Det här vill vi

Svenska kyrkans ekonomiska situation blir inte bättre, det är vi alla medvetna om. Vår nomineringsgrupp beaktar detta med respekt, men ser det också som en möjlighet till en mer engagerad församling där vi medlemmar tar vårt ansvar, får synas och agerar som volontärer på olika sätt utifrån vars och ens unika kompetens.

Vi ser fram emot en församling där alla känner närhet till kyrkans arbete både lokalt och i den världsvida kyrkan. Då blir vi en församling i nutid, grundad på tradition och respekt och med en framtid vi med kärlek och stolthet kan lämna vidare.

Vi kommer att med kraft se till att den goda verksamheten kan behållas och vill särskilt verka för:

 • gudstjänster och verksamhet för alla åldrar i Akalla kyrka
 • ökad satsning på barn och ungdomar utifrån deras behov
 • fler diakoner
 • utökat nätverksbygge med företrädare för andra kyrkor och religioner i vår församling för att motverka fördomar, okunskap och intolerans
 • ökat engagemang i internationella frågor
 • fortsatt stöd till församlingens rika musikverksamhet.

 

Verksamhetsplan 2019

Vi har flera viktiga poster varifrån vi kan vara med och påverka församlingens framtid.
Det känns extra viktigt att vi som en icke partipolitisk grupp står upp för åsikter och beslut, där vi tar hänsyn till församlingens bästa, fri från politiska värderingar.
För att nå ut till församlingsborna med vårt budskap måste det vara tydligt.
Vi måste kunna förklara vad vi vill åstadkomma och varför?
En grundläggande pusselbit för ett gott resultat är att vi för en god dialog med våra församlingsbor.
Vi måste därför hela tiden arbeta för att behålla och stärka församlingsbornas förtroende för oss genom samtal och möten i alla delar av församlingen.

Vi vill att

Svenska Kyrkan i Spånga-Kista Församling skall:

 • fortsätta verka för en kyrka öppen för alla, där god gemenskap skall råda
 • fortsätta verka för att kyrkan blir en naturlig träffpunkt för alla församlingsbor
 • fortsätta bli en naturlig diskussionspartner inom stadsdelen
 • fortsätta bli en brobyggare mellan trossamfunden inom stadsdelen
 • fortsätta verka för en god tillgänglighet till församlingens alla verksamheter och lokaler
 • bedriva en god arbetsmiljö för personal, volontärer samt förtroendevalda inom församlingen.
 • fortsätter driva en god och bra barn-, ungdom- och musikverksamhet i församlingen.
 • fortsätta värna om vår miljö i all verksamhet
 • utveckla kommunikation och information mellan församlingen och medlemmar, besökare och församlingsbor.

 Vi hoppas på en aktiv och positiv medverkan från alla som stöder vår grupp!

Styrelsen i februari 2019