saker som på olika sätt skaver eller manar mig till handling. Som ska hjälpa mig i min liv som en Jesu lärjunge. Oavsett om jag vill eller inte. Det är verkligen inget utslätat kärleksbudskap som ska predikas. En predikan som berör och som får oss att handla och ändra saker i vårt liv, det kan kallas för politik. Det kan också kallas för trons kamp och trons frukter. Nej, Julia Kronlid, jag tror faktiskt inte att du kan få komma till kyrkan utan att få ett ”politiskt” budskap i predikan

I den organisation som vi har, sedan knappt hundra år, i Svenska kyrkan, med ett demokratiskt system där alla medlemmar får välja vilka förtroendevalda så är det inte konstigt att de olika grupperna måste utmejsla sina olika åsikter. Så länge vi inte har enbart personval så är det de olika grupperna som får vara våra riktmärken. Bli inte förvånad över att vi i de olika grupperna markerar och pekar på skillnaderna.

För POSK är en av de väsentliga skillnaderna mot de etablerade partierna att vi inte tycker att det ska vara partipolitik i Svenska kyrkan. Och vi vill förändra valsystemet och återinföra indirekta val. Det är en synnerligen osexig valfråga – men vi ser att konsekvenserna av den kommer att få stor påverkan på det lokala kyrkolivet och den kyrkopolitik som vi kan bedriva på de övriga nivåerna.

Ur POSKs program:

POSK anser också att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Företrädare knutna till de politiska partierna strävar ofta efter att utforma kyrkliga bestämmelser efter de regler som gäller för stat och kommuner. Ett tydligt exempel är det komplicerade och kostnadskrävande sättet att genomföra kyrkliga val. Det är resultatet av en okritisk överföring av systemet för allmänna val till ett sammanhang där det inte passar. POSK arbetar för att skapa ett billigare och enklare demokratiskt valsystem i kyrkan.

/Carina Etander Rimborg
POSK Kyrkomötesledamot

Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig!

Ett antal hoppande, glada barn på en strand i solnedgång.

Amanda Carlshamre skriver ett sista debattinlägg som ordförande för Svenska kyrkans unga i Kyrkans tidning den 20 juli 2017. En fin avrundning av hennes år som ordförande för SKU.

I kristen tro har barnen en särställning och det är även inskrivet i kyrkoordningen att så är fallet. När jag läser Amandas inlägg fastnar jag särskilt för detta:

”En levande församlingskropp är inte frisk utan barn och unga som ber och lovsjunger, inte bara för sig själva, utan med och tillsammans med hela församlingen! Givetvis behöver också unga sina egna verksamheter, men på sina villkor och som en naturlig del i församlingens gemenskap.”

I min församling där jag sitter med i kyrkofullmäktige och -råd ser jag att vi har allvarliga problem med att få barn och unga att vara en del av församlingen. Vi har jättebra ungdoms- och konfirmationsverksamhet men om jag inte vore så pass engagerad som jag nu är skulle jag inte veta om det. När vi väl tar upp frågan så landar diskussionen allt som oftast i att de, alltså ungdomarna, kan hållas på sin kant. Vi hoppar över frågan Varför? och går direkt på Hur? vilket kan göra att viktiga perspektiv glöms bort.

Jag håller med Amanda om att vi oftare måste ställa frågan Varför? För vet vi varför är det lättare att besvara Hur?

Vill också passa på att tacka Amanda för allt gott hon gjort för Svenska kyrkan unga under hennes år som förbundsordförande! Och hälsa henne välkommen till POSK då hon står som förstanamn på kyrkomöteslistan för Stockholms stift.

 

Ur POSKs program: https://www.posk.se/vi-vill/program/#barn-unga

Barn och ungdomar

Svenska kyrkan har ett ansvar för uppföljning av dopet och POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Gudstjänstlivet behöver erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan behöver föryngras och använda många olika former för att göra barn och ungdomar delaktiga. Arbetet med barnkonsekvensanalys behöver fördjupas och utvecklas. Körsång är en av Svenska kyrkans största barn- och ungdomsverksamheter. Kyrkan bör också vara en arena som ger plats för ungas musikuttryck.

