Därför vill vi att Du ska rösta på POSK

Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar personer som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett politiskt parti. Vi är en valgrupp som består av personer som är aktiva i Svenska kyrkan och är engagerande i kyrkans liv. Vi vill reflektera över kyrkans roll och göra kyrkan synlig i samhället. Kyrkans verksamhet och framtid skall ledas av personer som är engagerade för kyrkan.

Det lokala valet gäller kyrkofullmäktige i Vattholma pastorat, som omfattar Tensta, Lena och Ärentuna församlingar. Där ingår tätorterna Skyttorp, Vattholma och Storvreta. Det valda kyrkofullmäktige utser i sin tur pastoratets kyrkoråd och församlingsråden i de tre församlingarna.

Foto: Markus Cifuentes

Vision

Vår vision är att våra församlingar får vara mötesplatser för alla som söker en fördjupad gudsrelation och livstolkande samtal.

Vi vill att församlingarna ska erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning och vara en gemenskap där man ser och tar tillvara på varje människa som en gåva i församlingens liv. Vi önskar att kyrkan på olika sätt förmedlar tillit, befrielse och livsmod till människor som bor och vistas i vårt pastorat.

 

Detta vill vi arbeta för

 

Verksamhet för alla

Kyrkan ska vara en plats där människor med olika bakgrund, förutsättningar och ålder kan mötas i en öppen gemenskap.

Barn och ungdomar ska prioriteras. Vi vill satsa mer på kontakten med skolorna, musik, läger, resor, vandringar och annat som kan ge unga människor livsvägledande upplevelser.

Gudstjänsten är centrum för kyrkans liv. Därför vill vi arbeta med att utveckla gudstjänstlivet och söka gudstjänstformer som passar alla.

Ideellt engagemang ska stödjas och uppmuntras.

Musik- och körverksamhet för alla åldrar ska finnas och utvecklas.

Lokaler och kyrkogårdar

Bra lokaler ska finnas i våra församlingar. Under förra mandatperioden var vi med och beslutade om renoveringen av Kyrkans hus i Skyttorp med tillbyggt kapell, och att askgravlundar med namnplattor skulle finnas i alla församlingar. Nu vänder vi blicken mot lokalbehoven i det växande Storvreta, inkl. Fullerö hage/Södra Storvreta.

Engagemang för samhället

Diakonin – kyrkans sociala arbete och samhällsengagemang – ska stödjas ytterligare, t ex genom besökande verksamhet bland människor i deras vardag.

Gemenskap i den världsvida kyrkan, t ex relationerna med vår vänförsamling i Zimbabwe, och mellan människor från olika kristna traditioner i vårt samhälle ska främjas och utvecklas.

Samarbetet mellan församlingar, skolor och föreningsliv ska utvecklas.

Engagemanget för global rättvisa och solidaritet, bland annat genom Act Svenska kyrkan, ska främjas.

Vi vill driva ett aktivt miljö- och klimatarbete och vårt pastorat ska vara delaktigt i skapandet av ett hållbart lokalsamhälle.

 

Din röst gör märkbar skillnad

  • Valområdet är inte så stort – din röst gör märkbar skillnad.
  • Du kan bidra till att kyrkans verksamhet blir som du vill ha den.
  • Det kan förekomma nomineringsgrupper med särintressen, såsom främlingsfientlighet. Röstar du på POSK, röstar du för mångfald som en rikedom, och vill verka för respekt, förståelse och möten mellan olika traditioner.

Hör gärna av dig till någon av våra kontaktpersoner.

Kontaktperson i Tensta församling:
Foto: Sebastian Euler

Markus Cifuentes, 070 – 224 04 97, markus.cifuentes@gmail.com

Kontaktperson i Lena församling:

Åsa Thorsell Bonnevier, 070 – 942 09 79, aasatb@gmail.com

Kontaktperson i Ärentuna församling:

Henrik Rosén, 070 – 468 63 86, henrikrosen59@gmail.com

 

Vill du veta vad POSK arbetar för på stift- och nationell nivå?

POSKs nationella program inför mandatperioden 2022-2025 finns att läsa i sin helhet på deras hemsida: https://www.posk.se/vi-vill/program/

Programmet finns även som kortprogram

(Nedladdningsbar version i PDF-format)

På hjärtats språk

POSK nationellt har inför kyrkovalet 2021 översatt den korta versionen av POSKs nationella program till fler språk än svenska, framför allt ett antal av våra minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli och romani, samt till engelska.

Det finns även versioner av vårt kortprogram på lättläst svenska och tolkat till teckenspråk samt med uppläsning av kortprogrammet via ljudfiler.

https://www.posk.se/vi-vill/hjartats-sprak/

POSK i Uppsala stift vill särskilt vill verka för:

  •  Att kyrkligt engagerade och intresserade människor ska leda kyrkan, inte de politiska partierna
  • Mångfald och respekt såväl inom Svenska kyrkan som i samhället i övrigt.
  • Att volontärer och frivilliga ges en större roll i kyrkan
  • En fokusering på barn och ungdomar.
  • Att kyrkan ökar sina insatser vad gäller diakoni

Se mer på POSK Uppsala Stifts hemsida. https://www.posk.se/uppsalastift/kyrkoval-2021/