Integritetspolicy, GDPR

Denna Integritetspolicy "GDPR - General Data Protection Regulation" beskriver hur och vilka uppgifter POSK i Linköpings stift samlar in och hanterar om medlemmar och andra som kontaktar oss.

> Ladda ner (pdf)

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Linköpings stift, nedan benämnd POSK i Linköpings stift, med organisationsnummer 802460-6546, hanterar personuppgifter i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Denna policy beskriver hur och vilka uppgifter POSK i Linköpings stift samlar in och hanterar om medlemmar och andra som kontaktar oss.

Ansvar för personuppgifter
POSK i Linköpings stift ansvarar för behandlingen av personuppgifter som POSK i Linköpings stift utför enligt denna integritetspolicy och är därmed personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter
POSK i Linköpings stift
linkopingsstift@posk.se

Syfte med personuppgiftsbehandlingen
För att sprida information till medlemmar, hålla kontakt med sympatisörer och andra intresserade som kontaktar oss och för att genomföra årsmöten, kyrkodagar, konferenser och andra evenemang samlar POSK i Linköpings stift in och behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

POSK i Linköpings stift varken säljer eller sprider på andra sätt personuppgifter till kommersiella aktörer. Uppgifter kommer inte att överföras till tredje land och inte att utsättas för automatiskt beslutsfattande.

För att behandla personuppgifter anlitar POSK i Linköpings stift ibland externa företag. Dessa företag fungerar då som personuppgiftsbiträden. Det sker bland annat då valmaterial beställs och distribueras, leverans och support av medlemshanteringssystemet och andra IT-system. Dessa personuppgiftsbiträden får inte använda personuppgifter från POSK i Linköpings stift i andra syften än vad som angivits i uppdraget.

POSK i Linköpings stifts medlemsregister delas med POSKs riksförening och POSKs stiftsföreningar och lokalgrupper.

Personuppgifter vid medlemskap
Huvudsyftet med att registrera personuppgifter i vårt datoriserade medlemsregister är att kunna skicka ut och tillhandahålla regelbunden information till medlemmar. POSK är organiserad i tre huvudsakliga nivåer: Lokalgrupp, stiftsförening och riksorganisation. Utskick till medlem via e-post görs från samtliga nivåer. Kontakt via telefon kan också förekomma. Endast särskilt behöriga registeransvariga inom varje föreningsnivå har möjlighet att ta del av medlemsregistret.

Den information som förmedlas till medlemmarna kan innehålla möteskallelser, inbjudan till studiecirklar och annan information om olika typer av aktiviteter i POSKs regi, men även information om aktiviteter som arrangeras av tredje part och som anses vara av intresse för POSK i Linköpings stifts medlemmar. Enkätundersökningar, information om pengainsamlingar och liknande kan också förekomma.

De uppgifter som POSK i Linköpings stift kan komma att registrera om dig är namn, telefonnummer, e-postadress, stifts- stiftsförenings- och lokalgruppstillhörighet samt i förekommande fall uppgifter om förtroendeuppdrag inom eller för POSK och uppgifter om särskilda intresseområden för att möjliggöra riktade utskick angående sådant som du är intresserad av. Vi registrerar inte personnummer eller postadress.

Personuppgifterna samlas in och hålls uppdaterade genom inrapportering från
stiftsföreningar och lokalgrupper, genom frivilliga adressuppdateringar samt genom att medlemmar själva hör av sig med uppdatering av uppgifter.

Medlemmar kontaktas via e-post eller i vissa fall via telefon.

Om du avslutar medlemskapet kommer dina personuppgifter att vara lagrade en begränsad tid efteråt för att underlätta POSK i Linköpings stifts administration och möjliggöra eventuell kommunikation efter utträdet ur POSK. Därefter kommer dina uppgifter i registret att raderas eller avpersonifieras.

Hemsida och sociala medier
POSK i Linköpings stift publicerar uppgifter på hemsida och eventuellt på sociala medier om föreningens valda företrädare och representanter för att möjliggöra kontakter för medlemmar och andra intressenter. Information publiceras också inför kommande evenemang och aktiviteter på kontaktpersoner och eventuella medverkande vid dessa aktiviteter.

Uppgifter om personer som kontaktar POSK
Om du kontaktar POSK i Linköpings stift via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Uppgifterna hanteras där för att du ska kunna få svar och för att POSK i Linköpings stift ska kunna utföra den behandling av personuppgifter som du eventuellt ber om, till exempel ändra dina adressuppgifter i vårt medlemsregister. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som det behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning.

Personuppgifter vid evenemang
Om du anmäler dig till ett evenemang som arrangeras av POSK i Linköpings stift hanteras de personuppgifter som du anger i anmälan i vårt medlems- och evenemangssystem. Personuppgifterna kommer bara att användas i syfte att planera, genomföra och följa upp evenemanget. Eventuella personuppgifter du lämnar om önskad specialkost, hälsotillstånd eller personliga önskemål kan behöva lämnas vidare för att konferensanläggning eller matleverantör ska kunna ordna eventuell specialkost, för att vi ska kunna skicka handlingar till dig och för att vi ska kunna skicka ut fakturor för eventuell deltagaravgift.

Laglig grund för behandling
Vilken laglig grund behandling av personuppgifter baseras beror på syftet med
behandlingen.

 Ändamål med behandling  Laglig grund
 Hantering av medlemskap i föreningen  Avtal
 Utskick till medlemmar  Avtal
 Ansökan om bidrag el.likn.  Rättslig förpliktelse
 Utbildningar arrangerade av föreningen  Samtycke
 Kontakt med föreningen  Intresseavvägning
 Besök på vår hemsida  Intresseavvägning
 Publicering på hemsida och sociala medier  Intresseavvägning

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter POSK i Linköpings stift har om dig. Du kan begära ett fullständigt registerutdrag gällande de uppgifter POSK i Linköpings stift registrerar om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas utan dröjsmål, samt under vissa omständigheter att uppgifter raderas. Skriv till:
POSK i Linköpings stift
linkopingsstift@posk.se

Övrig hantering
Om POSK i Linköpings stift hanterar personuppgifter utöver vad som ovan beskrivits rör det sig om personuppgiftsbehandling i syfte att uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser gentemot bland annat anställda och leverantörer, i enlighet med POSK i Linköpings stifts interna policy.

POSK i Linköpings stift har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg i denna
integritetspolicy. En ny policy träder i kraft när den publiceras på POSK i Linköpings stifts webbplats.

> Ladda ner (pdf)


POSK i Linköpings stifts Integritetspolicy har antagits i styrelsen den 2018-10-20.