Program för POSK i Söderhamn-Sandarne

POSK i Söderhamn-Sandarne församling arbetar utifrån det övergripande programmet för POSK, och står bakom visionen ”att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.” Utöver det gemensamma programmet har POSK i Söderhamn-Sandarne också ett lokalt program.

POSK i Söderhamn-Sandarne har både bredd och djup. Vi som kandiderar för POSK är engagerade i kyrkan på olika sätt och vill ta ett tydligt ansvar för kyrkans beslut och styrning. Under den kommande mandatperioden vill vi verka särskilt för:

  • Kyrkan behöver sina medlemmar, så vi vill verka för bättre information om vad församlingen gör och van man får för kyrkoavgiften. 
  • Vet folk vad det innebär att gå ur kyrkan? Informera om detta. Kanske en satsning för att locka tillbaka de som gått ur?
  • Kyrkoavgiften ska inte höjas utan användas så klokt som möjligt, t.ex genom mera flexibla tjänster där man inte jobbar bara med barn/diakoni/musik/etc utan kan spänna över flera områden.
  • Särskild satsning på barn och unga samt på kör- och konsertverksamhet.
  • Ta tillvara t.ex. pensionärer som vill göra en insats – det är viktigt att få känna sig behövd.
  • Pröva igen med t.ex. Alpha och Betakurser för de som vill lära sig mer om kristen tro.
  • Ta tillvara och vidareutveckla erfarenheterna från digitala utsändningar från kyrkan.
  • Våra två kyrkor Ulrika Eleonora och Sandarne – använd deras olika karaktär till större variation på gudstjänster, t.ex. Taizémässor, sinnesrogudstjänster, en stilla susning.

POSK står för en bredd och mångfald av åsikter i kyrkan. Läs kandidatpresentationerna och använd gärna kryssrutorna för personval på valsedeln.

Det övergripande programmet för POSK nationellt hittar du här:
https://www.posk.se/vi-vill/program samt https://www.posk.se/vi-vill/kortprogram/