Den sjunkande andelen ungdomar som konfirmeras gör att arbetet med konfirmander behöver stärkas. De ungas livssituation är i dag ofta så pressad att det kan vara svårt att delta i konfirmandträffar på veckodagar. Nya tider behöver därför prövas och fler konfirmationsprofiler kan behövas. Konfirmandtiden behöver också stärka förmågan att leva i och förstå mångkultur och mångreligiositet. De unga ledarna ska lyftas fram som en viktig resurs och ges möjlighet till utbildning.

POSK menar att det är värdefullt och viktigt med ungas självorganisering och vill lyssna till och stärka Svenska Kyrkans Unga, Salt, Credo, Kriss med flera. De Ungas Kyrkomöte ska regleras kyrkorättsligt och få välja representanter med yttranderätt till kyrkomötet.

Även för de ungdomar som inte vill organisera sig i föreningsform ska församlingen erbjuda verksamhet. Det är därför angeläget att församlingarna erbjuder de unga miljöer och oaser för vila och inspiration som motvikt till deras kravfyllda liv.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:

att församlingarna och pastoraten lägger tillräckliga resurser på konfirmandarbetet
att unga konfirmandledare ges möjlighet till fördjupande utbildning
att stiften tar ansvar för att det anordnas konfirmandläger med särskilda profiler som attraherar både flickor och pojkar
att De Ungas Kyrkomöte regleras kyrkorättsligt och får välja representanter till kyrkomötet

 

Då inte alla har inlogg till Kyrkans tidning kommer här Amandas debattartikel i sin helhet:

Sluta se barn och unga som ett verksamhetsområde

Åldersmaktsordningen bör förstöras och Svenska kyrkan måste på ett tydligare sätt bemyndiga sina barn och unga. Det skriver Amanda Carlshamre, förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga.

Efter fyra år som förbundsordförande för Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation lämnar jag i augusti vidare stafettpinnen. Jag bär många erfarenheter med mig och skulle vilja dela fyra brådskande angelägenheter som alla direkt påverkar barn och unga i Svenska kyrkan.

För det första måste ni vuxna och äldre i vår kyrka sluta se på barn och unga som ett verksamhetsområde. Under inga omständigheter ska barn och unga endast reduceras till en specifik verksamhet eller ”satsning” i församlingen. Tillsammans med daglediga, mitt i livet-vuxna, anställda och förtroendevalda – är vi församlingens kropp.

En levande församlingskropp är inte frisk utan barn och unga som ber och lovsjunger, inte bara för sig själva, utan med och tillsammans med hela församlingen! Givetvis behöver också unga sina egna verksamheter, men på sina villkor och som en naturlig del i församlingens gemenskap.

För det andra måste vi i Svenska kyrkan, oavsett funktion, sluta ställa frågan ”hur?” och istället börja fråga oss ”varför?”. Jag upplever Svenska kyrkan som relativt självcentrerad. Vi är bra på att svara på hur vi vill genomföra våra verksamheter, hur våra beslutandeprocesser ser ut och hur vi vill förändra våra strukturer. Däremot missar vi målet när världen behöver Kristus och vi ibland har efterhandskonstruerade argument till varför vi behåller verksamheter som borde fått läggas ned eller inte kan förklara varför vi har ett demokratiskt system.

Vi behöver ett paradigmskifte som ger oss en självklarhet i att tala för Svenska kyrkan och vara stolta medlemmar oavsett vad vi gör i vardagen. Vi firar gudstjänst på söndagen och lever i Guds tjänst resten av veckan – men i vår osäkerhet tappar vi grunden för vår tro och våra frågor.

Svenska Kyrkans Unga kritiseras ibland för att inte tala tillräckligt om Kristus och Bibeln. Kritiken faller på sin egen orimlighet. Snarare upplever vi gång på gång att det är församlingarna som hämmar oss i att vara tydliga om kristen tro, som om det fanns en försiktighetens rädsla för Jesus som stötesten (Matteus 13:37).

Vi måste berätta om mässan – mötet med Jesus! – och aldrig sluta inse vårt och hela världens behov av den.

Vi ska berätta att kyrkan outtröttligt kämpar för alla människors lika värde och mot alla fördomar och förtryck – och vi måste berätta varför. Vi ska berätta om hur vi kan leva ett liv i lärjungaskap och Kristi efterföljelse – och vi ska berätta varför en ska göra det.

