Kyrkan ska alltid ta största möjliga miljöhänsyn

POSK vill att största möjliga miljöhänsyn alltid ska tas i förvaltningen av kyrkans egendom.

Publicerad i Gotlandsmedia den 25 juni 2021

Att förvalta Guds gåvor är ett uppdrag som sträcker sig mot framtida generationer.

All förvaltning av egendom i kyrkan ska göras i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Egendoms- och kapitalförvaltning ska vara långsiktig, hållbar, effektiv och bedrivas på ett etiskt och ekologiskt ansvarsfullt sätt.

Det innebär att vi i Politiskt Obundna i Svenska Kyrkan (Posk) verkar för att största möjliga miljöhänsyn alltid ska tas. Med det menar vi att vi verkar för hänsyn till den biologiska mångfalden, kulturmiljön och friluftslivet. Det gäller alla olika skogliga aktiviteter som röjning, gallring eller föryngringsavverkning.

Det innebär också att vi verkar för minsta möjliga negativa klimatpåverkan när det gäller koldioxidutsläpp. Likaså strävar vi efter att ha en fossilfri värdekedja för transporter, verktygsdrift med mera.

Posk strävar efter att påverka och stötta etablering av förnyelsebar energiproduktion. Om kyrkan säljer fastigheter, eftersträvar Posk att pengarna därifrån återinvesteras i byggande av sol-och vindkraft.

Posk välkomnar att stiftet liksom flera församlingar och pastorat nu påbörjar sitt arbete med att bli miljödiplomerade. Det vittnar om en ansvarsfull inställning till att hållbart vårda och utveckla kyrkans verksamhet. Parallellt med detta vill Posk också aktivt arbeta med biskoparnas brev om klimatfrågan – sannolikt den största utmaningen vi nu står inför, nu när pandemin så sakteliga klingar ut.

Delar Du Posks prioritering av miljö- och klimatfrågorna, då hoppas vi på din röst i kyrkovalet den 19 september.