Årsmöte 2018 Posk på Öster

Kallelse till alla POSK:are i Björkekärr, S:t Pauli, Härlanda och Örgryte församlingar.

Kallelse till alla POSK:are i Björkekärr, S:t Pauli, Härlanda och Örgryte församlingar.

Kallelse till årsmöte 2018 med POSK på Öster

Måndag 26 mars kl 18:30 i Örgryte församlingshem, Lilla salen. Gäst är POSKs riksordförande Hans-Olof Andrén.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande och fastställande om behöriga utlysande. (enligt § 6 i                stadgarna ska kallelsen skickas ut två veckor i förväg).
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsförare
 4. Val av två protokollsjusterare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Redogörelse för verksamhetsberättelsen för 2017
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning
 9. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte
 10. Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 7
 11. Val av två revisorer och två ersättare för tiden fram till nästa årsmöte
  (Styrelsen föreslår avsteg från stadgarna och att bara välja en ersättare)
 12. Val av valberedning och sammankallande för denna
 13. Fastställande av medlemsavgift för föreningen
 14. Val av ev. ombud till medlemsmöte för stiftsföreningen POSK i Göteborgs stift
 15. Övriga ärenden väckta av styrelsen eller av medlem
 16. Mötets avslutande

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2018 (120 kronor per medlem).

På styrelsens uppdrag

/Carina Etander Rimborg

ordförande

POSK-möten som alla medlemmar är välkomna att närvara på.

Den 3-4 februari kunde alla POSKare åka på POSKs kyrkodagar i Nässjö. Information om detta hade lämnats genom POSK-bulletinen och på POSKs webbsida.

Får du inte POSK-bulletinen så anmäl din e-post till info@posk.se.

 • Måndag 19 mars genomförs POSK i Göteborg sitt årsmöte i Skår kyrka kl 19:00. Alla är välkomna och POSK på Öster är värdar för mötet.
 • Måndag 26 mars genomförs POSK på Östers årsmöte i Örgryte församlingshem, Lilla salen 18:30. Gäst är Hans-Olof Andrén, Riks-POSKs ordförande, som berättar om POSK. (se kallelsen ovan)
 • Lördag 21 april genomförs POSK i Göteborgs stifts årsmöte i Carl-Johans församlingshem. Gäst är biskop Susanne Rappmann som håller föredrag.
 • Lördag 5 maj (tid kommer) genomförs riks-POSKs årsmöte i Skövde.

Skriv upp datumen och kom!

Årsberättelse för POSK på Öster 2017

Den 28 april 2015 i Härlanda församlingshem bildades POSK på Öster av det som varit POSK i Björkekärr, Härlanda, Sankt Pauli och Örgryte församlingar.

Årsmöte (samt nomineringsmöte inför kyrkovalet) för 2017 hölls 16 mars i Härlanda församlingshem.
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande och sex ledamöter. I styrelsen ska det finnas minst en representant som är aktiv i Björkekärrs, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte församling.
Årsmötet beslutade att välja

 • Carina Etander Rimborg till POSK på Östers ordförande (omval) och till ordinarie i styrelsen
 • Inger Mjörnvall, Björkekärr (omval)
 • Iréne Sjölander, Björkekärr (omval)
 • Anders Götborg, Härlanda (omval)
 • Lennart Nilsson, Härlanda (omval)
 • Ingvar Karlsson, Örgryte (omval)
 • Karin Hagelberg, Örgryte (omval)
 • Nils Olof Ericsson S:t Pauli (nyval)
  och till ersättare i styrelsen välja
 • Stina Knutsson, Härlanda (omval)
 • Emma Dahlgren Mensah, Björkekärr (nyval)

Styrelsen beslutade att inom sig välja Lennart Nilsson till vice ordförande, Inger Mjörnvall till sekreterare och Irene Sjölander till kassör.

Styrelsen har haft åtta möten 2017: 16/1, 27/2, 16/3 (årsmöte + konstituerande möte), 12/4, 16/5, 14/8, 3/9 och 28/10.

Under hela 2017 har fokus i församlingarna och det kommande pastoratet varit uppbyggnaden av den nya organisationen och uppdelningen av samfälligheten. Det har tagit mycket kraft och tid av de förtroendevalda som haft ansvar för dessa uppgifter.

Kyrkovalet 17 september 2017

Under 2017 har styrelsen i POSK på Öster haft fokus på kyrkovalet den 17 september.

