Årsmöte 2022

Onsdagen 20 april

Vi börjar med att vara med på veckomässan 18:30 i Härlanda kyrka därefter börjar mötet

kl 19 i Härlanda församlingshem, Parkrummet.

Här hittar du protokollet från årsmötet 20 april 2022 2022-04-20 Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2022

Onsdagen 20 april

Vi börjar med att vara med på veckomässan 18:30 i Härlanda kyrka därefter börjar mötet

kl 19 i Härlanda församlingshem, Parkrummet.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande och fastställande om behöriga utlysande
  (enligt § 6 i stadgarna ska kallelsen skickas ut två veckor i förväg).
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsförare
 4. Val av två protokollsjusterare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Verksamhetsberättelse för 2021 (bilaga) Verksamhetsberättelse 2021POSKÖrgryte
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning Resultatrapport 2021 Örgryte Balansrapport 2021 Örgryte
 8. Revisionsberättelsen
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning 2021
 10. Inkomna motioner enl § 6 (Motion ska vara styrelsen tillhanda en vecka innan årsmötet)
 11. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte
 12. Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 7 i stadgarna.
 13. Val av revisor och ersättare för tiden fram till nästa årsmöte
 14. Val av valberedning och sammankallande för denna
 15. Fastställande av medlemsavgift för 2023 i föreningen (Styrelsen föreslår årsmötet besluta att höja medlemsavgiften från 150 kronor till 170 kronor för år 2023.)
 16. Informationspunkt om resultatet av kyrkovalet 19 september 2021 och hur det gick i valet. (Mats Rimborg, ordförande för POSK i Göteborgs stift)
 17. Mötets avslutande

På styrelsens uppdrag

/Carina Etander Rimborg

ordförande