Om POSK i Karlstad

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Karlstads Pastorat (POSK i Karlstad) är den lokala POSK organisationen i Karlstads pastorat. Vi ger kyrkligt engagerade personer en plattform för att ställa upp i kyrkovalet och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram. Vi anser att de partiprogram som utformas för det sekulära samhällets politiska frågor inte är en rimlig utgångspunkt för att ta ställning till kyrkliga frågor och i de kyrkliga valen. Det behöver vara möjligt att kandidera i kyrkliga val för den stora majoritet kyrkomedlemmar som inte tillhör något politiskt parti.
Arbetet inom POSK följer svensk demokratisk tradition med styrelse och årsmöte. Vi deltar i kyrkoval i Karlstads Pastorat samt är med och fattar beslut i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Vi nominerar även kandidater till val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Karlstads Pastorat

Karlstads Pastorat omfattar Karlstad tätort och de norra samt östliga delarna av Karlstads kommun. Pastoratet består av fem församlingar: Alster-Nyedsbygdens församling, Karlstads Domkyrkoförsamling, Norrstrands församling, Väse-Fågelviks församling och Västerstrands församling.

Karlstads pastorat högst beslutande organ är kyrkofullmäktige. De väljer kyrkoråd, beslutar om budget och därmed om kyrkoavgift. De ska granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor och fastställa policys och riktlinjer. Det viktigaste policyn är församlingsinstruktionen som är ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift.

Kyrkorådets är pastoratets styrelse och har där med som uppgift är att tilldela och fördela resurser åt domprosten och pastoratets enheter vad gäller ekonomi och personal. Kyrkorådet ska hålla ekonomin under uppsikt och bereda ärenden till kyrkofullmäktige.

I varje församling finns ett församlingsråd. Församlingsråden ska yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen. Församlingsråden har också gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De beslutar också om församlingskollekter och godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.

Verksamheten sker främst i församlingarna men i en del uppgifter och verksamheter sker  samarbete inom pastoratet. Till stöd för verksamheten finns en enhet för Pastoratsservice och en enhet med kommunikatörer. Dessutom finns en kyrkogårdsförvaltning som har ansvar för begravningsverksamheten.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Karlstads pastorat 

POSK i Karlstad består av runt 40 medlemmar. Övergripande beslut tas på föreningsmöten och varje år granskas och planeras föreningens verksamhet på årsmötet. Då väljs även ordförande, styrelse, årsmötesombud till stiftsföreningen och revisorer. Mycket av mötena handlar om planering av val samt rekrytering av kandidater och medlemmar samt de frågor som är aktuella i pastoratet, Svenska kyrkan och POSK.

Våra förtroendevalda:
Ledamöter i Kyrkorådet:
Bengt Kihlström (1:e vice ordf. & led AU) bengt.kihlstrom@svenskakyrkan.se, 070-261 01 51
Christina Kjellberg (ers. AU)
Ulf Sandén:
Ersättare:
Lars Karlsson, lars.f.karlsson@outlook.com, 070-206 18 48.
Gunilla Bernholm

Invalda ledamöter och ersättare i Karlstads pastorat

Föreningen har även medlemmar som är ledamöter i församlingsråd i pastoratet, dessa är valda av nomineringsmöten i de olika församlingarna och är inte nominerade av POSK.

Styrelsens ledamöter:
Ordförande: Bengt Kihlström, se ovan.
Vice Ordförande: Christina Kjellberg
Kassör: Fred-Inge Johansson
Sekreterare: Lars Karlsson, se ovan.
Ledamöter:
Gunilla Bernholm
Boel Elow Henckel
Monica Kull

Bli medlem genom att betala in 150:- till PG 837 08 18-0. Ange vem du är vid inbetalningen. Sänd även kontaktuppgifter till lars.f.karlsson@outlook.com.

Styrelsen tar beslut om medlemskap.


Stadgar

Årsmötesprotokoll 2017