Vårt lokala program 2022-2025

Stärk församlingarnas betydelse

Församlingarna är själva grunden i Svenska Kyrkan, så med tanke på att medlemmar dels lämnar, dels söker sig åter, är det avgörande och viktigt att församlingarna stärks i vid bemärkelse.

POSK anser att beslut som rör församlingen ska fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt. Pastorat, som består av flera församlingar, har i sin tur ett kyrkoråd vilket har det övergripande ansvaret för att varje församling utvecklas efter sina förutsättningar, uppfyller de behov som finns lokalt och utför den grundläggande uppgiften. POSK menar att ansvarsfördelningen mellan kyrkoråd och församlingsråd behöver klargöras och framgå i kyrkorådets arbetsordning.

 

Samarbete och samsyn mellan religiösa samfund

Svenska Kyrkan har med sin viktiga roll i det svenska samhället ett stort inflytande, och för att ytterligare stärka den och utveckla samhörigheten mellan människor, bör ökat samarbete med övriga religiösa samfund ske, i syfte att öka samsynen i samhällsfrågor.

I takt med att det svenska samhället blir alltmer mångkulturellt och mångreligiöst ökar Svenska kyrkans ansvar för att möta människor som bekänner sig till en annan tro och att föra och leda samtal där människor som har olika tro kan delta. Den samtalsmodell som kallas religionsdialog används i dag mest på nationell nivå och stiftsnivå, och på lokal nivå kan den behöva introduceras och stärkas. 

 

Miljövänlig elproduktion

Alla former av positiva åtgärder inom miljöområdet måste sökas av alla samhällsaktörer, så även Svenska Kyrkan – där insatserna för bl a miljövänlig och fossilfri elproduktion är väsentlig.

POSK vill att Svenska kyrkan ska tala tydligt om vårt ansvar för skapelsen och för att motverka klimatförändringarna. På alla nivåer ska kyrkan sträva efter att leva upp till detta ansvar i förvaltning, konsumtion och resande. Kyrkan bör fortsätta att vara aktiv i det offentliga samtalet om klimatomställningen. Skapelseteologi och ansvarstagande bör ha en självklar plats i förkunnelse, liturgi och bön.

 

Fler möjligheter att ta del av kyrkans aktiviteter

Inom ramen för församlingarna, och inom Svenska Kyrkan i Borås, bör kyrkans aktiviteter utvecklas och stärkas, bl a inom ramen för gudstjänst, (bibel-) studier, söndagsskolor, föreläsningar, lägerverksamhet, (studie-) besök, resor m m – samtidigt som digitala möjligheter ska vara en viktig komponent.

 Svenska kyrkan är en gemenskap där POSK vill att olika former av idealitet stärks. Det är viktigt att bönegrupper, studiegrupper och praktiskt arbete med gudstjänst, diakoni eller mission bärs av församlingsmedlemmar och anställda medarbetare tillsammans.

 

Förskola i kyrkans regi

Väl fungerande och mycket efterfrågade förskolor har under mer än 10 års tid bedrivits i kyrkans regi, varför denna viktiga verksamhet fortsatt bör drivas i kyrkans regi, med tydlig förankring i Borås Stad. Möjligheter till utveckling och utökning måste fortlöpande pågå.

POSK vill                                                                                                                                 att en större andel av den skattefinansierade välfärden drivs inom Svenska kyrkan.

 

Boende i kyrkans regi

I likhet med de förskolorna som sedan lång tid drivs i Svenska Kyrkan i Borås regi är det även angeläget att skapa och driva (senior-) boende för äldre. Kyrkan kan därmed bidra till ett tryggt boende för äldre, där kontakten med andra människor och närheten till god personlig service är grundförutsättningar.

Svenska kyrkan har en lång tradition av engagemang inom bland annat sjukvård och skola. Andra områden kan vara fritidsgårdar, hemtjänst och olika slags boenden. Det är en fortsatt angelägenhet för kyrkan att bedriva sådan verksamhet där det finns förutsättningar.

 

Fler IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap)

Dessa avtal har under ett antal år varit en viktig förutsättning för stöd till olika människor med särskilda behov inom Borås Stad. Förutsättningarna för kyrkan att medverka och teckna dessa avtal bör finnas inom ramen för sommarkolonier, lägerverksamhet, musik, samtalsstöd m m. Möjligheterna att utnyttja kyrkans lokaler, och lägergården Bovik i Bosnäs, borde vara synnerligen goda – inom ramen för vidare insatser för barn, unga och äldre.

Det finns idag stora möjligheter för Svenska kyrkan att på ett nytt sätt vara aktör i samhället och på så sätt finnas till för människor i nya sammanhang. POSK vill verka för att församlingar och pastorat utifrån sitt uppdrag som kyrka överväger på vilket sätt man kan ta ansvar och finnas närvarande i samhällslivet.

 

Posk Borås 2021 (6)