POSK i Vimmerby

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Vimmerby pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Vi har som vision;
att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv,
att vara synlig i världen, samhället och bygden på olika sätt,
och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Vi vill också dela Vimmerby pastorats vision som är:
Att vara en öppen kyrka med glädjebud till alla människor under både vardag som söndag

Det finns många starka skäl att rösta på POSK
i valet till Kyrkofullmäktige i Vimmerby pastorat.

POSK vill att Svenska kyrkan i Vimmerby pastorat ska
• erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
• förmedla tillit, befrielse, glädje, hopp och livsmod
• se och ta vara på varje människa som en gåva och resurs i församlingens liv
• respektera individen och glädjas åt mångfalden
• vara en brobyggare mellan kyrkor
• sträva efter en öppen dialog mellan människor av olika tro

Våga vara kyrka
POSK vill:
• Verka för utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet
• Pröva nya sätt att vara kyrka bland alla åldrar
• Aktiva gudstjänstgrupper
• Rekrytera en diakon och utöva praktisk diakonal omsorg
• Förstärka och hitta nya former för konfirmandverksamheten
• Utöka och bredda fritidshemsverksamheten
• Stödja ett aktivt miljöarbete i pastoratet.
• Låta den internationella missionen få en återkommande plats i gudstjänsten

Mångfald och respekt
POSK vill:
• Bevara och utveckla de kyrkliga traditionerna och fromhetsriktningar
• Att en generös attityd skall prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan
• Skapa ytor för gott samtalsklimat för varandras olika åsikter
• Alla nationaliteter och grupper ska mötas med respekt och vara välkomna till församlingarnas olika gemenskapsformer

Musik och kultur
POSK vill:
• Stärka utbudet för sång- och musik verksamheten i hela pastoratet bland alla åldrar
• Rekrytera goda musikaliska ledare
• Värna om det viktiga kulturarv som finns bland kyrkor och kyrkogårdar.
• Hålla pastoratets kyrkor öppna med hög tillgänglighet.

Ge och ta ansvar
POSK vill:
• Tydliggöra församlingsråden roll och ansvar
• Förstärka utbildningarna för förtroendevalda
• Att Vimmerby pastoratet skall vara en attraktiv arbetsplats som lockar kompetenta människor
• Att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar i församlingarna
• Verka för en ökad samverkan och sammanhållning inom hela pastoratet.

Vill Du veta mera får du gärna ta kontakt med POSK:s lokala kandidater

Rösta på POSK i valet till Kyrkofullmäktige i Vimmerby pastorat vid kyrkovalet den 19 september 2021.

 

Kontaktperson för POSK i Vimmerby:

Magnus Carlsson, Hagagatan 10, 598 35 Vimmerby
070-791 34 80, 0492-102 21, magnus.vimmerby@live.com