Det har bland annat handlat om att göra en kandidatlista till kyrkofullmäktige för Örgryte pastorat. För detta ändamål hölls ett nomineringsmöte den 16 mars där de 14 närvarande medlemmarna fick chansen att tycka till om det förslag som styrelsen tagit fram. I den processen skulle hänsyn tas till flera faktorer: församling, erfarenhet, ålder och kön.

Styrelsen hade tagit fram ett gemensamt program som fastställdes på årsmötet. Detta program lät styrelsen sedan trycka upp i A6-format för utdelning och man beställde också den kyrkovalstidning som riks-POSK tagit fram. Dessutom satte styrelsen in en annons i den lokala tidningen ”Örgryte & Härlanda Posten”.

På internet har information funnits om föreningen, styrelsen, samt vår kandidatlista till kyrkofullmäktige.

www.posk.se/orgryte-pastorat/

Carina Etander Rimborg deltog i den valdebatt som ordnades av valnämnden i Härlanda församling den 3 september.

Under september sattes det upp valaffischer runt om i Örgryte pastorat.

Under valdagen var POSK:are representerade vid alla vallokaler under hela söndagen.

Över hela landet var det ett rekordhögt valdeltagande. I Örgryte pastorat gick 20,75 procent av de röstberättigade och röstade.

Resultatet av kyrkovalet blev:                             %                         Röster                      Mandat

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S) 28,18    1729      10
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK (FiSK) 7,35 451 3
Frimodig kyrka (FK) 6,93 425 2
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 21,52 1320 7
Öppen kyrka — en kyrka för alla (ÖKA) 36,02 2210 13

POSK blev tredje största grupp och det är ett resultat som inte är så bra som vi hade önskat eller räknat med.

www.posk.se/orgryte-pastorat/valda-ledamoter/

Ordinarie ledamöter för POSK i Örgryte pastorats kyrkofullmäktige är:

 • Carina Etander Rimborg (2:e vice ordförande)
 • Meri Brandel
 • Nils Olof Ericsson
 • Stina Knutsson
 • Mikael Palmqvist
 • Ann Margret Hamrin
 • Lennart Nilsson

Ersättare är:

 • Mart Saar
 • Ludwig Halldner
 • Emma Dahlgren Mensah
 • Inger Mjörnvall

Församlingsråden:

Nomineringsmöten för församlingsråden genomfördes den 26 november i de fyra församlingarna. För dessa möten var IDAU (indelningsdelegerades arbetsutskott) ansvariga.

De nomineringar som togs fram vid dessa möten lämnades till kyrkofullmäktiges valberedning, som sammanställde ett förslag.

Det blev ett förslag som inte tog hänsyn till de lokala nomineringarna i församlingarna och POSK:s representant i valberedningen reserverade sig mot valberedningens förslag. Detsamma gjorde hela POSK-gruppen tillsammans med Frimodig kyrka vid kyrkofullmäktiges sammanträde, där församlingsråden utsågs. Kyrkofullmäktige utsåg församlingsråden enligt valberedningens förslag. Församlingsråden är valda på två år.

www.posk.se/orgryte-pastorat/valda-ledamoter/

Kyrkorådet:

Kyrkofullmäktige utsåg också kyrkorådet enligt valberedningens förslag. I kyrkorådet har POSK fått två ordinarie platser och två ersättare. Våra ordinarie ledamöter är Meri Brandel (som också är 2:e vice ordförande) och Stina Knutsson. Våra ersättare är Mart Saar och
Nils Olof Ericsson. POSK har därmed en representant från varje församling i kyrkorådet.

www.posk.se/orgryte-pastorat/valda-ledamoter/

Övriga POSK-möten

Representanter för styrelsen har också varit närvarande vid POSK:s höstmöte och årsmöte, och vid riks-POSK:s årsmöte.

Carina Etander Rimborg sitter också i kyrkomötet och är där 2:e vice ordförande.

Mats Rimborg är kassör i riks-POSK:s styrelse, samt ordförande i POSK i Göteborgs stift.

Medlemmar och ekonomi

Den 31 december 2017 hade föreningen 44 betalande medlemmar. Som sig bör så har styrelsen använt pengarna i kassan för valarbetet och det fanns endast 1 076 kronor kvar i kassan vid utgången av 2017.

Nu gäller det att bygga upp den organisation som behövs inför nästa val, både i medlemmar och ekonomi.

På styrelsens uppdrag

/Carina Etander Rimborg ordförande