fbpx

FAQ om vigselrätt och vigselplikt

Vad tycker POSK om vigselrätt och vigselplikt?

POSK menar att Svenska kyrkan ska viga alla par, oavsett deras sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. POSK menar samtidigt att en präst ska kunna säga nej till att förrätta en specifik vigsel. Detta är det beslut som Kyrkomötet fattade 2009, och som POSK menar ska fortsätta gälla i sin helhet. 

POSK är emot tanken på att präster skulle vara skyldiga att förrätta vigslar för samkönade par eftersom vigselplikt

  • inte ger någon garanti för ett respektfullt bemötande av vigselparen
  • inte är förenligt med Svenska kyrkans lära 
  • inte är förenligt med religionsfriheten
  • inte är förenligt med äktenskapsbalken
  • inskränker prästernas självbestämmande

Förtroendevalda kan inte ifrågasätta enskilda prästers trosuppfattning eftersom det är biskoparna som har det yttersta ansvaret för behörighetsprövning. Två synsätt på äktenskapet ryms inom Svenska kyrkan. Den ena handlar om att ett äktenskap ingås mellan en man och en kvinna, och den andra handlar om att paret kan vara av samma kön (eller andra former av identiteter). Prästerna inom Svenska kyrkan kan ansluta sig till den ena eller den andra tolkningen och väljer därmed själva vilka par de viger.

En präst kan neka att förrätta en vigsel av en mängd olika anledningar, oavsett parets sexuella läggning eller identitet. Prästen är helt enkelt aldrig tvungen att förrätta en specifik vigsel, lika lite som paret är tvungna att vigas av en specifik präst. I riksdagsbeslutet från 2009 om den könsneutrala äktenskapslagstiftningen slås fast att vigselplikt för Svenska kyrkans präster inte är förenligt med religionsfriheten (se propositionstexten här: https://lagen.nu/prop/2008/09:80 och äktenskapsbalken 4 kap 3 §). 

En bra sammanfattning om hur kyrkan ser på samkönade äktenskap, vilket POSK alltså står bakom, finns på https://www.svenskakyrkan.se/samkonade-aktenskap Där finns också länkar till kyrkomötets beslut och liknande.

Ur POSKs program

“Präster, diakoner och biskopar av olika kön är en självklarhet och en tillgång för kyrkan. En kyrka med ansvar för alla motverkar all särbehandling på grund av kön och andra diskrimineringsgrunder.”

“För POSK är det viktigt att alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan. POSK delar uppfattningen att Svenska kyrkan med sin lutherska äktenskapssyn kan rymma två olika uppfattningar i vigselfrågan utan att dessa blir kyrkoskiljande. Hur man ser på vigsel med par av samma kön ska inte heller ha någon betydelse för vem som erbjuds anställning inom Svenska kyrkan.”

“Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:

  • att det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel mellan par av samma kön ska stå fast i sin helhet.”

/…/

“Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK verka för:

  • att de traditioner och fromhetsriktningar som ryms inom Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ska kunna utövas och utvecklas.
  • att en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan samt att samtalsklimatet i Svenska kyrkan präglas av respektfullhet och öppenhet.”

 

Hur ser POSK på mångfald? 

Låt det inte råda några som helst tvivel: POSK står för alla människors lika värde, värdighet och rättigheter! POSK menar allvar med mångfald. Det är aldrig acceptabelt att människor kränks, diskrimineras eller behandlas illa – varken inom kyrkan eller någon annanstans. Det innebär att hbtq-personers rättigheter måste värnas, men också att religionsfriheten måste tas på allvar. 

I POSKs program finns följande: ”En kyrka med ansvar för alla motverkar all särbehandling på grund av kön och andra diskrimineringsgrunder. För POSK är det viktigt att alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan”. 

Den nuvarande ordningen gör att paret kan vara säkra på att prästen viger dem för att hen uppriktigt menar att Gud välsignar deras äktenskap. I en situation där prästen skulle vara tvungen att genomföra vigseln kan paret inte vara säkra på det. I förlängningen skulle en sådan situation kunna göra stor skada för paret. Vigselplikt är ingen garanti för att paren blir bemötta med respekt.

 

Vad säger Läronämnden och biskoparna?

Inom den lutherska kyrkan har varje kristen människa rätt att tolka Bibeln på sitt sätt, och det gäller inom Svenska kyrkan också. Men det finns gemensamma utgångspunkter, och inför beslut i Kyrkomötet har Läronämnden i uppgift att svara på hur det tänkta beslutet förhåller sig till Svenska kyrkans tro och lära. 

Det är alltså biskoparna och Läronämnden – och alltså inte förtroendevalda – som definierar hur Svenska kyrkans gemensamma syn på Bibeln ska formuleras. Deras slutsats är att det inom Svenska kyrkan ryms två tolkningar av vad ett äktenskap är. Den ena handlar om att ett äktenskap ingås mellan en man och en kvinna, och den andra handlar om att paret kan vara av samma kön (eller andra former av identiteter). Så länge biskoparna och Läronämnden håller fast vid dessa två tolkningar, så kan prästerna inom Svenska kyrkan ansluta sig till den ena eller den andra tolkningen. 

Ärkebiskop Antje Jackelén uttalade sig i Sveriges Radio (Studio Ett i P1, den 6 september 2021) om frågan om vigselrätt och vigselplikt:

https://sverigesradio.se/artikel/idag-startar-fortidsrostningen-till-kyrkovalet 

Ärkebiskop Antje har också uttalat sig i tidningen Dagen (den 14 september 2021): 

https://www.dagen.se/nyheter/kyrkovalet/2021/09/14/arkebiskopen-forvanad-over-vigselplikt-som-valfraga/ 

 

Vad säger svensk lag?

I äktenskapsbalken (4 kap 3 §) står det att präster inte är skyldiga att förrätta vigsel. Präster har alltså vigselrätt men inte vigselplikt. 

En kyrklig vigsel är en gudstjänst. När äktenskapsbalken skulle ändras till att bli könsneutral (2009) gjordes bedömningen att myndighetsutövningen (dvs den juridiska dimensionen av vigseln) inte kan skiljas från den religiösa ritualen (dvs gudstjänstdimensionen av vigseln). Därför skulle vigselplikt vara “svårt att förena med den fria trosutövningen”, dvs det skulle vara ett brott mot prästernas religionsfrihet. 

Diskrimineringslagen är inte tillämpbar generellt på den här frågan. Svenska kyrkan viger samkönade par, så varje par har rätt att vigas. På det viset förekommer ingen systematisk diskriminering. Värt att betona är att det kan finnas andra saker som faller under diskrimineringslagen. Inget par (eller enskild person) får kränkas eller bemötas respektlöst på grund av sin sexuella läggning eller identitet. Men frågan om vigselrätt/vigselplikt i sig är inte en fråga om diskriminering mot paren.