Årsmöte 2024

Här hittar du handlingarna till årsmöte 13 maj 2024. Mötet inleds med att Karin Hagelberg kommer och berättar om SKUT (Svenska kyrkan i Utlandets) verksamhet.

Välkommen till POSK i Örgryte pastorats årsmöte. Vi träffas i Örgryte församlingshem måndagen den 13 maj.
Karin Hagelberg

Kvällen inleds kl 17.45 med fika. Klockan 18.00 kommer Karin Hagelberg från SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) att berätta om SKUT:s verksamhet.  Klockan 18.30 börjar årsmötet. Kallelse till årsmötet samt verksamhetsberättelsen, se bifogade bilagor.

Det är också dags att betala medlemsavgift till POSK i Örgryte pastorat för 2024.
Avgift 170 kronor kan betalas via bg-nummer 379-6265 eller Swish 123 210 24 24.
OBS! Skriv POSK Örgryte och ditt namn i meddelandet.
Varmt välkommen!
Styrelsen POSK i Örgryte pastorat
Kallelse till POSK i Örgryte pastorats årsmöte 2024
Tid: 13 maj, klockan 18.30
Plats: Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
Föredragningslista
 1. Årsmötets öppnande och fastställande om behörigt utlysande(enligt § 6 i stadgarna ska kallelsen skickas ut två veckor i förväg).
 2. Val av mötesordförande3
 3. Val av protokollförare
 4. Val av två protokollsjusterare, vilka båda har att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet samt tjänstgöra som rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse för 2023(bilaga)
 8. Revisionsberättelsen
 9. Fastställande av resultat-och balansräkning 2023
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning 2023
 11. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte
 12. Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 7 i stadgarna
 13. Val av revisor och ersättare för tiden fram till nästa årsmöte
 14. Val av valberedning och sammankallande för denna
 15. Fastställande av medlemsavgift för 2025i föreningen.Förslag från styrelsen om höjd avgift till 200kronor/medlem.
 16. Inkomna motioner enl § 6 (Motion ska vara styrelsen tillhanda en vecka innan årsmötet)
 17. Informationspunkt om POSK:s kommande programarbete inför kyrkovalet 2025
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande
Välkommen!

På styrelsens uppdrag/Meri Brandel ordförande