POSK i Skara stift

VÄLKOMNA TILL POSK I SKARA STIFT –
STIFTET SOM ÄR MER ÄN 1 000 ÅR!

 

POSK – ett gott val

POSK anser att engagemang i församlingen ska vara grunden för beslutsfattare i Svenska kyrkan, därför är alla våra kandidater förankrade i sina hemförsamlingar och insatta i kyrkans arbete. Vi som blir valda till ledamöter på stiftsnivå är beredda att ta ansvar för Svenska kyrkans framtid i Skara stift genom att arbeta enligt POSKs gemensamma vision och valprogram (se www.posk.se).

Detta program gick vi till val på 2021 och det ligger till grund för allt vi gör under den innevarande mandatperioden 2022-2025

POSK vill målmedvetet, helhjärtat och med fokus på barn och unga arbeta för stiftets
vision – att tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus.

Mångfald – talar tydligt om Jesus

POSK vill att Svenska kyrkan i Skara stift ska verka för ett mer utvecklat ekumeniskt samarbete.

POSK anser att alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck,
ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.

POSK vill att Svenska kyrkan i Skara stift ska sträva efter en sann och öppen dialog
mellan människor av olika tro.

Rättvisa och solidaritet – talar tydligt om Jesus

POSK vill främja utbytesprogram som möjliggör utbyte, särskilt
bland ungdomar, i den världsvida kyrkan och i våra vänstift.

POSK vill att det anslås medel till internationell diakoni och mission i stiftets budget.

POSK vill att stiftet rustar sina församlingar att stödja migranter och människor på flykt.

Demokrati och ansvar – talar tydligt om Jesus

POSK vill värna församlingarnas fortlevnad vid strukturförändringar i pastoraten,
och verka för tydligt ansvar i församlingsråden.

POSK vill tydliggöra stiftets ansvar att rusta förtroendevalda och ideella medarbetare
i frågor som rör ledarskap och fördjupning.

POSK vill verka för att stiftet främjar församlingarnas arbete med
undervisning i kristen tro för alla åldrar.

Kyrkans kulturarv – talar tydligt om Jesus

POSK vill bevara och utveckla Svenska kyrkans breda kulturarv.

POSK vill verka för att våra kyrkor hålls öppna.

POSK vill verka för att kyrkobyggnadernas unika kulturarv hålls levande.

Framtiden är redan här – talar tydligt om Jesus

POSK vill värna resurser till församlingens grundläggande uppgift genom effektivisering
och samverkan inom administration, i en verklighet där församlingar och pastorat
märker av en försämrad ekonomi.

POSK vill att kyrkan förvaltar sina naturresurser
ur ett teologiskt perspektiv och att sociala,
ekologiska och ekonomiska värden säkerställs.

POSK vill öka insatserna för rekrytering till tjänst i kyrkan, där Hjo folkhögskola är en viktig arena.

 

Handlingsprogram – POSK i Skara stift 2022-2025 (pdf)

 

 

Kontakt:
Per Lindberg,  per.lindberg@posk.se  •  0500-41 05 56 (bostad)


STYRELSEN
Stiftsföreningens verksamhet leds av styrelsen som väljs på stiftsföreningens årsmöte.

Styrelsen är sammansatt av:
Ordförande Per Lindberg, Skövde.  per.lindberg.posk@telia.com

Sekreterare Sofia Särdquist, Alingsås.  sofia.sardquist@icloud.com

Ordinarie:

Johannes Ekström, Mariestad.  johannes.ekstrom.posk@telia.com

Andreas Paulsson, Borås.  a.paulsson518@gmail.com

Eva Ekman, Mariestad.   eg.ekman@telia.com

Ersättare:

Gun Andersson, Habo.  gunbrukforalla@gmail.com

Gunvor Torstensson, Järpås.  gunvor@ledetjarpas.se

Maria Jung, Götene.  mariajung19.70@gmail.com

Helena Taubner, Hjo.  helena@taubner.se

Veronica Pålsson  veronica.palsson.93@gmail.com

 

Kassör utanför styrelsen: Ulla Falk, Skara.

 

MEDLEMSKAP
För närvarande är medlemsavgiften i stiftsföreningen 250 kr för lokala grupper och 50kr för enskild medlem. Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 427-0047, Partipolitiskt obundna i Skara stift. Om du är medlem i någon av POSKs lokala grupper behöver du inte dessutom vara enskild medlem i stiftsföreningen. Medlemsavgiften kan betalad in för samtliga fyra år i mandatperioden vid ett och samma tillfälle. Kom ihåg att uppge namn och vilka år inbetalningen gäller.

Webbredaktör:
a.paulsson518@gmail.com

 

GDPR:

För frågor eller rättelse kring personuppgifter på hemsida och i föreningen POSK, kontakta webbredaktören.