POSK i Skara stift

VÄLKOMNA TILL POSK I SKARA STIFT –
STIFTET SOM ÄR MER ÄN 1 000 ÅR!

 

Kyrkoval 2021 !

Nu söker vi fler som vill ställa upp att styra Svenska Kyrkan in i framtiden.

Ihop med många andra partipolitiskt obunda i POSK!

Är du intresserad ?

Skicka ett mail eller ring till någon i styrelsen.

Uppgifterna hittar ni längre ner på sidan

Välkommen!

 

Handlingsprogram för POSK i Skara stift, sammanfattat i fem punkter:

Vi vill målmedvetet, helhjärtat och tillsammans verka för att stiftet ska:

1. Ta fram strategier för ideellt medarbetarskap och rekrytering till tjänst i kyrkan
2. Tydliggöra församlingsrådens roll och främja gudstjänstlivet i församlingarna
3. Öka satsningen på gemensamt stöd till församlingar och pastorat
4. Stärka stiftets barn- och ungdomsverksamhet
5. Stärka kyrkomusiken och värna det kulturarv och de naturresurser som stiftet förvaltar

 

Folder för utskrift att ladda ner i pdf-format: posk-skara-stift-folder-2017

För ännu fler frågor som vi vill jobba med, läs hela vårt program nedan.

 

POSK-Kompetens och engagemang

Stiftshandlingsprogram 2018-2021 

Vi har visioner för Svenska kyrkans framtid och är beredda att ta ansvar. Våra
kandidater är insatta och förankrade i Svenska kyrkan. Engagemanget i
församlingen ska vara grunden för alla beslutsfattare i Svenska kyrkan, på alla
nivåer. POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har visionen att Svenska
kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som
talar tydligt om Jesus Kristus.
POSK – ett gott val
POSK vill att Svenska kyrkan ska erbjuda närvaro, gemenskap, växt och
fördjupning. Gudstjänst, diakoni, mission och undervisning ska förmedla tillit,
befrielse, hopp och livsmod. Utvecklingsarbete ska karaktäriseras av förankring och
igenkänning och spridas genom ett aktivt nätverkande.
En fri kyrka – på riktigt
POSK vill att Svenska kyrkan ska sträva efter en sann och öppen dialog mellan
människor av olika tro och visa på ett liv i rättvisa och frihet. Varje människa är en
gåva i församlingens liv och varje möjlighet till ideellt engagemang tas till vara.
Mångfald – en möjlighet
POSK vill att Svenska kyrkan respekterar individen och gläds åt mångfalden.
Svenska kyrkan ska verka för ekumeniskt samarbete och vara en brobyggare mellan
kyrkor.
Vad vill POSK att stiftet ska göra?
Stiftets uppgift är att ha församlingen i fokus och stödja församlingarnas utveckling
av gudstjänst, diakoni, mission och undervisning. Stiftet ska sammanställa och
forma strategier inför framtiden med utgångspunkt i de utvecklingsarbete som sker
i församlingar och pastorat. Stiftet ska även inspirera till en levande, delaktig och
angelägen gudstjänst i församlingarna och verka för att församlingarnas
gudstjänstplaner omfattar aspekter som kyrkoår, kyrkomusik, kyrkvärdskap och
ideella insatser. Stiftet ska främja arbetsformerna i församlingar och pastorat så
att alla samverkar på bästa sätt.
Därför vill vi på stiftsnivå verka för:
• att församlingsrådens roll och ansvar som församlingens styrelse tydliggörs,
• att verka för utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet och främja ideellt
engagemang i gudstjänsten,
• att satsning sker på barn- och ungdomsarbete genom att forma program som
alla kan ta del av och främja ungdomars internationella kontakter inom den
världsvida kyrkan och våra vänstift,
• att samtalsklimatet är förtroendeingivande och präglas av respekt för varandra
och varandras olika åsikter,
• att stift, pastorat och församlingar anslår medel till internationell diakoni och
mission
• att Svenska kyrkans församlingar rustas än mer att ta emot migranter,
människor på flykt och människor som har det svårt.

