POSK i Sigtuna församling

I valet till Sigtuna kyrkofullmäktige 2018-2021 har POSK ställt upp 18 kandidater.

Var femte röstberättigad (lägst 16 år och tillhörig / medlem i trossamfundet Svenska kyrkan) använde sin rösträtt.
POSK-röster var 496 eller 43,36 % av de 1167 som röstade till Sigtuna församlings kyrkofullmäktige.
En lätt ökning i andel (0,5%) och i antal: 159 eller nästan 50% fler röstande på POSK än i kyrkovalet 2013.

Trots ökningen tilldelades POSK ett mandat mindre än 2013, men POSK behåller positionen som största gruppen i kyrkofullmäktige.TACK till det halvt tusende röstberättigade Sigtunabor, som röstade med POSK-listan!!
Alla våra 18 kandidater är /blir aktuella för tjänstgöring under den fyraåriga mandatperioden.

Den 12 november, söndag kl. 16 håller nyvalda Sigtuna kyrkofullmäktige sitt valsammanträde.
Sammanträdet hålls i Församlingsgården Munkens Stora Sal, och är öppet för allmänheten.
Redan kl. 13 håller avgående kyrkofullmäktige sitt budgetsammanträde, vars beslut om budget och verksamhetsinriktning 2018 som det nyvalda kyrkorådet ska förvalta.

Valsammanträde den 12 november kl. 16 i Församlingsgården, i kvarteret Munken, gatuadress Olofsgatan 2 Sigtuna.

Då det är det direktvalda Sigtuna kyrkofullmäktige som väljer, gäller regler enligt ”indirekt valsätt” i kapitel 39, Svenska kyrkans kyrkoordning. Först väljer Kyrkofullmäktige sin egen valberedning, (3 ledamöter), som ska lämna förslag i alla valärenden. Valberedningens  framlagda förslag har utarbetats i förhandlingar mellan nomineringsgrupper och valet kan ske ”med acklamation”. Om ej, blir det ”val enligt proportionellt valsätt” och ”sluten votering”. Kyrkofullmäktiges beslut om antalet platser i valda organ föregår val till platser.

Först väljs ordförande och vice ordförande i Sigtuna kyrkofullmäktige, samt Sigtuna församlings lekmannarevisorer och deras personliga ersättare (2 + 2) – auktoriserad /godkänd revisor är vald för tiden t o m 2018.

Så väljs ledamöter och ersättare till Sigtuna församlings kyrkoråd för 2018 – 2021. Bland ledamöter väljs  ordförande och vice ordförande i kyrkorådet. Slutligen ska väljas Valnämnden, dess ordförande och vice ordförande. Valnämnden har uppgifter först valåret 2021 men väljs nu.

De 25 platserna i Sigtuna kyrkofullmäktige fördelas mellan de fem godkända nomineringsgrupperna efter slutlig rösträkning inklusive personröster

Nu är slutlig rösträkning och personröster fastställda av Uppsala stiftsstyrelse.

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, (S), får 4 platser (oförändrat) på sina 170 röster, en lägre andel (-0,3%), av de röstande än 2013. Fyra mandat i kyrkofullmäktige ger en plats i kyrkorådet, oförändrat. Två ersättarplatser.

Borgerligt Alternativ, minskade (-13,31%) till 328 röster. 10 mandat 2013  blev i år 7. Hembygdens kyrka i Sigtuna församling fick 73 röster, (6,38% av 1’144 giltiga röster) och två mandat.  De två listorna tillhopa i jämförelse med BorgA 2013 ger tillbakagången (-6,93% av  andelen) och (-1)  mandat. BorgA behåller sina två platser i kyrkorådet. Utökas kyrkorådet till 8 valda, tilldelas BorgA en tredje ledamotsplats. Två ersättarplatser.

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan ökade såväl sitt rösttal som sin andel av röstande jämfört med 2013, men får 10 (-1) mandat i Sigtuna kyrkofullmäktige (förklaring se nedan ”jämkade uddatalsmetoden”).
I val till kyrkorådet behåller POSK sina tre ledamotsplatser; fyra om kyrkofullmäktige beslutar öka från nuvarande 6 till 8 ledamöter. Två ersättarplatser. Som största grupp valdes 2013 ordförande för såväl kyrkofullmäktige som kyrkoråd bland POSK-invalda ledamöter. Så  kan ordförandeval utfalla även detta kyrkovalår.

Sverigedemokraterna tilldelas två mandat men har endast ett namn på godkänd lista. En av de 25 kyrkofullmäktigeplatserna  kommer därför att stå tom hela mandatperioden. De föreskrivna minsta antalet  ersättarplatser, två, kommer ej att besättas, då ju namn saknas på SD-listan.

Tilldelning av mandat i Kyrkofullmäktige sker enligt ”jämkade uddatalsmetoden”. Den gynnar nomineringsgrupper med lägre rösttal. Det förklarar att POSK, 496 röster, ”betalar” så gott som 50 röster för varje av de tio mandaten medan 77 röster på SD,  ger så att säga ”20% rabatt på priset”: 38,5 röster per tilldelat mandat.

 

Med utökat antal valda ledamöter och kyrkoherden som självskriven ledamot får kyrkorådet 2018 – 2021 nio  ledamöter och 6 ersättare. Oförändrat antal, 6 valda, ledamöter ger sju ledamöter och 6 ersättare.

Det behövs för att inrätta ett fastighets- och kyrkogårdsutskott som tar delegationsbeslut inom förvaltningsområdet. Sålunda effektiviseras sammanträdesarbetet för kyrkorådet, som kan prioritera  verksamhetsuppföljning och intern kontroll enligt kyrkofullmäktiges beslut om församlingsinstruktion och årliga verksamhetsplaner samt budgetberedning inför kommande verksamhetsår.

Slutligt valresultat  kungörs på valwebben – klicka på  fliken ”kyrkofullmäktige”, välj ”Uppsala stift ” och ”Sigtuna församling” på nedanstående websida.

{ https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2017/slutg/Visning/Resultat/Forsamling.aspx }

Kontakt: Sigurd Zetterqvist, { zigurdsego@gmail.com }

hemtelefon: 08-5925 0546 webbsidan redigerad 10 oktober 2017