Om POSK i Karlstad

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Karlstads Pastorat (POSK i Karlstad) är den lokala POSK organisationen i Karlstads pastorat. Vi ger kyrkligt engagerade personer en plattform för att ställa upp i kyrkovalet och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram. Vi anser att de partiprogram som utformas för det sekulära samhällets politiska frågor inte är en rimlig utgångspunkt för att ta ställning till kyrkliga frågor och i de kyrkliga valen. Det behöver vara möjligt att kandidera i kyrkliga val för den stora majoritet kyrkomedlemmar som inte tillhör något politiskt parti.
Arbetet inom POSK följer svensk demokratisk tradition med styrelse och årsmöte. Vi deltar i kyrkoval i Karlstads Pastorat samt är med och fattar beslut i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Vi nominerar även kandidater till val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

POSK tar ansvar för Svenska kyrkan i Karlstad.

Svenska kyrkans ställning håller på att förändras, från självklar och särbehandlad till ifrågasatt och likställd, från en organisation som i huvudsak förlitat sig på sina anställda till en kyrka där de ideella har en betydande plats. Hur detta hanteras är avgörande för Svenska kyrkans framtid i Karlstad. Det är viktigt vilka som bestämmer och vilka visioner de har.

POSK i Karlstad arbetar aktivt för att modernisera och utveckla Karlstads Pastorat såväl organisatoriskt som pastoralt. Att verka för en ansvarsfull ekonomisk styrning är en självklarhet för oss. Ett pastorat som står på en stadig ekonomisk grund är en förutsättning för att kunna bedriva en pastoral verksamhet på hög nivå, en hållbar utveckling och ett rikt församlingsliv.

POSK driver fram förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll och göra kyrkan synlig i samhälle. Kyrkan och församlingen ska vara till för dig och ditt engagemang, din kunskap, din förmåga och för ditt kristna liv. Tillsammans skapar vi mötesplatser för kristen växt och mognad.

Karlstads Pastorat

Karlstads Pastorat omfattar Karlstad tätort och de norra samt östliga delarna av Karlstads kommun. Pastoratet består av fem församlingar: Alster-Nyedsbygdens församling, Karlstads Domkyrkoförsamling, Norrstrands församling, Väse-Fågelviks församling och Västerstrands församling.

Karlstads pastorat högst beslutande organ är kyrkofullmäktige. De väljer kyrkoråd, beslutar om budget och därmed om kyrkoavgift. De ska granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor och fastställa policys och riktlinjer. Det viktigaste policyn är församlingsinstruktionen som är ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift.

Kyrkorådets är pastoratets styrelse och har där med som uppgift är att tilldela och fördela resurser åt domprosten och pastoratets enheter vad gäller ekonomi och personal. Kyrkorådet ska hålla ekonomin under uppsikt och bereda ärenden till kyrkofullmäktige.

I varje församling finns ett församlingsråd. Församlingsråden ska yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen. Församlingsråden har också gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De beslutar också om församlingskollekter och godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.

Verksamheten sker främst i församlingarna men i en del uppgifter och verksamheter sker  samarbete inom pastoratet. Till stöd för verksamheten finns en enhet för Pastoratsservice och en enhet med kommunikatörer. Dessutom finns en kyrkogårdsförvaltning som har ansvar för begravningsverksamheten.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Karlstads pastorat 

POSK i Karlstad består av runt 45 medlemmar. Övergripande beslut tas på föreningsmöten och varje år granskas och planeras föreningens verksamhet på årsmötet. Då väljs även ordförande, styrelse, årsmötesombud till stiftsföreningen och revisorer. Mycket av mötena handlar om planering av val samt rekrytering av kandidater och medlemmar samt de frågor som är aktuella i pastoratet, Svenska kyrkan och POSK.

Våra förtroendevalda:
Ledamöter i Kyrkorådet:
Bengt Kihlström (1:e vice ordf. & led AU) bengt.kihlstrom@svenskakyrkan.se, 070-261 01 51
Christina Kjellberg (ers. AU)
Ulf Sandén
Gunilla Bernholm
Boel Elow Henckel
Ersättare:
Andreas Kullberg

Föreningen har även medlemmar som är ledamöter i församlingsråd i pastoratet, dessa är valda av nomineringsmöten i de olika församlingarna och är inte nominerade av POSK.

Styrelsens ledamöter:
Ordförande: Johan Evensson,
Vice ordförande:
Kassör: Fred-Inge Johansson
Sekreterare: Bengt Kihlström, se ovan.
Övriga ledamöter:
Boel Elow Henckel
Gunilla Bernholm
Monica Kull
Ann-Kristin Öberg

Webbredaktörer:
Fredrik Haeffner fredrik@haeffner.se 070-263 23 03
Lars Karlsson lars.f.karlsson@outlook.com 070-206 18 48

Medlemskap

Bli medlem genom att betala in 150:- till bankgironummer 379-6265. Ange ”Medlemsavgift Karlstad, ditt namn” vid inbetalningen, vi har ett delat konto med andra POSK föreningar.

Det går även att betala in på Swishnummer 123 210 24 24 som även det är delat med andra POSK-föreningarna. Ange ””Medlemsavgift Karlstad, ditt namn” vid inbetalningen. Du kan även scanna QR-koden nedan.

Sänd även kontaktuppgifter till lars.f.karlsson@outlook.com. Styrelsen tar beslutet om medlemskap. Är du redan medlem finns uppgifter om betalning på startsidan.


Stadgar