Stiftets uppgift är att verka för enhet och solidaritet i och mellan församlingar och
pastorat och främja både professionellt och ideellt medarbetarskap. Solidaritet i
stiftet uttrycks i delande av erfarenheter. Stiftet ska, inom alla
verksamhetsområden, främja utvecklingen av ideellt medarbetarskap i
församlingarna genom att ge ansvar till, arbetsleda och inspirera ideella. Stiftet
ska verka för utbyte av kunskaper på alla nivåer och inom alla områden mellan
anställda, ideella och förtroendevalda, samt mellan pastorat och församlingar.
Stiftet ska utveckla kyrkan till en attraktiv arbetsplats och i sin egen kompetens
vara i framkant. Stiftets egendom ska brukas och förvaltas på ett hållbart sätt.
Därför vill vi på stiftsnivå verka för:
• att ta fram strategi och program för en god ledarförsörjning och att erbjuda
kompetens inom HR-området,
• att personal med stödfunktioner erbjuds grundläggande utbildning om
Svenska kyrkan,
• att ideella medarbetare efterfrågas, uppmuntras och ges ansvar i
församlingarna,
• att utbildning för förtroendevalda och ideella medarbetare utvecklas,
• att öka insatserna för rekrytering till tjänst i kyrkan,
• att stiftet ska erbjuda församlingar kompetens inom byggnadsvård, underhåll
och drift av fastigheter och kyrkor,
• att värna om det viktiga kulturarv som utgörs av kyrkor och kyrkogårdar och att
hålla kyrkor öppna med hög tillgänglighet, gärna med stöd av ideella
medarbetare.
• att de naturresurser kyrkan ansvarar för förvaltas och utvecklas så att sociala,
ekologiska och andliga värden säkerställs.

Stiftshandlingsprogram 2018-2021 – beslutat på årsmötet 2017-03-11

 

Kontakt:
Per Lindberg,  per.lindberg@posk.se  •  0500-41 05 56 (bostad)


STYRELSEN
Stiftsföreningens verksamhet leds av styrelsen som väljs på stiftsföreningens årsmöte.

Styrelsen är sammansatt av:
Ordförande Per Lindberg, Skövde.  per.lindberg.posk@telia.com

Sekreterare Sofia Särdquist, Alingsås.  sofia.sardquist@icloud.com

Ordinarie:

Gun Andersson, Habo.  gunbrukforalla@gmail.com

Andreas Paulsson, Borås.  a.paulsson518@gmail.com

Eva Ekman, Mariestad.   eg.ekman@telia.com

Ersättare:

Johannes Ekström, Mariestad.  johannes.ekstrom.posk@telia.com

Gunvor Torstensson, Järpås.  gunvor@ledetjarpas.se

Stellan Carlberg, Skara.  stellan@ateljearkitekten.se

Helena Taubner, Hjo.  helena@taubner.se


Kassör utanför styrelsen: Ulla Falk, Skara.

 

MEDLEMSKAP
För närvarande är medlemsavgiften i stiftsföreningen 250 kr för lokala grupper och 50kr för enskild medlem. Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 427-0047, Partipolitiskt obundna i Skara stift. Om du är medlem i någon av POSKs lokala grupper behöver du inte dessutom vara enskild medlem i stiftsföreningen. Medlemsavgiften kan betalad in för samtliga fyra år i mandatperioden vid ett och samma tillfälle. Kom ihåg att uppge namn och vilka år inbetalningen gäller.

Webbredaktör:
a.paulsson518@gmail.com

För årsmötesprotokoll se nedan:

https://www.posk.se/skarastift/arsmotesprotokoll/

 

GDPR:

För frågor eller rättelse kring personuppgifter på hemsida och i föreningen POSK, kontakta webbredaktören.