POSK i Sigtuna församling

I valet till Sigtuna kyrkofullmäktige 2018-2021 ställde föreningen upp med 18 kandidater på en POSK-lista, som samlade 496 röster eller 43,36 % av de 1167 som röstade i valet till Sigtuna församlings kyrkofullmäktige 2018 - 2021. Jämfört med förra kyrkovalet, 2013, var det 159 fler röster på POSK-listan - en nästan 50%ig ökning i antal. Även relativt uppnådde POSK-listan en ökad andel.

Trots denna framgång i valet tilldelades POSK ett mandat mindre än 2013: 10 av 25 , dvs 40% av ordinarie platser i Kyrkofullmäktige tillsätts med namnen från POSK-listan.
(Det hade varit "bättre proportion" med 11 ordinarie, dvs 44% - men uträkningsmetoden gav sista mandatet till annan nomineringsgrupps kandidatlista.)

Principen för antalet ersättarplats är: hälften av antalet ordinarie dock lägst två platser. POSK tilldelades fem ersättarplatser i Kyrkofullmäktige och kunde fylla dem - fram till andra halvåret 2020, nu 4 ersättare.
Inför kyrkovalet ska till Sigtuna församlings Kyrkofullmäktige väljas 25 ordinarie och - beroende av hur många listor, nu fem, - ersättare till minst hälften av listans ordinarie platser. Mellan den 6 mars och 15 april 2021 ska nomineringsgrupper registrera kandidater för kyrkovalet den 19 september - valbar är den som på valdagen har uppnått åldern 18 år, är döpt enligt ordning godkänd av trossamfundet Svenska kyrkan och bor inom församlingsgränsen - vid avflyttning upphör valbarhet till Kyrkofullmäktige.

Under mandatperioden 2018 - 2021 är POSK största nomineringsgruppen i kyrkofullmäktige 2018 - 2021 och har ordförandeposterna i Kyrkofullmäktige (Sigurd Zetterqvist) och i Kyrkorådet (Elisabet Bonnevier) samt dess Utskott för Fastigheter och Kyrkogårdar (G Margareta Karlsson ).
Sigurd Zetterqvist är även 1e vice ordförande i Valnämnden, som arbetar med att kyrkovalet den 19 september 2021 kan genomföras smidigt och enligt valordning - gäller även förhandsröstning och brevröstning. Valnämnden arbetar under Uppsala stiftsstyrelse, som är ansvarig för kyrkoval inom Uppsala stift - förutom val av Kyrkofullmäktige även val av Stiftsfullmäktige och ombud i Svenska kyrkans Kyrkomöte.

TACK till det halvt tusende röstberättigade Sigtunabor, som i september 2017 röstade med POSK-listan som därför tilldelades TIO av tillsatta tjugofyra ordinarie platser i Sigtuna Kyrkofullmäktige. Övriga fyra listor i kyrkovalet 2017 tilldelades ordinarie platser: 7, 4, 2 och 2 - varav en obesatt hela mandatperioden.

Vad kommer kyrkovalet 2021 att handla om? Rimligen hur Sigtuna församling ska utföra sitt grundläggande uppdrag under 2022, 2023, 2024 och 2025, d v s beslut i Kyrkofullmäktige av dem som vi den 19 september 2021 väljer att fatta besluten de kommande fyra åren.

Slutlig rösträkning och personröster fastställda av Uppsala stiftsstyrelse.

Nomineringsgruppernas bokstavsordning – antalet ordinarie platser tilldelade:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, (S): 170 röster var en lägre andel (-0,3%), av de röstande än 2013. Men, oförändrat, fyra mandat i kyrkofullmäktige. En plats i kyrkorådet, oförändrat. Två ersättarplatser.

Borgerligt Alternativ, minskade i andel (-13,31%) och antal: 328 röstergav 7 platser (-3).

Hembygdens kyrka i Sigtuna församling, ny lista, valdes av 73 röster, (6,38% ), 2 platser. Men listorna BA och Hemb kan läggas ihop och talen jämföras med resultatet för BorgA i kyrkovalet 2013. En relativ tillbakagång i röster (-6,93% av  andelen). Gav 9 istället för 10 platser. Då Kyrkorådet utökades med två ledamöter så gav BorgA’s 7 mandat en tredje ledamotsplats och fyra ersättarplatser.

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan ökade såväl rösttal som andel jämfört med 2013.Det gav 10 ordinarie. förklaring till att ”ökning” ger ett mandat mindre beror på ”jämkade uddatalsmetoden”. .
I val till kyrkorådet tilldelades POSK fyra ledamotsplatser samt två ersättarplatser. Som största grupp nominerade POSK-gruppen ordförande för såväl kyrkofullmäktige som kyrkoråd.

Sverigedemokraterna tilldelas platser för två ordinarie och två ersättare. Listan upptog endast ett namn på godkänd lista. Därför kommer en ordinarie och två ersättare att stå tomma hela mandatperioden. Och i Kyrkofullmäktiges omröstningar avges endast 24 röster – vilket ger ordförande utslagsröst vid lika rösttal. I val gäller lotten, dock att val sker enligt proportionell ordning.

Tilldelning av mandat i Kyrkofullmäktige sker enligt ”jämkade uddatalsmetoden”. Den gynnar nomineringsgrupper med lägre rösttal. Det förklarar att POSK, 496 röster, ”betalar” så gott som 50 röster för varje av de tio mandaten medan 77 röster på SD motsvarar 38,5 röster per tilldelat mandat.

Med utökat antal valda ledamöter och kyrkoherden som självskriven ledamot får kyrkorådet 2018 – 2021 nio  ledamöter och 6 ersättare: POSK 4, BorgA 3, S 1 – 2 ersättare per nominerinsgrupp.

Vid valet till Kyrkoråd avgavs röstförklaring att kyrkorådet inrättar Utskott för fastighets- och kyrkogårdsärenden, inklusive för begravningsverksamheten enligt lag. Utskottet beslutar inom förvaltningsområdet enligt kyrkorådets arbetsordning och delegationsordning.

Så kan sammanträdesarbetet för kyrkorådet göras bättre organiserat. I Kyrkorådet kan sammanträden ägnas åt verksamhetsuppföljning och intern kontroll utifrån församlingsinstruktion och årliga verksamhetsplaner. Kyrkorådet ansvarar för  budgetberedning inför kommande verksamhetsår. Utskottet gör den del som gäller fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet.

Slutligt valresultat  kungörs på valwebben – klicka på  fliken ”kyrkofullmäktige”, välj ”Uppsala stift ” och ”Sigtuna församling” på nedanstående websida.

{ https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2017/slutg/Visning/Resultat/Forsamling.aspx }

Kontakt: Sigurd Zetterqvist, { zigurdsego@gmail.com } SMS och telefon: 0702-38 31 48

webbsidan redigerad 10 oktober 2017, uppdaterad mars 2019.