När vi ”glömmer” att berätta varför för att vi förutsätter allmänkunskap – då slutar församlingskropparna att fungera och Svenska kyrkan vara en pedagogisk kyrka. Så – för att få till en kompassjustering i församlingens verksamheter, i beslutandeprocesser och prioriteringar – börja inte med att fråga hur, fråga frimodigt varför.

För det tredje måste vi våga tala personlig tro! Vi som, genom Kristus, bär kyrkan måste också uppmuntra varandra i vår tro. Jag har i mitt uppdrag samtalat med flera som undrar på vilket sätt Svenska kyrkan är trovärdig i att hjälpa människor att växa i tro.

Nästan alla gånger har det visat sig att de samtalen bottnar i en otrygghet att tala tro av rädslan för att bli bedömd för att ”min tro är för liten”, eller ”jag tror på Gud och är tillhörig Svenska kyrkan men kristen kallar jag mig inte”… Det måste vi känna oss trygga i att möta för att vi också ska kunna växa.

För det fjärde: Lär av oss barn och unga. Min erfarenhet är att många vuxna, när de i själva verket är imponerade, blir förvånade i brist på smidigare sätt att reagera när barn och unga ges plats att vara med på sina villkor på ett betydelsefullt sätt.

Jag är övertygad om att Svenska kyrkan har ett strukturellt fel när jag anses vara ”mogen för min ålder” trots det faktum att jag snart är 30. Jag anses fortfarande vara ung. En diakon jag en gång mötte påpekade att han upplever det som att ”det i Svenska kyrkan är ’fint’ att vara ungdomlig men inte lika ’fint’ att vara ung”. Framstår vår kyrka så?

Avslutningsvis vill jag säga att det i Svenska Kyrkans Ungas över 300 lokalavdelningar finns 14 000 medlemmar som säger ”ja” till vår syftesparagraf år efter år. Vi träffas i mindre grupper och samtalar, leker, ber och växer tillsammans med Kristus i centrum. Vi anordnar (och åker) på fördjupningsläger, nattkamper, volleybollturneringar och bibelmaraton.

Tusentals av dessa 14 000 sitter i styrelser och beslutar om och verkställer sin egen verksamhet – allt för att ännu fler barn och unga ska ges en möjlighet att ta del av en gemenskap i församlingen där de får växa i tro och ansvar.

Den 3-6 augusti håller vi årsmöte i Örnsköldsvik. På årsmötet kommer vi bland annat att diskutera alkoholfritt nattvardsvin och hur vi ser på arvoden till förtroendevalda i Svenska kyrkan. Följ gärna våra diskussioner i plenum via vår hemsida.

För övrigt anser jag att åldersmaktsordningen bör förstöras och att Svenska kyrkan på ett tydligare sätt, med start igår, ska bemyndiga sina barn och unga. För Guds skull!

Amanda Carlshamre, förbundsordförande Svenska kyrkans unga

Underligt av Frimodig kyrka

Läser på Frimodig kyrkas facebook-sida och blir beklämd över vad de delar och hur, för det kan tolkas som att de uppmanar till något som jag  inte tycker är okej.

Först delar de en länk till att bli medlem i Svenska kyrkan, med en uppmaning att bli medlem så att du kan rösta i kyrkovalet.

Gå med i Svenska kyrkan och rösta i kyrkovalet!Röstlängden tas ut 30 dagar före valdagen. Du måste alltså ha…

Publicerat av Frimodig kyrka den 18 juli 2017

Det är väl helt okej att göra det, men jag tror att de flesta som följer Frimodig kyrka på Facebook redan är medlemmar i Svenska kyrkan så på sätt och vis är det att undervisa de redan lärda!

Strax därefter lägger de upp det som får mig att fundera på vad de håller på med?!? En länk till hur det går till att säga upp sitt medlemskap i Svenska kyrkan.

Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det kommande kalenderåret. (JEA)

Publicerat av Frimodig kyrka den 18 juli 2017

Visserligen ingen uppmaning att gå ur, men ändå underligt av en nomineringsgrupp att dela dessa två länkar så nära efter varandra och såhär i kyrkovalstider!

