Stiftsfullmäktige, Norrköpings kontrakt, kandidat nr 2
Stiftsfullmäktige, Kustbygdens kontrakt, kandidat nr 18
Kyrkomötet, Linköpings stift, kandidat nr 4

Anne Olofsson

Strateg hållbar utveckling, Kolmårdens församling

Om mig

Jag försöker vara en glad person, öppen för människors olikheter. Den här mandatperioden innehar jag posten som ordförande för Norrköpings pastorats kyrkoråd, en förtroendefull uppgift jag med glädje utvecklat. Är ideellt aktiv som kyrkvärd , körsångare och ibland solist. Är ledamot i stiftsfullmäktige och ordinarie ledamot i kyrkomötet. Arbetar som strateg för hållbar utveckling i Norrköpings kommun. Bor i Näkna, är mamma till två och nu även mormor med gott om busiga små barnbarn.

valbilden liten

Det här vill jag verka för inom kyrkan

En öppen kyrka fri från partipolitik

Svenska kyrkan ska vara en öppen folklig kyrka byggd på engagemang och inte partipolitik, där Guds kärlek är det som leder oss i verksamhet och engagemang . Som kyrka har vi en given uppgift i att möta människor i olika livssituationer och på olika platser, stad såväl som landsbygd. Kyrkans verksamhet sker inte bara på söndag när det är gudstjänst. Vi har en stor bredd med dop, begravning, konformation men också omfattande kör- och musikverksamhet, bedriver samtal och själavård, stödjer människor i utsatthet med mera. Människors behov ser olika ut men kyrkan ska vara synlig och närvarande i samhället, och verka genom tradition såväl som förnyelse.

Jag vill arbeta för en öppen, närvarande, kärleksfull och synlig kyrka, som på ett levande och nära sätt medverkar i människors liv.

Bredd och engagemang i kyrkan

Idealitet bygger på viljan att bidra. Undersökningar som gjorts har visat att många som idag inte är engagerade i kyrkan kan tänka sig att göra olika insatser för kyrkan, men att de inte känner till vad de kan bidra med eller vad som behövs. Jag anser att kyrkan måste bli bättre på att möta upp människor som på olika sätt vill engagera sig. Kyrkans behov är allt från mer kvalificerade uppgifter till enklare uppdrag. Tillsammans kan anställda och ideellt engagerade utveckla verksamheten. Svenska kyrkan behöver en bättre struktur för att öppna upp och bredda arbetet med att ta emot engagemang. Ideellt engagemang har sitt eget värde och behövs för kyrkans skull. Inte för ekonomins.

Jag vill att Svenska kyrkan breddar och på ett bättre sätt utvecklar arbetet med ideellt engagemang.

Kyrkan i samhället

Svenska kyrkans är Sverige största organisation i civilsamhället med ca 5,7 miljoner medlemmar och sedan år 2000 utan statliga band. Det finns ett stort behov av kyrkans diakoni , men det är viktigt att den görs på kyrkans egna villkor och att de insatser vi bidrar med inte gör oss till ”reservkommun”. Det är det offentliga som bär det främsta ansvaret för människors välfärd men kyrkan har stor förmåga att hjälpa till. Jesus ord” ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”(Matteus 25:40) ska leda oss. Det är av stor vikt att Svenska kyrkan bedriver en utåtriktad och omfattande diakoni, i egen regi såväl som i samverkan.

Jag vill att Svenska kyrkan som kristen aktör bidrar till ett mera medmänskligt samhälle genom sina diakonala insatser, gärna i samverkan, men det ska ske som ett komplement till det offentliga.

Hållbarhet och klimatarbete inom kyrkan

Vårt ansvar som kristna är att värna och vårda Skapelsen. Jag anser att Svenska kyrkan ska vara en drivande aktör i klimatomställning och även en opinionsbildande kraft i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Arbetet med att värna vårt klimat är av yttersta vikt för nutid och framtid.

Jag vill att Svenska kyrkan ska delta i det offentliga samtalet i klimatomställningen och visa handlingskraft i sina beslut som rör hållbarhet samt på ett etiskt och klimatvänligt sätt förvalta både kyrkans egendom och kapital.