Stadgar

Här är våra stiftsstadgar som fastställdes och även antogs vid
POSK i Linköpings stiftsföreningens årsmötet i Tranås den 2024-03-02.

 > Stadgar (pdf)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN AV
PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN i LINKÖPINGS STIFT  (POSK i Linköpings stift) 
Gäller fr.o.m. 2024-03-02

§ 1
Den ideella föreningen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Linköpings stift (POSK i Linköpings stift) är en organisation för samarbete mellan partipolitiskt obundna lokala grupper och enskilda personer inom Svenska kyrkan i Linköpings stift. Föreningen är medlem i riksorganisationen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, ansluter sig till riksorganisationens ändamål och godkänner riksorganisationens stadgar som bindande även för stiftsföreningen.

Den ideella föreningen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, vars förkortade namn är POSK, är en riksorganisation för dem som på partipolitiskt obunden grund vill engagera sig i Svenska kyrkans demokratiska val.

POSKs ändamål är att främja möjligheten att på partipolitiskt oberoende grund åta sig förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan.

POSK vill arbeta för att det i kyrkliga val väljs personer som lever i kyrkans gudstjänstgemenskap och har insikt i och intresse för kyrkliga frågor.

POSK vill reformera och förenkla kyrkans organisation och valsystem så att de är ett uttryck för Svenska kyrkans teologiska självförståelse, så som den kommer till uttryck i Svenska kyrkans bekännelsedokument och i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument.

§ 2
I föreningens verksamhet ingår att utarbeta ett program, som fastställs av medlemsmöte. Var och en som företräder POSK i ett beslutande organ förväntas agera lojalt med de ställningstaganden som finns i riksprogrammet och i föreningens program.

Personer valda till förtroendeuppdrag för POSK har som ledamöter i olika beslutande organ rätt att hävda sin egen uppfattning i sakfrågor. En person, som avser att avvika från POSKs program eller från ett ställningstagande som gjorts av POSKs kyrkomötesgrupp, stiftsfullmäktigegrupp eller grupp på lokal nivå, förväntas anmäla detta till gruppen inom skälig tid innan detta sker.

POSK har registrerat beteckningen ”Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan” som beteckning på nomineringsgrupper som kandiderar i val till kyrkomötet, i val till stiftsfullmäktige och i lokala val till kyrkofullmäktige.

Den som kandiderar för POSK i kyrkovalet får inte utan medgivande från den som är ansvarig för kandidatlistan samtidigt ställa upp för någon annan nomineringsgrupp som är registrerad för val till stiftsfullmäktige eller till kyrkomötet.

Om en person blivit vald till ett förtroendeuppdrag och senare inte beviljas ansvarsfrihet ska personen ställa sin plats till förfogande. En person som inte längre är medlem i POSK har en moralisk skyldighet att avsäga sig sina förtroendeuppdrag.

§ 3
Verksamhetsår är kalenderår.

§ 4
Medlemskap i POSK i Linköpings stift kan beviljas lokal grupp, det vill säga en partipolitiskt obunden grupp verksam inom församling eller pastorat. Enskild person, som är verksam på en plats i stiftet som saknar lokal grupp och som ansluter sig till § 1 och § 2, kan beviljas medlemskap som direktansluten medlem.

När begreppet lokala grupper används avses såväl lokala föreningar som grupper vilka inte är juridiska personer (föreningar). Medlemmar av sådana grupper företräds genom av dem utsedd person med fullmakt.

Medlemskap i POSK i Linköpings stift beviljas av dess styrelse. POSK i Linköpings stift tillämpar en öppen medlemsantagning. Medlem äger rätt att efter anmälan till styrelsen omedelbart utträda ur föreningen. Lokal grupp eller enskild medlem som handlar i strid med föreningens ändamål, eller som inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen kan uteslutas.

Beslut om uteslutning av en lokal grupp fattas av föreningens medlemsmöte. Gäller det en enskild medlem i föreningen eller i en lokal grupp fattas beslut kring uteslutning av riksföreningens styrelse. Innan beslut om uteslutning fattas ska den berörda föreningen, lokala gruppen och personen beredas tillfälle att yttra sig. Ett beslut om uteslutning ska motiveras.

Om enskild person, som är medlem av stiftsföreningen eller av en lokal grupp i stiftet, handlar i strid mot föreningens stadgar eller dess ändamål eller inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen eller genom sitt handlande inom eller utom föreningen avsevärt skadat föreningen kan riksorganisationen POSKs styrelse förbjuda att den personen framförs som kandidat för nomineringsgruppen vid kyrkoval. POSKs ombud, företrädare och kontaktpersoner vid kyrkoval ska tillse att ett sådant förbud iakttas.

Medlem ska betala den avgift som årsmötet beslutar.

Lokal grupp ska före utgången av juni månad tillställa stiftsföreningen en årsberättelse.
Den som är enskild medlem i en lokal grupp eller stiftsförening är därigenom medlem i riksorganisationen POSK.

