Kortprogram POSK i Karlstad

POSK arbetar för att sprida kunskap om kristen tro och det kristina budskapet, vill värna om det kyrkliga kulturarvet och stärka gemenskapen i församlings- och gudstjänstliv.
POSK är en stark röst i en kyrka fri från partipolitik.
För POSK är det viktigt att människor i alla åldrar, oavsett bakgrund och livssituation, ska mötas med respekt och välkomnas till kyrkan. Alla ska kunna delta i gudstjänster och församlingsliv.

Detta är en kortare version av POSK i Karlstads program. Den fullständiga versionen finns här.

POSK i Karlstad vill arbeta för att:
  • öka församlingsrådens möjlighet att tillsammans med Kyrkans anställda
  • utveckla gudstjänst- och församlingsliv
  • arbeta för ökade resurser till det diakonala arbetet
  • synliggöra och värna Kyrkans kulturarv
  • verka för att ideella medarbetare ges möjlighet till större
    delaktighet och inflytande
Dop, vigsel och begravning

Dop, vigsel och begravning är för många de största och viktigaste mötena med Svenska kyrkan. Kyrkan ska möta människor i deras aktuella situation och POSK vill arbeta för att kyrkan, i möjligaste mån, ska uppfylla berördas önskemål vad gäller dag, tid och plats för dessa kyrkliga handlingar.

Fem församlingar – Karlstads pastorat

Karlstads pastorat består av fem församlingar med verksamhet inom både stad och landsbygd. Vi i POSK vill värna om församlingarna så att deras olika förutsättningar och villkor speglas i gudstjänsten och församlingsliv! Varje församling har ett eget råd, valt av medlemmarna i respektive församling. Detta församlingsråd skall vara med och utforma sin egen församlings verksamhet och inriktning.
POSK vill verka för att församlingsråden skall få större inflytande och ökade befogenheter vilket i sin tur kan stärka församlingens intresse och engagemang i sin kyrka.

Kulturarvet

POSK vill också verka för att kulturarvet som utgörs av våra kyrkor bevaras och synliggörs. Kyrkobyggnader, inventarier, textilier och bildkonst är tillsammans med våra kyrkogårdar en del av vår historia.

Diakoni

Det är viktigt för POSK att stödja medmänniskor i utsatta situationer. Mycket av det diakonala arbete som pågår i Karlstads pastorat idag, sker i samverkan mellan de olika kristna samfunden i pastoratet. Det är angeläget att fortsätta med dessa ekumeniska kontakter och det utbyte av erfarenheter som sker inom Karlstads Ekumeniska Råd. Denna samverkan har också lett till handfast samarbete i bl.a. mottagandet av flyktingar och asylsökande. Vintervärme och Natthärbärge för bostadslösa är ett påtagligt exempel där samverkan varit viktig och gett resultat. Diakonin, omsorg om andra, är för kyrkan helt väsentligt. Det kristna budskapet blir konkret genom praktisk handling och omsorg om andra.

Ideellt arbete

Ideella och anställda skall tillsammans dela ansvaret för att gudstjänstlivet och församlingsverksamheten fungerar och utvecklas. Församlingarnas körer är ett exempel på ideell verksamhet där barn, ungdomar och vuxna bidrar till ett rikare gudstjänstliv.