Årsmöte 2021

POSK i Örgryte pastorat höll årsmöte lördag 20 mars 2021 kl 13 digitalt.
De viktiga punkterna på mötet var fastställande av kandidatlistan (inkl nominering av kandidater) samt beslut om valprogram.

POSK i Örgryte pastorat håller årsmöte lördag 20 mars 2021 kl 13 digitalt via Zoom.
De viktiga punkterna, förutom sedvanliga årsmöteshandlingar, är fastställande av kandidatlistan samt beslut om valprogram.
———————-

Har du inte redan gjort det så glöm inte att betala din medlemsavgift för 2021 (150 kronor/medlem)

Här hittar du handlingarna:

Kallelse till alla POSK:are i Björkekärr, Sankt Pauli, Härlanda och Örgryte församlingar.

Kallelse till årsmöte 2021

förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, även nomineringar och fastställande av kandidatlistan inför kyrkovalet POSK i Örgryte pastorat

Lördag 20 mars kl 13:00 i digitalt via Zoom. (har du frågor om det hör av dig till någon i styrelsen)

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande och fastställande om behöriga utlysande (enligt § 6 i stadgarna ska kallelsen skickas ut två veckor i förväg).
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsförare
 4. Val av två protokollsjusterare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Verksamhetsberättelse för 2020 Verksamhetsberättelse 2020
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning Räkenskapsrapport 2020
 8. Revisionsberättelsen Revisionsberättelse 2020
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning 2019 och 2020
 10. Inkomna motioner enl § 6 (Motion ska vara styrelsen tillhanda en vecka innan årsmötet)
 11. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte
 12. Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 7 i stadgarna.
 13. Val av revisor och ersättare för tiden fram till nästa årsmöte
 14. Val av valberedning och sammankallande för denna
 15. Fastställande av medlemsavgift för 2022 i föreningen
 16. Val av ev. ombud till medlemsmöte för stiftsföreningen POSK i Göteborgs stift.
 17. Informationspunkt om kyrkovalet 19 september 2021 och valåret.
 18. Fastställande av valprogram för POSK i Örgryte pastorat Kortprogram 2021 Örgryte 5 mars
 19. Nominering och fastställande av listan till kyrkofullmäktige POSK i Örgryte pastorat Förslag Kandidatlista2021
 20. Mötets avslutande