Stadgar

Här är våra stiftsstadgar som fastställdes och antogs vid
POSK i Linköpings stiftsföreningens årsmötet den 2017-03-11.

 > Stadgar (pdf)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN AV
PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) i LINKÖPINGS STIFT
Fastställda av stiftsföreningens årsmöte 2017-03-11

§ 1
Den ideella föreningen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Linköpings stift (POSK i Linköpings
stift) är en organisation för samarbete mellan partipolitiskt obundna lokala grupper och enskilda
personer inom Svenska kyrkan i Linköpings stift. Föreningen är medlem i riksorganisationen
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, ansluter sig till riksorganisationens ändamål och godkänner
riksorganisationens stadgar som bindande även för stiftsföreningen.
Den ideella föreningen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, vars förkortade namn är POSK, är en
riksorganisation för samarbete mellan partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan.
POSKs ändamål är att främja möjligheten att på partipolitiskt oberoende grund åta sig
förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan. POSK vill arbeta för att det i kyrkliga val väljs personer som
lever i kyrkans gudstjänstgemenskap och har insikt i och intresse för kyrkliga frågor. POSK vill tjäna
som forum för informationsutbyte och samverkan i kyrkliga frågor. POSK vill stimulera till samverkan
mellan olika kyrkliga traditioner.
POSK vill genom opinionsbildning bidra till ökad medvetenhet om demokratins villkor inom kyrkan.

§ 2
I föreningens verksamhet ingår att utarbeta ett handlingsprogram, som fastställs av medlemsmöte.
Personer valda till förtroendeuppdrag för POSK har som ledamöter i olika beslutande organ rätt att
hävda sin egen uppfattning i sakfrågor. En person, som avser att avvika från POSKs handlingsprogram
eller från ett ställningstagande som tagits av POSKs kyrkomötesgrupp, stiftsfullmäktigegrupp eller
grupp på lokal nivå, förväntas anmäla detta till gruppen inom skälig tid innan detta sker. Om en
person blivit vald till ett uppdrag och senare inte beviljas ansvarsfrihet för uppdraget ska personen
ställa sin plats till förfogande. POSK har registrerat beteckningen ”Partipolitiskt obundna i Svenska
kyrkan” som beteckning på nomineringsgrupper som kandiderar i val till kyrkomötet, i val till
stiftsfullmäktige och i lokala val till kyrkofullmäktige.

§ 3
Medlemskap i POSK i Linköpings stift kan beviljas lokal grupp, det vill säga en partipolitiskt obunden
grupp verksam inom en församling eller ett pastorat eller annan mindre del av stiftet. Enskild person,
som är verksam på en plats i stiftet som saknar lokal grupp och som ansluter sig till §§ 1 och 2, kan
beviljas medlemskap som direktansluten medlem. När begreppet lokala grupper används avses såväl
lokala föreningar som grupper vilka inte är juridiska personer (föreningar). Medlemmar av sådana
grupper företräds genom av dem vald fullmäktig.
Medlemskap i POSK i Linköpings stift beviljas av dess styrelse. Lokal grupp eller enskild medlem som
handlar i strid med föreningens ändamål, eller som inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen,
kan på förslag av styrelsen uteslutas av årsmötet. Om enskild person, som är medlem av
stiftsföreningen eller av en lokal grupp i stiftet, handlar i strid mot föreningens stadgar eller dess
ändamål eller inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen eller genom sitt handlande inom eller
utom föreningen avsevärt skadat föreningen kan riksorganisationen POSKs styrelse förbjuda att den
personen framförs som kandidat för nomineringsgruppen vid kyrkoval. POSKs ombud vid kyrkoval ska
tillse att ett sådant förbud iakttas. Lokal grupp ska före utgången av juni månad tillställa
stiftsföreningen en årsberättelse.

§ 4
Verksamhetsår är kalenderår.

§ 5
POSKs i Linköpings stift högsta beslutande organ är dess medlemsmöte. Med medlemsmöte avses
årsmöte och extra medlemsmöte. Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer behöriga ombud för de
lokala grupper som är medlemmar. Lokal grupp har rätt att företrädas av minst två röstberättigade
ombud. En lokal grupp, som har fler än 10 medlemmar, har rätt att företrädas av ytterligare ett
ombud för varje därutöver påbörjat tiotal medlemmar. Enskilda medlemmar av POSK i Linköpings
stift äger rätt att utse ett ombud för varje påbörjat antal om fem medlemmar. Enskilda personer som
är medlemmar i stiftsförening eller lokal grupp har närvaro- och yttranderätt vid medlemsmötet.
Beredande och verkställande organ för POSK i Linköpings stift är dess styrelse.

