Posk lokala årsmöte 2024 hölls i Råslätts kyrka

Årsmötesprotokoll 11 mars 2024

Nomineringsgruppen POSK i Jönköping

Plats; Råslätts kyrka

Tid: 19.10- 20.30

Närvarande: Anders Gärskog, Birgitta Flygare, Rune Peterson, Lars Otto Holmgren, Bernt E Isacson, Leif Ockander,Ing-Marie Isacson, Birgitta Bertilsson, Lars Andersson, Birgit Samefors, Gilbert Samefors, Anders Nordberg, Staffan Ekedahl, Hans Hägglund,Bengt Olsson

Inledning:

KassörBernt E Isacsson hälsade välkommen till kvällen med en hälsning från ordförande Annika Iveroth . Han inledde med tankar kring midfastosöndagen och brödundren i Gamla testamentet och Nya testamentet samt läsning ur psaltaren och bön.

§ 1 Val av mötesordförande och sekreterare och två protokollsjusterare.

Till ordförande för årsmötet valdes lars Otto Holmgren

Till sekreterare valdes bengt Olsson

Till justeringspersoner valdes Leif Ockander och Birgit Samefors

§ 2 Röstlängd enligt deltagarlista vid mötet.

Röstlängden fastställdes.

Kallelse är utsänt enligt stadgarna i god tid

§ 3. Fastställande av dagordning.

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

Bernt informerade om utsända handlingar.

§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse var utsänt digitalt till medlemmarna enligt stadgarna i god tid
§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelse.

Noterades att verksamhetsberättelsen skickats ut till samtliga medlemmar. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 6 Föredragning av ekonomisk berättelse.

Bernt E Isacsson föredrog den ekonomiska berättelsen. Årsmötet godkände densamma.

Noterades att vid dagens datum fanns 35 000 sek innestående i kassan.

5 000 har kommit in i medlemsavgifter under året.

§7 Föredragning av revisionsberättelse.

Lars Andersson föredrog revisionsberättelsen. Den har upprättad av Lars Andersson och Anders Nordberg.

§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsmötet beslutade att fastställa resultat-och balansräkningen

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning

Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften blir 200:-

§ 11 Beslut om stadgeändringar ( 2/3 majoritet)

Enhälligt beslutade årsmötet att anta de nya normalstadgarna

§ 12 Övriga ärenden väckta i förväg av styrelse eller medlem, motioner

Inga motioner eller frågor fanns att lyfta

Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte Annika Iveroth valdes till ordförande.

§13 Val av ordförande för 1 år

Årsmötet beslutade att välja Annika Iveroth till ordförande för 1 år

§ 14 Val av ledamöter

Rune Petersson välj på 1 år

Bengt Olsson väljs på 2 år

Louise Åkerblom Svensson avgår ur styrelsen

Lars Otto Holmgren (nyval 2 år)

§ 15 Val av två revisorer för tiden fram till nästa årsmöte

Årsmötet beslutade välja Lars Andersson Anders Nordberg till revisisorer

§ 16 Val av valberedning

Årsmötet beslutade välja Birgitta Flygare ,Anders Gärskog

§ 17 Ombud till stiftsföreningens årsmöte

Årsmötet beslutade att till ombud till årsmötet för stiftsföreningen POSK i Växjö stift den 23 mars 2024 välja Bernt E isacsson, och Lars Otto Holmgren .

Möjligheter för flera att deltaga vid årsmötet.

§ 18 Övriga frågor

Årsmötet samtalade om kommande aktivitet till hösten 2024 då förlag finns att en aktivitetskväll ordnas med exv Musikquiz / frågesport.

Styrelsen får fortsätta att planera dag och tid. Önskemål framfördes om att ordna en måndag eller söndagskväll. Personlig inbjudan från varje medlem uppmuntras.

Nyrekrytering behövs och olika målgrupper tas i beaktande. Inte minst unga medlemmar.

Rune Peterson informerade om planerna för lokalförsörjningen framöver med både kv Jungmannen och byggnation på Slottskyrkogården. Arbetet med att prioritera för åtgärder kring lokalförsörjningsplanens olika punkter har startat och även tidplanerna för insatserna kommer att beslutas framöver.

Information gavs även om den visitation som Växjö stift ska företa under våren 2024

Bernt E Isacsson informerade om de kyrkodagar för riksPOSK som hållits i Jönköping i februari där bland annat information om SKUT och ACT 150 år togs upp. Desssutom tog man upp hur man konkret kan arbeta med medlemsrekrytering och ideellt medarbetarskap. Noterades att den 5 maj hålles POSK på riksplan sitt årsmöte.

Bernt E Isacsson informerade även om en lokal kväll kring ideellt medarbetarskap som hålls den 8 april.

Sekreterare

Bengt Olsson

Justeras Leif Ockander Birgit Samefors

 

 

_____________________________________________________________________________

Vision

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan

  • ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro
  • förmedlar befrielse, hopp och livsmod
  • ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respekterar individen och gläds åt mångfalden
  • är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
  • förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
  • är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor
  • strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Hela POSKs vision och program hittar du på vår hemsida.

Vi vill vara med och

bygga framtidens kyrka !

 

Så tänker vi inom POSK i  Jönköping kring Svenska kyrkan

Jönköping inför framtiden

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL POSK I JÖNKÖPING

 

Vi är en nomineringsgrupp som finns över hela landet . I februari 2020 fanns cirka 160 olika grupper.

Vi är största nomineringsgrupp i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Jönköpings pastorat.

Bli medlem i POSK i Jönköping – 200 kr pp och år för enskild medlem. Kontakta styrelsen för mer information.