POSK har ett medlemsregister där samtliga medlemmar inom POSKs lokala grupper och stiftsföreningar ska finnas noterade. Uppgift om enskild person ska behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

§ 5
POSKs i Linköpings stift högsta beslutande organ är dess medlemsmöte. Med medlemsmöte avses årsmöte och extra medlemsmöte. Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer behöriga ombud för de lokala grupper som är medlemmar.

Lokal grupp har rätt att företrädas av minst två röstberättigade ombud. En lokal grupp, som har fler än tio medlemmar, har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat tiotal medlemmar.

Enskilda medlemmar av POSK i Linköpings stift äger rätt att utse ett ombud för varje påbörjat antal om fem medlemmar. Enskilda personer som är medlemmar i stiftsförening eller lokal grupp har närvaro- och yttranderätt vid medlemsmötet.

§ 6
Årsmöte ska äga rum före april månads utgång. Kallelse ska av styrelsen med e-post tillställas varje medlemsgrupp och enskild medlem. Kallelse ska avsändas senast en månad före årsmötet.

På årsmöte ska beslut fattas om
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokollsjusterare, vilka båda har att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet samt tjänstgöra som rösträknare.
3. Fastställande av resultat- och balansräkning
4. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning
5. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år för lokala grupper och direktanslutna medlemmar.
6. Övriga ärenden väckta av styrelsen eller av medlem
7. Fastställande av antal styrelseledamöter (enl. § 7)
8. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte
9. Val av styrelseledamöter och ev. ersättare (enl. § 7)
10. Val av två revisorer och två ersättare för tiden fram till nästa årsmöte
11. Val av valberedning och sammankallande för denna
12. Val av ombud till medlemsmöte för riksorganisationen POSK

Styrelsen ska i kallelsen ange de ärenden som enligt dessa stadgar ska förekomma och ange de övriga ärenden styrelsen vill behandla samt till kallelsen foga nödvändiga underlag för de ärenden som behöver behandlas i lokalgrupperna före årsmötet.

Lokal grupp, liksom personer som tillhör stiftsföreningen eller en lokal grupp, äger rätt att väcka ärenden till årsmötet genom motion. Motion ska inges till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen äger rätt att inkalla extra medlemsmöte. För extra medlemsmöte ska bestämmelserna om årsmöte gälla i tillämpliga delar.

§ 7
Beredande och verkställande organ för POSK i Linköpings stift är dess styrelse.

POSKs i Linköpings stift styrelse består av ordförande och ordinarie ledamöter samt ev. ersättare till det antal årsmötet beslutar. Ordförande väljs på årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte. Övriga ordinarie ledamöter och ev. ersättare väljs på årsmöte för tiden fram till det årsmöte som äger rum andra året efter valtillfället. Valen ska varje år omfatta förutom ordföranden hälften av de ordinarie ledamöterna och ev. ersättarna. Vid valtillfället ska anges i vilken ordning ev. ersättarna ska inträda.

Styrelsen väljer bland de ordinarie ledamöterna en vice ordförande samt inom eller utom styrelsen en sekreterare och en kassör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför när minst tre ordinarie ledamöter eller ev. tjänstgörande ersättare är närvarande.

POSKs i Linköpings stift firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen utsett. I kyrkoordningen finns bestämmelser om ombud för nomineringsgrupp i valfrågor.

Vid styrelsemöten ska föras protokoll vilka justeras av ordföranden.

För varje verksamhetsår ska styrelsen avge en redogörelse bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Dessa handlingar ska senast den 1 mars, dock senast två veckor före årsmöte, överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska avge en revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelsen ska innefatta ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stiftsföreningens styrelse ska före utgången av juni månad tillställa riksorganisationen POSKs styrelse stiftsföreningens resultat- och balansräkning för det förflutna året samt kopia av stiftsföreningens årsmötesprotokoll där frågan om fastställelse av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen behandlats.

§ 8
Beslut i styrelsen och vid medlemsmöte fattas med nedan nämnda undantag genom enkel majoritet. Beslut om framläggande av kandidatlistor fattas vid medlemsmöte. Vid omröstning som utfaller med lika röstetal i styrelsen gäller ordförandens utslagsröst. Vid medlemsmöte skiljer lotten.

Ändring av dessa stadgar liksom beslut om upplösning av Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Linköpings stift ska för att gälla fattas av två på varandra följande årsmöten eller vid ett årsmöte av 2/3 av de röstande. Om Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Linköpings stift upplöses ska dess överskott tillfalla riksorganisationen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.


Fastställda av riksårsmötet 1999-04-24, Ändrade av riksårsmötet 2007-04-21, Ändrade av riksårsmötet 2016-04-23, Fastställda av stiftsårsmöte 2017-03-11, Ändrade efter riksårsmötet 2020-09-05, Ändrade av riksårsmötet 2023-05-13, Ändrade av stiftsårsmöte 2024-03-02
> Stadgar (pdf)
.