Valprogram 2021:
En öppen kyrka
med en fri och tydlig röst!

POSK:s vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i världen och som talar tydligt om Jesus Kristus.
POSK vill att Svenska kyrkan
• ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro
• förmedlar befrielse, hopp och livsmod
• ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
• respekterar individen och gläds åt mångfalden
• är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
• förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
• är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor
• strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK i Umeå består av personer som känner för och är engagerade i Svenska kyrkan. Vi har våra olika hjärtefrågor men värderar den lokala församlingen och det ideella arbetet högt. Genom att rösta i kyrkovalet kan också du påverka hur Svenska kyrkan i Umeå ska utvecklas. Gör det!

Församlingen är viktig

De lokala församlingarna är den naturliga miljön för kristen gemenskap, lärande, personlig växt och andlig fördjupning.
POSK vill:
• att församlingen ska vara centrum i kyrkans liv
• att många människor är delaktiga i gudstjänster och församlingsarbete
• förena tidlösa uttryck för kristen tro med nya gudstjänst- och verksamhetsformer
• erbjuda samtal och lärande kring kristen tro och existentiella frågor
• fortsätta samverka med EFS i samarbetskyrkorna
• se över församlingarnas storlek utifrån principen att varje kyrka som kan fullgöra kyrkans grundläggande uppgift blir bas för en församling som samverkar i pastoratet.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är att försvara människors rätt, stå på de svagas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle.
POSK vill:
• öka Svenska kyrkans ansvarstagande för människor i utsatta livssituationer och deras närstående
• stärka kyrkans omsorg om gamla och ensamma människor
• öka samverkan med Umeå Stadsmission.

Barn och unga

Svenska kyrkan behöver ständigt söka vägar att möta barn och unga.
POSK vill:
• betona kyrkans ansvar att förmedla kunskap till barn och unga om kristen tro
• utveckla relevanta gudstjänstformer för barn och unga
• fortsätta prioritera konfirmationsverksamheten och ungas fortsatta engagemang

Solidaritet och rättvisa

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Guds kärlek omfattar alla.
POSK vill:
• bidra till en gränslös solidaritet – för rättvisa, utveckling, fred och försoning på vår jord
• stödja Svenska kyrkans internationella arbete
• främja kontakter med vänförsamlingarna i andra länder
• stärka kontakten med nyanlända och migranter.

Samhällsansvar och dialog

Kyrkan är och ska vara en aktiv del av samhället.
POSK vill:
• att Svenska kyrkan tar aktiv del i det offentliga samtalet
• att kyrkan agerar när människovärdet hotas; samverkan med andra samhällsaktörer är en naturlig del
• främja ekumenisk samverkan mellan kyrkor, som ett synligt tecken på Kristi kyrkas enhet
• att kyrkan för dialog med andra religioner för en större ömsesidig förståelse
• söka samarbete med nationella minoriteter.

Miljö och hållbarhet

Svenska kyrkan i Umeå har ett ansvar för skapelsen, delat med andra, och vill genom arbetet med miljö och hållbarhet bidra till ett samhälle som tar hänsyn till miljö och klimat.
POSK vill:
• påverka samhället i en hållbar och ansvarstagande riktning
• minska vår klimatpåverkan och söka klimatsmarta lösningar
• stödja människor till en ekologiskt, socialt, etiskt och ekonomiskt hållbar livsstil
• i vår egen verksamhet vara föredömen när det gäller miljö och hållbarhet.

Öppenhet och mångfald

Svenska kyrkan ska vara öppen och välkomnande, och varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen. Vi gläds åt mångfald bland människor och i den kyrkliga verksamheten.
POSK vill:
• visa på alla människors lika värde och motverka negativ särbehandling på grund av kön, könsöverskridande identitet, religion, funtionsvariationer, sexuell läggning eller ålder
• att alla ska mötas med respekt och välkomnas i kyrkan, och att kyrkan aktivt motverkar okunskap och fördomar mot HBTQ-personer.

Delaktighet och engagemang

Församlingen byggs av dess medlemmar. I Svenska kyrkan är allas medverkan en central del av församlingens liv.
POSK vill:
• öka samspelet mellan ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare
• underlätta för ideellt arbete och volontärskap så att fler kan engagera sig

Utvecklad personalpolitik

Svenska kyrkans i Umeå personalpolitik ska bidra till att utveckla de anställdas engagemang, kompetens och kunnande.
POSK vill:
• att Svenska kyrkan ska vara en attraktiv arbetsgivare
• att de anställda ska känna trygghet i anställningen och ha en god arbetsmiljö
• att samarbete, kreativitet och ansvarstagande ska uppmuntras.

Demokratin i kyrkan

För Svenska kyrkan är demokratin omistlig.
POSK vill:
• införa ett enklare och billigare valsystem
• minska, och i vissa fall helt ta bort, arvodena till förtroendevalda
• ge öppna nomineringsmöten möjlighet att påverka valen till församlingsråd
• att regelbundna öppna forum blir en viktig del i församlingsdemokratin.

Här kan du ladda ner valprogrammet i utskriftsvänligt format.