Vi har tidigare i bloggen tagit upp detta och jag hoppas att Frimodig kyrka bara hade otur när de la upp dessa länkar så nära inpå varandra. För de kan väl ändå inte tycka att ett sådant beteende är okej och till och med uppmanar till att bli medlem för att sedan gå ur för att slippa betala kyrkoavgiften!

Att en och annan som röstar på en nomineringsgrupp gör så här (alltså blir medlem och sedan går ur SvK) det kan ju vi som nomineringsgrupp inte göra något åt. Men att uppmana till ett sådant beteende, det är inte okej tycker jag! Även om uppmaningen är väldigt subtil …

 

Edit 20 juli 2017:

Det märktes snart att detta var en känslig fråga då det fick många kommentarer på framförallt Facebook. På aftonen kommer Jan-Erik (JEA) med en förklaring till varför han delade dessa länkar på det sättet som redovisas ovan. Det fanns ingen uppmaning med syftet att gå med i Svenska kyrkan för att rösta och sedan lämna i tid för att slippa medlemsavgiften. Det var som jag hoppades på, en oturlig ordningsföljd och otydliga kommentarer till delningarna som gjorde att det kunde tolkas till detta.

 

Ur POSKs program:

En fri kyrka – på riktigt

Relationsförändringen mellan kyrkan och staten år 2000 gjorde Svenska kyrkan till ett fritt trossamfund. Lagen om Svenska kyrkan garanterar att vissa fundamentala särdrag behålls, men även mindre väsentliga kännetecken som organisationsstruktur beskrivs i lagen. Det är angeläget att fortsätta reformarbetet och på sikt se över denna lagstiftning.

POSK anser också att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Företrädare knutna till de politiska partierna strävar ofta efter att utforma kyrkliga bestämmelser efter de regler som gäller för stat och kommuner. Ett tydligt exempel är det komplicerade och kostnadskrävande sättet att genomföra kyrkliga val. Det är resultatet av en okritisk överföring av systemet för allmänna val till ett sammanhang där det inte passar. POSK arbetar för att skapa ett billigare och enklare demokratiskt valsystem i kyrkan.

God teologi – inte partipolitik – är garanten för kloka beslut i kyrkan

En blomsteräng fylld med blommor i olika färger

Tidningen Dagen har en artikel i tidningen den 13 juli där de intervjuar statsvetare Jan Strid, verksam på Göteborgs universitet. Jan Strid tror inte att de politiska partierna kommer att släppa makten till kyrkan inom överskådlig tid.

” Enligt Jan Strid är C och S rädda att Svenska kyrkan, om de lämnade henne helt fristående, skulle kunna gå åt ”vilket håll som helst”.

– Om det var de kyrkligt aktiva som var i majoritet hade homosexuella inte fått gifta sig, till exempel. Partierna ser till så att kyrkan fattar politiskt korrekta beslut. Den makten vågar man inte släppa ifrån sig ännu.

– Men i takt med att valdeltagandet och antalet medlemmar minskar kommer även partiernas intresse att minska, säger han.”

Jag tror Jan Strid har fel.

Jag tror att (S) kommer att få svårare och svårare att försvara att de ställer upp i kyrkovalet och som parti tar ansvar i en frikyrka – när man som parti inte ställer upp någon annanstans. Deras statsminister kan gå ut och försvara detta hur mycket som helst – men om det blir en ny statsminister som inte är kyrklig eller tycker detta är rätt – då kommer (S) att lämna. Det är min fasta övertygelse.

Och då är alla socialdemokrater som vill fortsätta engagera sig varmt välkomna i de andra nomineringsgrupperna som finns. POSK är en av dessa. För det är inte som socialdemokrat som deras 6000 kandidater är där i första hand hoppas jag, utan för att de är kristna och vill ta ansvar i sin församling. Det engagemanget förutsätter jag inte försvinner om (S) inte står bakom deras nominering.

Jan Strid lyfter frågan om vigsel av homosexuella.

För det första – det var samhället och riksdagen som ändrade äktenskapsbalken, det vill säga lagen. Det har inget med kyrkan att göra. Vad Svenska kyrkan sedan beslutade om var om vi skulle ändra i våra kyrkohandböcker och säga att äktenskapet inte bara är mellan man och kvinna. (och därmed också behålla vigselrätten som myndighetsutövning).

Långt innan riksdagen beslutade om vigsel så hade kyrkan en ordning för välsignelse av ingånget partnerskap. Så kyrkan var före – långt före.

Kanske hade debatten blivit lite annorlunda om det inte partipiskan hade svingats så hög 2009 – men jag tror faktiskt inte att resultatet hade blivit annorlunda.

Vi vill inte ha en kyrka som är en sekt som styrs av ett partiprogram. Vi vill ha en levande folkkyrka med mångfald i gudstjänster och uttryck som styrs av vår tro och bibeln.

 

Rösta på POSK i kyrkovalet!

 

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska

 • erbjuda närvaro, gemenskap och växt
 • förmedla befrielse, hopp och livsmod
 • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
 • respektera individen och glädjas åt mångfalden
 • vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
 • ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
 • vara en brobyggare mellan kyrkor
 • sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

 

/Carina Etander Rimborg

Ytterligare tankar kring kulturarv

Rosornas kyrka, Hörnefors

Jag har funderat kring detta med kulturarv sedan jag skrev detta inlägget. Visst är det viktigt att bevara våra historiska byggnader, konstverk och platser, men jag tycker att det är lika viktigt att hålla dem levande. Kulturarvet tycker jag är ett så talande uttryck för detta. För skulle det vara fråga om att enbart bevara arvet så är det bättre att göra det i ett museum. Kultur är i allra högsta grad levande och när vi tar del av kulturen är vi också en del av skapandet och vi förändras som människor.

Det finns de som hävdar att det ska vara precis som det alltid har varit, men det är en omöjlighet för inte ens du själv är samma person som du var igår. Vi är i ständig förändring, även om du kanske tycker att du är samma som igår. Men det sker saker runt omkring oss, som du inte kan påverka, och som gör att vi tolkar det som sker lite annorlunda med de nya erfarenheterna du har idag. Du lär dig, faktiskt!, nått nytt varje dag.

När jag delade mitt inlägg på min personliga facebook la jag till kommentaren ” Sitter i mitt kulturarv och skriver om Svenska kyrkans kulturarvsarbete”. Jag befinner mig i sommarstugan, ett arvegods från min mamma och i förlängningen från morfar (och mormor). Här spenderade jag mina somrar som barn och det är en del i vem jag har blivit idag.

Ibland kan jag känna att jag vill ge mina barn exakt det jag hade som liten när vi är här. Men det går inte. Jag är inte mina föräldrar. Barnens morfar kan inte lära dem spika som min morfar lärde mig. Vi har rinnande vatten nu. Då släpade vi dunkar med dricksvatten som vi sedan fick hushålla med. Jag minns vilken skillnad det blev bara med kranen på utsidan av stugan där vi kunde diska och duscha!! Bara när jag tänker tillbaka på min egen barndom så märker jag ju att till och med den förändrades för att förhållandena runtomkring ändrades.

Så de som hävdar att det ska vara precis som det alltid har varit, de hävdar en omöjlighet. ”Så har vi alltid gjort” är även det en omöjlighet! Jag menar nu inte att vi ska strunta i de traditioner vi har bara för att det är en omöjlighet. Traditionerna är även de viktiga och en del av kulturarvet. Jag menar när vi firar högmässa så som ”vi alltid gjort”, så blir varje högmässa unik för vi som är med på firandet är i ständig förändring. Vid varje gudstjänst ber vi Fader vår tillsammans. Även om orden är desamma så är bönen ändå inte densamme. Varken från person till person eller gång till gång.

Att beställa från Office Depot

För att kunna beställa från Office Depot måste du först begära inloggningsuppgifterna från anmalan@posk.se

När du väl har inloggningsuppgifterna går du till www.officedepot.se och klickar på logga in uppe på sidan.

 

Ange användarnamn och lösenord från mejlet med inloggningsuppgifterna i rutan som kommer upp

 

Väl inloggad söker du på varans artikelnummer i sökrutan överst.
4101990 – Beachflagga
4101991 – Värdinneband

Observera att av Svenska kyrkans avtalade sortiment är det endast dessa produkter som får beställas. Det går inte heller att söka på våra produkter om du ej är inloggad.

 

Ange hur många du vill ha av produkten och lägg i varukorg. Missar du att ange antalet eller fyller i fel antal går det att ändra senare. Priserna på bilden nedan är inklusive moms.