§ 6
Årsmöte ska äga rum före mars månads utgång. Kallelse ska av styrelsen med post eller e-post
tillställas varje medlemsgrupp och enskild medlem. Kallelse ska avsändas senast en månad före
årsmötet.
På årsmöte ska beslut fattas om
1. Val av mötesordförande, protokollförare och två protokollsjusterare, vilka båda har att jämte
ordföranden justera årsmötesprotokollet samt tjänstgöra som rösträknare.
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av resultat- och balansräkning
4. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning
5. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte
6. Val av styrelseledamöter och ersättare (enligt § 7)
7. Val av två revisorer och en ersättare för tiden fram till nästa årsmöte
8. Val av valberedning och sammankallande för denna
9. Fastställande av medlemsavgift för lokala grupper och direktanslutna medlemmar
10. Val av ombud till medlemsmöte för riksorganisationen POSK
11. Övriga ärenden väckta av styrelsen eller av medlem
Styrelsen ska i kallelsen ange de ärenden som enligt dessa stadgar ska förekomma och ange de övriga
ärenden styrelsen vill behandla samt till kallelsen foga nödvändiga underlag för de ärenden som
behöver behandlas i lokalgrupperna före årsmötet. Lokal grupp, liksom personer som tillhör
stiftsföreningen eller en lokal grupp, äger rätt att väcka ärenden till årsmötet genom motion. Motion
ska inges till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Styrelsen äger rätt att inkalla extra
medlemsmöte. För extra medlemsmöte ska bestämmelserna om årsmöte gälla i tillämpliga delar.

§ 7
POSKs i Linköpings stift styrelse består av ordförande och 6-12 andra ordinarie ledamöter, samt 0-6
ersättare till det antal årsmötet beslutar. Det förutsätts att valberedningen i sitt arbete beaktar
aspekter om mångfald, dock speciellt den regionala spridningen. Ordförande väljs på årsmötet för
tiden fram till nästa årsmöte. Övriga ordinarie ledamöter och ersättare väljs på årsmöte för tiden
fram till det årsmöte som äger rum andra året efter valtillfället. Valen ska varje år omfatta förutom
ordföranden hälften av de ordinarie ledamöterna.
Styrelsen väljer bland de ordinarie ledamöterna en vice ordförande samt inom eller utom styrelsen
en sekreterare och en kassör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför
när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan inom sig inrätta utskott för ärendens
beredning inför styrelsemöten, samt övriga uppgifter som styrelsen delegerar.
POSKs i Linköpings stift firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden i förening med en ytterligare
ordinarie ledamot. Den som utsetts till kassör är behörig att ensam teckna POSKs firma i bank- och
postärenden. I kyrkoordningen finns bestämmelser om ombud för nomineringsgrupp i valfrågor.
Vid styrelsemöten ska föras protokoll vilka justeras av ordföranden.
För varje verksamhetsår ska styrelsen avge en ekonomisk redogörelse bestående av resultaträkning,
balansräkning och verksamhetsberättelse. Dessa handlingar ska senast den 1 mars, dock senast två
veckor före årsmöte, överlämnas till revisorerna för granskning.
Revisorerna ska avge en revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelsen ska innefatta ett
uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Stiftsföreningens styrelse ska före utgången av juni
månad tillställa riksorganisationen POSKs styrelse stiftsföreningens resultat- och balansräkning för
det förflutna året samt kopia av stiftsföreningens årsmötesprotokoll där frågan om fastställelse av
resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen behandlats.

§ 8
Beslut i styrelsen och vid medlemsmöte fattas med nedannämnda undantag genom enkel majoritet.
Beslut om framläggande av kandidatlistor till stiftsfullmäktige och kyrkomöte fattas av medlemmarna
vid årsmöte eller extra medlemsmöte. Vid omröstning som utfaller med lika röstetal i styrelsen gäller
ordförandens utslagsröst. Vid frågor avseende personval skiljer lotten.
Ändring av dessa stadgar liksom beslut om upplösning av Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i
Linköpings stift ska för att gälla fattas av två på varandra följande årsmöten eller vid ett årsmöte av
2/3 av de röstande. Om Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Linköpings stift upplöses ska dess
överskott tillfalla riksorganisationen.


Fastställda av årsmötet 1999-04-24
Ändrade av årsmötet 2007-04-21
Ändrade av årsmötet 2016-02-13
Fastställda av stiftsföreningens årsmöte 2017-03-11
> Stadgar (pdf)