Vi vill verka för en levande församling, öppen för alla

  • med ett levande gudstjänstliv

Vår utmaning är att föra tron vidare till nästa generation. Det viktigaste är att visa vägen in till församlingens liv. Vi vill att alla oavsett etnisk härkomst, könstillhörighet och ålder skall känna sig välkomna i församlingen och i kyrkan.

  • med fördjupning i kristen tro

Tron är tillit, ett stöd genom ljus och mörker, något som bär gemenskap och glädje.  Relationen med Gud börjar i dopet och utvecklas genom tron. Den växer i församlingens gemenskap.

  • med omsorg om våra medmänniskor

Ett viktigt område för församlingen är det sociala engagemang som innebär omsorg om de som har det svårast i vårt samhälle. Vi vill att diakonin skall stärkas och att speciella insatser görs för att minska utanförskapet i samhället.

  • med en aktiv barn- och ungdomsverksamhet

Det är viktigt att barn och unga finner sin plats i församlingens gemenskap. Detta kan ske genom öppen förskola riktad till barn och föräldrar, genom ett gott samarbete med skolorna, genom konfirmationsgrupper och genom ungdomsledare. Vi vill också att körverksamheten skall riktas mot barn och unga och att alla åldrar skall finna något som intresserar i församlingen.

  • med ett rikt musikliv för alla åldrar

Musiken är en Guds gåva och bildar ett eget språk som är en omistlig del av mänskligt liv. I kyrkans gemensamma sång, i gudstjänster och övrigt musikliv kan musiken bidra till att bära, utforska och fördjupa tron. Körsången har en alldeles särskild betydelse i Svenska kyrkan som en folkrörelse och som uttryck för ideellt engagemang. Körer för både vuxna och barn/ungdomar är en viktig del av församlingens arbete.

  • med ökad samverkan med det lokala kultur- och föreningslivet

Församlingen bör ha goda kontakter med kulturella föreningar i samhället. Lokalhistoria är ett område där gott samarbete kan skapas med hembygdsföreningen. Ett viktigt samarbete är med den finska föreningen som betyder mycket i församlingens sverigefinska arbete.

Öppenhet skall finnas för olika kulturella strömningar i samhället.

  • med ideella medarbetare som ges ansvar i församlingen

Vi vill ge så många som möjligt tillfälle att arbeta ideellt i församlingen. Idag har vi många som ställer upp men vi vill att fler söker sig till gemenskapen i kyrkan. POSK vill värna om det ideella engagemanget och ta tillvara de frivilligas olika kompetenser och stimulera och utveckla engagemanget genom utbildning, delaktighet, inflytande och ansvar.

  • med internationellt arbete.

Arbete med opinionsbildning för internationellt bistånd är viktigt och bör fortsätta, liksom att engagera människor i internationella frågor.

Bland annat är utveckling av vänförsamlingsprojekt angeläget. Det är ytterst viktigt att skapa engagemang för alla i världen som är förföljda, utsatta för våld och övergrepp för sin tros skull. Särskild uppmärksamhet bör riktas på barn och kvinnors situation.

I Torshälla vill vi ha en levande församling med gemenskap i helg och vardag, ge hopp och livsmod, se och ta vara på varje människa, respektera varje individ och glädjas åt mångfalden.

Vi vill ha en öppen kyrka där alla ska känna sig välkomna.

POSK Torshälla välkomnar dig att delta i det arbetet!