 

När du lagt till vad du vill är det dags att gå till kassan, vilket görs genom att föra muspekaren över kundvagnen uppe i högra hörnet. Då dyker en ruta upp med vad som ligger i kundvagnen. Kontrollera att innehållet stämmer med vad du vill beställa innan du klickar dig vidare till kassan. Är det något som inte stämmer klicka då på ändra kundvagn.

Dubbelkolla igen att allt stämmer innan du klickar på den gröna Till kassan-knappen. Lägg på minnet vad summan är för att kontrollera i slutet.

 

Väl i kassan, ändra ingenting under  1. Betalningsalternativ eller 2 Fakturatyp (fakturorna vidarebef. av oss till rätt betalare).  3. Fraktalternativ väljs efter önskemål, finns det inga speciella önskemål kan alla alternativ lämnas blanka.

VIKTIGT! Under 4. Adress- och personuppgifter måste leveransadressen anges. Klicka på ange leveransadress och fyll i uppgifterna i rutan som kommer upp under ”Lägg till ny leveransadress”. Ange vilken förening det gäller och leveranspersonens namn i företagsnamnet. Om du vet med säkerhet att du ska beställa igen kan du klicka i ”Spara leveransadressen”, annars behövs inte det.

Ändra ”Er referens” och ”Fakturareferens” så att det blir tydligt vem beställningen gäller, fyll gärna i både vilken lokalgrupp/förening det gäller och ert eget namn.

 

Kontrollera en sista gång att summan stämmer med det du har beställt och bocka sedan i ”Jag accepterar Office Depots försäljningsvillkor” och slutför sedan beställningen.

Nu är beställningen klar och en orderbekräftelse skickas till anmalan@posk.se, som sedan vidarebefordras av oss snarast möjligt till den som lagt ordern. Jag, Linda, kollar av mejlen minst en gång per dag så detta kommer inte att ske per omgående men förhoppningsvis inom ett dygn efter lagd order.

Vid frågor kring beställningen från Office Depot är det enklast att vända er direkt till dem antingen på telefon 020-560 560 eller e-post: se-order@officedepot.com. Kundcentret är öppet vardagar 8:00-17:00

Stort att resonera med ungdomar

Lördagskrönika från Manilla Bergström, först publicerad i Göteborgs-Posten den 1 juli ”Det är stort att få resonera om livet och tron tillsammans med ungdomar som står på tröskeln till vuxenlivet och som nu gör sina egna vägval”

Nyss hemkommen från läger med sommarens konfirmander funderar jag över min egen konfirmandtid och vad jag minns av den. Lägerminnen och bilder av sommaridyll, bad och bus, sol och lek, allvar och skratt blandas med minnen av nya vänskaper, nya lärdomar, nya intryck och nya tankar.
Jag minns att den tiden fick mig att känna mig så trygg och den känsla som jag burit på sedan dess är vissheten om att jag aldrig är ensam och att jag alltid är älskad.

Denna helg samlas de trettioåtta konfirmander som jag nu har fått följa en bit på livets väg.
De bekräftar att de vill leva i den tro som de har blivit döpta till och att de vill visa den i kärlek till både Gud och medmänniskor.
Vi sänder dem vidare på vägen genom livet med uppdraget att de ska göra Guds kärlek synlig i världen.
Jag lägger handen på konfirmandernas huvud och var och en av dem får höra sitt namn och en bön om att Guds goda ande ska vara med dem på alla deras vägar.

Det är stort att få resonera om livet och tron tillsammans med ungdomar som står på tröskeln till vuxenlivet och som nu gör sina egna vägval. De är fortfarande frimodiga på det sätt som vi är som barn och när jag ser dessa härliga individer i den gemenskap som de växer in i, så tänker jag på de lärjungar vi just läst om i evangelierna. Vi är olika och gemenskapen är brokig och spretig men vi delar samma bröd vid samma bord.
Oavsett vart vägen bär och vilken väg vi än tar så har Jesus gett oss löftet att vara med oss alla dagar till tidens slut.
Vi prövar oss fram genom livet, vi möter hinder och stannar vid vägskäl, provar okänd mark och blir ledda på nya vägar.
Men var vi än går och vart vi oss i världen vänder, är Gud med oss. Nu och alltid.

Den här helgen läser vi texten om den förlorade sonen i många av våra kyrkor. Där berättar Jesus om sonen som gett sig av och är långt hemifrån, om hur han minns hur gott alla hade det hemma hos hans far och hur sonen bestämmer sig för att återvända.
För han vet trots allt var hans hem är! Därhemma är han efterlängtad av sin far som ser sitt barn komma vandrande redan på långt håll och glädjen går inte att ta miste på! Fadern ställer till stor fest och dukar sitt bord för alla för att fira att sonen är hemma igen.

När jag lägger min hand på konfirmandernas huvud och sänder ut dem i livet med bönen om att Guds goda ande ska vara med dem på alla deras vägar så vill jag att de ska veta att de aldrig är ensamma, att de alltid är älskade.
Och jag vill att de ska veta var deras hem är. Och att de alltid kan välja vägen hem.

Kulturarvet

Ni som finns på instagram ni följer väl Svenska kyrkans konto @kulturarvet!

Där delas bilder och texter som visar på bredden och djupet av Svenska kyrkans kulturarv. På köpet så blir du uppdaterad om våra kyrkor och lär dig bland annat geografi, historia och kyrkliga symboler.

Vill du testa dina kunskaper om kulturarvet så finns det detta på Facebook. Perfekt litet pyssel en sommardag! Jag är ganska nöjd med mina 10 rätt av 13, även om det borde vara 11 för jag var lite för snabb på att svara på en fråga så jag klickade i fel alternativ och det insåg jag en halv sekund försent!

Innan du testar dina kunskaper kanske du vill läsa på lite extra på Svenska kyrkans webb för att lyckas ännu bättre än mig.

Filmen ”De kyrkliga kulturarven” har producerats av Stockholms stift och är en del av Svenska kyrkans kulturarvsarbete. Jag har tyvärr inte hunnit med att titta på hela, och för tillfället befinner jag mig på resande fot så jag vill inte slösa bort hela min surfpott på filmen så jag tar tacksamt emot en recension!

Stockholms stift arbetar med kyrkoantikvariska frågor utifrån ett styrdokument med handlingsplan för att öka kunskapsnivån kring de kyrkliga miljöerna, både inom och utom Svenska kyrkan. Läs mer om det här: https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/kulturav

Det är ett viktigt och nödvändigt arbete allt detta men samtidigt tycker jag att det inte får glömmas bort att kyrkan är människorna som är där, inte byggnaden i sig. Även om byggnaden är viktig för många människor. Gud finns överallt så det behövs ingen kyrkobyggnad för att fira gudstjänst.

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20)

 

Ur POSK’s program:

Det är viktigt att kontakten mellan kyrkan och kulturlivet breddas och att kyrkorummet utformas och ger utrymme för vårt behov av att tolka tron. Så har skett i alla tider, och det är viktigt att det fortsätter så att inte enbart äldre tiders trostolkning kommer till uttryck. Det samtida kulturlivet ska ges möjligheter att samspela med nutidens tro. Svenska kyrkans kulturstipendier är ett sätt. Församlingen bör samverka med det lokala kulturlivet på många sätt.

Svenska kyrkans kulturarbete behöver utvecklas och förnyas. Vi måste i dialog ständigt söka nya språk för vår kristna tro. Här är också internationella kontakter viktiga. […]

Våra kyrkor och kyrkogårdar är viktiga kulturarv som POSK vill värna. Svenska kyrkan har också tillgångar i form av jord, skog och värdepapper. POSK vill genom en klok förvaltning av kyrkans egendom och ekonomiska medel bevara dessa värden och därigenom skapa förutsättningar för en aktiv församlingsverksamhet. Förvaltningen av såväl stiftets egendom som prästlönetillgångarna ska lyda under stiftsstyrelserna och lämpligen handhas av ett egendomsutskott där ledamöter utanför styrelsen kan ingå. […]

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för: […]

att värna det viktiga kulturarv som utgörs av bland annat kyrkor och kyrkogårdar, och

att hålla kyrkor öppna med hög tillgänglighet.

att stiften ska erbjuda kompetens inom byggnadsvård, underhåll och drift, till exempel beträffande energieffektivitet och inomhusklimat.

 

Foto: PGphoto/Patrik Gineman