Program

POSK – ett gott val
POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Vår vision

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Våga vara kyrka

Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. POSK vill verka för att bygga levande och missionerande församlingar på dopets grund. Detta är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse. I en levande församling  tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Kristi kärlek driver oss att ta ansvar för såväl utvecklingsarbete och katastrofbistånd som för den hotade skapelsen.

POSK vill
 • verka för utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet.
 • stärka församlingarna i att lokalt verka ekumeniskt och utöva mission.
 • att när Svenska kyrkan uttalar sig ska det ske utifrån teologiska aspekter och inte partipolitik.
 • införa en bestämmelse i kyrkoordningen om att det ska finnas en diakon för varje församling. stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser. stödja ett aktivt miljöarbete i stift och församlingar. att Svenska kyrkan ska vara en aktiv välfärdsaktör.
 • verka för en långsiktig, effektiv egendomsförvaltning som bedrivs etiskt och ekologiskt hållbart.
 • rusta Svenska kyrkans församlingar än mer att ta emot
 • migranter och människor på flykt.

Mångfald och respekt

De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan är en rikedom. POSK har ideerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt. För POSK är det självklart att alla, oavsett sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.

POSK anser att
 • traditioner och fromhetsriktningar som ryms inom Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ska kunna utövas och utvecklas.
 • en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan.
 • samtalsklimatet i Svenska kyrkan ska präglas av respekt för varandra och varandras olika åsikter.
 • det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel mellan personer av samma kön ska stå fast i sin helhet.
 • äktenskapssynen inte ska ha någon betydelse för vem som erbjuds anställning inom Svenska kyrkan.

Musik och kultur

Kulturens olika uttryck är en Guds gåva och bildar ett eget språk som är en omistlig del av mänskligt liv. Människor uttrycker tro på olika sätt, och det behövs utrymme för att tolka tro i samtida kulturliv.

 

POSK vill
 • stärka ansvaret för kyrkomusik på Svenska kyrkans nationella nivå.
 • förstärka rekryteringen av kyrkomusiker och verka för att öka antalet platser i fackutbildningen.
 • att en revision av psalmboken ges nödvändig tid, sker i dialog och är noggrann med språkliga och musikaliska kompetenser.
 • värna det viktiga kulturarv som utgörs av bland annat kyrkor och kyrkogårdar, och att hålla kyrkor öppna med hög tillgänglighet.
 • öka församlingarnas samverkan med det lokala kulturlivet.

Ge och ta ansvar

En demokratisk uppbyggnad tillhör Svenska kyrkans identitet. Demokratin har sin grund i vår tro på att Gud kallar människor till uppdrag och uppgifter i kyrkan och i varje enskild kristens ansvar för kyrkan.

Svenska kyrkans ställning håller på att förändras, från självklar och särbehandlad till ifrågasatt och likställd, från en organisation som i huvudsak förlitat sig på sina anställda till en kyrka där de ideella har en betydande plats. Kompetens, engagemang och ansvarstagande är avgörande egenskaper. De unga har en särskild betydelse.

POSK vill
 • återgå till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte.
 • tydliggöra församlingsrådens roll och ansvar.
 • att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar i församlingarna.
 • förstärka utbildningarna av förtroendevalda.
 • göra kyrkan till en attraktiv arbetsplats som lockar kompetenta människor.
 • ge unga konfirmandledare möjlighet till fördjupande utbildning.
 • kyrkorättsligt reglera De ungas kyrkomöte och att mötet får välja representanter till kyrkomötet.

 

POSK – en kraft att räkna med

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti.     POSK finns över hela landet, med förtroendevalda i samtliga 13 stift. Vi är näst största grupp i kyrkomötet, och den största obundna gruppen. Våra lokalgrupper får ofta mellan 20 och 50% av rösterna.

 

POSK-programmet

Denna folder innehåller en kortversion av vårt handlingsprogram. Komplett program finns på vår webbplats, Du hittar säkert mycket i detta som tilltalar dig!
www.posk.se/program

POSK vill reformera kyrkovalet • Bort med partipolitiken!

Engagera dig i kyrkopolitiken!

Tycker du också att det skulle vara positivt med fler partipolitiskt obundna i kyrkopolitiken? POSK satsar helhjärtat för att öka det obundna inflytandet i kyrkan och välkomnar alla som vill stödja vårt arbete för fler partipolitiskt obundna representanter i de kyrkliga beslutsorganen.

Nu satsar vi friskt på att genomföra en bra valrörelse, och där finns utrymme för mångas engagemang. Ta kontakt med den lokala POSK-gruppen där en sådan finns på din ort.

Kontaktuppgifter:  Klicka på ”Här finns vi” på
www.posk.se


Stöd POSK-listorna till  Kyrkomöte och Stiftsfullmäktige

Bor du i en församling där det inte finns en lokal POSK-grupp? Hör du till en lokal obunden grupp som inte är med i POSK? Då kan du hjälpa till att sprida information om POSK som det obundna alternativet i valen till stiftsfullmäktige och kyrkomötet, och därmed bidra till fler obundna representanter på stifts- och riksnivå. Ta kontakt med stiftsföreningen (se ovan) om vad du kan göra!

 

Ta kontakt med lokalföreningen i Österåker

Informatör: Anders Lindhoff    anders@santec.se

Hemsida: www.posk.se/osteraker

FaceBook: POSK i Österåker

YouTube:

Kyrkovalsinformation: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval