Medlem

Vi hoppas att ni, nya som gamla medlemmar, vill stödja vårt arbete i församlingen.
Hör gärna av er om ni har önskningar eller synpunkter på verksamheten.

 


Det är lätt att bli medlem hos oss.

Så fort du har betalat medlemsavgiften är du medlem. Du betalar till vårt plusgirokonto 304012-8. Skriv ditt namn, telefonnummer och din e-postadress i meddelandefältet.

Avgiften är 200:-


STADGAR FÖR SPÅNGA-KISTA FÖRSAMLING PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

Antagna av medlemsmötet 2017-10-23
Antagna av årsmötet 2018-02-26
Ändrade av årsmötet 2019-02-25
Ändrade av årsmötet 2023-03-27

 • 1

Den ideella föreningen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Spånga-Kista församling (POSK i Spånga-Kista församling) är en organisation för samarbete mellan partipolitiskt obundna personer. Föreningen är medlem i stiftsföreningen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Stockholms stift och ansluter sig till riksorganisationens Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) ändamål och godkänner riksorganisationens stadgar som bindande även för lokalföreningen.

Den ideella föreningen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, vars förkortade namn är POSK, är en riksorganisation för samarbete mellan partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan.

POSKs ändamål är att främja möjligheten att på partipolitiskt oberoende grund åta sig förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan.
POSK vill arbeta för att det i kyrkliga val väljs personer som lever i kyrkans gudstjänstgemenskap och har insikt i och intresse för kyrkliga frågor.

POSK vill tjäna som forum för informationsutbyte och samverkan i kyrkliga frågor.
POSK vill stimulera till samverkan mellan olika kyrkliga traditioner.
POSK vill genom opinionsbildning bidra till ökad medvetenhet om demokratins villkor inom kyrkan.

 

 • 2

I föreningens verksamhet ingår att utarbeta ett handlingsprogram, som fastställs av medlemsmöte.

Personer valda till förtroendeuppdrag för POSK har som ledamöter i olika beslutande organ rätt att hävda sin egen uppfattning i sakfrågor. En person, som avser att avvika från POSKs handlingsprogram eller från ett ställningstagande som tagits av POSKs kyrkomötesgrupp, stiftsfullmäktigegrupp eller grupp på lokal nivå, förväntas anmäla detta till gruppen inom skälig tid innan detta sker.

Om en person blivit vald till ett uppdrag och senare inte beviljas ansvarsfrihet för uppdraget ska personen ställa sin plats till förfogande.

POSK har registrerat beteckningen ”Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan” som beteckning på nomineringsgrupper som kandiderar i val till kyrkomötet, i val till stiftsfullmäktige och i lokala val till kyrkofullmäktige.

 

 • 3

Medlemskap i POSK i Spånga-Kista församling kan beviljas personer som ansluter sig till § 1 och 2.

Medlemskap i POSK i Spånga-Kista församling beviljas av dess styrelse.

Medlem som handlar i strid med föreningens ändamål, eller som inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, kan på förslag av styrelsen uteslutas av årsmötet. Om enskild person handlar i strid mot föreningens stadgar eller dess ändamål eller inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen eller genom sitt handlande inom eller utom föreningen avsevärt skadat föreningen kan riksorganisationen POSKs styrelse förbjuda att den personen framförs som kandidat för nomineringsgruppen vid kyrkoval. POSKs ombud vid kyrkoval ska tillse att ett sådant förbud iakttas.

 

 • 4

Verksamhetsår är kalenderår.

 

 • 5

POSK i Spånga-Kista församling högsta beslutande organ är dess medlemsmöte. Med medlemsmöte avses årsmöte och extra medlemsmöte. Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer alla, som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Beredande och verkställande organ för POSK i Spånga-Kista församling är dess styrelse.

 

 •  6

Årsmöte ska äga rum före mars månads utgång. Kallelse ska av styrelsen med post eller e-post tillställas varje medlem. Kallelse ska avsändas senast två veckor före årsmötet.

På årsmöte ska beslut fattas om

 1. Val av mötesordförande, protokollförare och två protokollsjusterare, vilka båda har att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet samt tjänstgöra som rösträknare.
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av resultat- och balansräkning
 4. Beslut om resultatdisposition
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning
 6. Val av styrelseordförande för 2 år
 7. Val av styrelseledamöter enligt § 7
 8. Val av en revisor och en revisorsersättare
 9. Val av valberedning och sammankallande för denna
 10. Val av ombud till medlemsmöte för stiftsföreningen POSK i Stockholms stift
 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Övriga ärenden väckta av styrelsen eller av medlem

Styrelsen ska i kallelsen ange de ärenden som enligt dessa stadgar ska förekomma och ange de övriga ärenden styrelsen vill behandla samt till kallelsen foga nödvändiga underlag för de ärenden som ska behandlas.

Medlemmar äger rätt att väcka ärenden till årsmötet genom motion. Motion ska inges till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen äger rätt att inkalla extra medlemsmöte. För extra medlemsmöte ska bestämmelserna om årsmöte gälla i tillämpliga delar.

 

 • 7

POSK i Spånga-Kista församlings styrelse består av ordförande och minst fyra och högst åtta andra ordinarie ledamöter. Ordförande väljs på årsmötet för en tid av 2 år. Övriga ordinarie ledamöter väljs på årsmötet för en tid på 2 år. Valen ska varje år omfatta hälften av styrelseledamöterna inklusive ordföranden.

Styrelsen väljer bland de ordinarie ledamöterna en vice ordförande, en sekreterare samt en kassör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför när minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande.

POSK i Spånga-Kista församlings firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden i förening med en ordinarie ledamot. Den som utsetts till kassör är behörig att ensam teckna POSKs firma i bank- och postärenden. I kyrkoordningen finns bestämmelser om ombud för nomineringsgrupp i valfrågor.

Vid styrelsemöten ska föras protokoll vilka justeras av ordföranden.

För varje verksamhetsår ska styrelsen avge en ekonomisk redogörelse bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Årsredovisningen ska innan februari månads utgång överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska avge en revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelsen ska innefatta ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 • 8

Beslut i styrelsen och vid medlemsmöte fattas med nedannämnda undantag genom enkel majoritet.

Beslut om framläggande av kandidatlistor fattas av medlemmarna vid årsmöte eller extra medlemsmöte Vid omröstning som utfaller med lika röstetal i styrelsen gäller ordförandens utslagsröst. Vid medlemsmöte skiljer lotten.

Ändring av dessa stadgar liksom beslut om upplösning av Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Spånga-Kista församling ska för att gälla fattas av två på varandra följande årsmöten eller vid ett årsmöte av 2/3 av de röstande.

Om Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Spånga-Kista församling upplöses ska dess överskott tillfalla Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Stockholms stift.