Vårt valprogram för 2021

Detta är vad vi vill medverka till att förverkliga Svenska kyrkans uppdrag i Östersunds församling.

LOKALT PROGRAM FÖR POSK I ÖSTERSUNDS FÖRSAMLING

Vardagsverksamheten i stadsdelarna vänder sig till alla. Odensalakyrkan

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan POSK vill ta ansvar som förtroendevalda i Östersunds församling utan att vara bundna till ett politiskt parti.

Vi vill verka för:
En öppen folkkyrka som välkomnar alla människor med olika bakgrund som är öppen för mångfald, med respekt för varje människas personliga integritet.

Ett levande gudstjänstliv med fördjupning och utveckling av gudstjänstformerna. Uppmuntra till ett ökat inslag av lekmannamedverkan i gudstjänsterna.

Ett rikt utbud av vardagsverksamhet i församlingslivet och i de olika kyrkorna. Prioritera arbetet bland barn och unga. Barnverksamheten är en viktig kontaktyta med unga familjer och en del av dopuppföljningen. Väl fungerande barnaktiviteter stimulerar barn och föräldrar till fortsatt kyrkligt engagemang.

Slå vakt om konfirmandarbetet med erbjudande om olika konfirmandformer. Ge unga konfirmandledare möjlighet till fördjupad utbildning.

Kyrkan skall vara en miljö för andlig fördjupning som erbjuder undervisning och samtal om människors livsfrågor som öppnar för växande tro, hopp och livsmod.

Värna om kyrkans diakonala och sociala arbete med uppsökande verksamhet och stöd till behövande och utsatta människor. Stödja arbetet i Värmestugan. Utveckla former för inkluderande av människor med särskilda behov.

Kyrkan skall vara en medveten aktör i migrations-och integrationsarbete.

Många har vandrat till fots till Sverige

 

Generöst stödja kyrkans kör-och musikverksamhet med ett brett utbud för alla åldersgrupper. Kyrkokonserterna ska vara tillgängliga för alla och avgiftsfria.

Värna om kyrkans kulturarv och omsorgsfull vård av kyrkogårdarna.

Visa en öppen attityd i mötet med skilda uppfattningar inom kyrkans där samtalsklimatet präglas av generositet och respekt för varandras olika åsikter.

Förenkla och effektivisera administrationen för att långsiktigt skapa en stabil ekonomi.

Kyrkan har ett tydligt ansvar för miljön Detta skall vara synligt i val av material i verksamheten och i en hållbar energianvändning för kyrkans lokaler. Kyrkan skall även vara en god arbetsmiljö för sin personal med ett gott ledarskap och medinflytande för sina anställda.