Årsmöte 2020

ÅRSMÖTET 2020 ägde rum lördagen 7 november 2020 på Göteborgs stiftskansli, Lilla Bommen.
Här hittar du alla handlingar och information om årsmöte 2020 för POSK i Örgryte pastorat.

Kallelse till alla POSK:are i Björkekärr, Sankt Pauli, Härlanda och Örgryte församlingar.

Kallelse till årsmöte 2020 med POSK i Örgryte pastorat

Årsmötet äger rum 7 november 2020 på Göteborgs stiftskansli, Lilla Bommen.

Glöm inte betala din medlemsavgift (150 kronor).

Lördag 7 november ca kl 12:45 i Göteborgs stiftskansli, Lilla Bommen.

(Mötet äger rum efter stiftsPOSKs årsmöte – läs mer här>>)

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande och fastställande om behöriga utlysande (enligt § 6 i stadgarna ska kallelsen skickas ut två veckor i förväg).
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsförare
 4. Val av två protokollsjusterare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Verksamhetsberättelse för 2019
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisionsberättelsen
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning
 10. Inkomna motioner enl § 6 (Motion ska vara styrelsen tillhanda en vecka innan årsmötet senaste 31 oktober.)
 11. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte
 12. Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 7 i stadgarna.
 13. Val av revisor och ersättare för tiden fram till nästa årsmöte
 14. Val av valberedning och sammankallande för denna
 15. Fastställande av medlemsavgift för 2021 i föreningen
 16. Informationspunkt om kyrkovalet 19 september 2021 och valåret.
 17. Övriga ärenden väckta av styrelsen eller av medlem
 18. Mötets avslutande

Handlingar att ladda ner:

Vid frågor kontakta Carina Etander Rimborg